Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ČSOB skupina dosiahla konsolidovaný auditovaný čistý zisk po zdanení za rok 2015 na úrovni 74,6 mil. €, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 13 %.

Čistý zisk celej ČSOB Finančnej skupiny po zahrnutí aj neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne dosiahol za rok 2015 úroveň 82,3 mil. €.

„Pod veľmi dobré výsledky sa podpísali najmä úspešné predaje všetkých strategických produktov. V rámci našej ČSOB skupiny sme zaznamenali medziročný nárast poskytnutých úverov klientom o 19 %, vzrástol napríklad aj objem vkladov prijatých od klientov, a to o 12 %. Hospodársky výsledok zároveň ovplyvnili jednorazové efekty ako realizované zisky z predaja cenných papierov či nová akvizícia, keď sme ako ČSOB skupina nadobudli prostredníctvom dcérskej spoločnosti ČSOB Leasing 100% podiel v spoločnosti VB Leasing SK, čím sme ešte viac upevnili našu pozíciu na Slovensku. Som rád, že v legislatívne náročnom období, akým bol pre bankový sektor aj rok 2015, náš  férový prístup a kvalitu služieb zákazníci ocenili,“ tvrdí Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB.

Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB

Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB

Vývoj výnosov a nákladov

Čisté úrokové výnosy sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 3 % – z 202,7 mil. € na 208,2 mil. € napriek trhovému prostrediu nízkych úrokových sadzieb. Je to dôsledkom nárastu objemov strategických produktov celej finančnej skupiny i vďaka novej akvizícii  pri paralelnom poklese nákladov na financovanie.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 3 % na 54,6 mil. €. Medziročný nárast je dôsledkom pretrvávajúceho úspešného predaja štruktúrovaných podielových fondov pre klientov retailového a privátneho bankovníctva spolu s výnosmi zo správy cenných papierov.

Výnosy celkom v medziročnom porovnaní vzrástli o 6 % z úrovne 272 mil. € na 289,5 mil. €. Tento nárast výrazne ovplyvnil čistý zisk z finančných operácií (medziročný nárast o 7%), realizované zisky z predaja cenných papierov a iné jednorazové efekty.

Prevádzkové náklady ČSOB Finančnej skupiny sa zvýšili o 3 % aj v súvislosti s investíciami  skupiny do moderných technológií pre zákazníka, plnenie požiadaviek regulátora, ako aj novej akvizície. Skupina má od roku 2015 povinnosť prispievať  aj do Európskeho fondu pre riešenie krízových situácií ( 5,3 mil. €). Napriek uvedeným skutočnostiam sa podarilo znížiť ukazovateľ pomeru nákladov a výnosov medziročne o 2%.

Opravné položky a finančné záruky sa medziročne zvýšili zo 17,1 mil. € na úroveň 18,3 mil. €. ČSOB skupina pristupuje k tvorbe opravných položiek a rezerv na finančné záruky konzervatívne a uplatňuje obozretnú úverovú politiku.

Vývoj bilancie

Konsolidovaná bilančná suma ČSOB Finančnej skupiny dosiahla úroveň 7,8 mld. € s medziročným nárastom o 14 %.

Úvery poskytnuté klientom skupiny zaznamenali medziročný nárast o 19 % (vrátane novej akvizície) a dosiahli úroveň 5,5 mld. €, zo 4,6 mld. € v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014. Objem úverov na bývanie sa medziročne zvýšil o 12 %. Spotrebné úvery zaznamenali úspešný 27 % -ný nárast. Rastúci trend si držia aj úvery poskytované malým a stredným podnikateľom s podporou EIF, ktoré narástli o 29 %.

Rast úverového portfólia zaznamenali aj dcérske spoločnosti ČSOB Leasing o 29 %, vrátane akvizície so spoločnosťou VB Leasing.

ČSOB Stavebná sporiteľňa dosiahla 6 % – ný nárast.

Vklady a úvery prijaté od klientov vzrástli o 12 %, zo 4,5 mld. € na 5,1 mld. € v medziročnom porovnaní. Vklady fyzických osôb na bežných a sporiacich účtoch narástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 17 %, čo je v súlade so stratégiou banky o zabezpečení stabilných zdrojov financovania.

ČSOB Finančná skupina je skupinou so silnou kapitálovou základňou s primeranosťou základných vlastných zdrojov na úrovni 13,7 %, čo vysoko prevyšuje minimálne požiadavky regulátora.

Kľúčové konsolidované auditované ukazovatele k 31. decembru 2015:

Kľúčové ukazovatele v tis. €**31.12.201531.12.2014
 Čisté úrokové výnosy208 168202 725
 Čisté výnosy z poplatkov a provízií54 59153 244
 Čistý zisk z finančných operácií18 14715 734
 Výnosy celkom289 483272 002
 Prevádzkové náklady(172 432)(167 446)
 Prevádzkový zisk117 051104 556
 Opravné položky a finančné záruky(18 323)(17 077)
 Čistý zisk po zdanení74 58366 223
 Bilančná suma7 765 7046 799 476
 Úvery poskytnuté klientom5 465 1294 581 447
 Vklady a úvery prijaté od klientov5 073 8824 522 620

** zverejnené údaje za rok 2015 plne zahŕňajú aktíva aj pasíva VB Leasingu. Položky výkazu ziskov a strát zahŕňajú transakcie VB Leasingu od 1.7.2015. Údaje z roku 2014 nie sú preto plne porovnateľné.

Značky: