Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) dnes spustila dvanásty ročník IT Fitness Testu. Historicky po prvý raz si tak budú môcť úroveň svojich digitálnych zručností otestovať všetci žiaci a učitelia základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, a aj na Ukrajine.

Prichádza dvanásty ročník najväčšieho a najkomplexnejšieho testovania digitálnych zručností. Po úspešnom jedenástom ročníku, počas ktorého sa do testovania v rámci jednotlivých krajín V4 zapojilo rekordných, viac ako 100-tisíc ľudí, prichádza nová výzva. IT Fitness Test sa rozširuje aj za hranice Európskej únie. Už v tomto roku je totiž historicky po prvý raz dostupný aj pre žiakov, študentov, učiteľov ale aj širšej verejnosti, na Ukrajine. „Rozšírenie testovania pre ukrajinských občanov bolo pre nás jasnou voľbou. Pozitívna odozva našich partnerov v krajinách V4, a takisto aj nutnosť reagovať na aktuálne medzinárodné dianie, nás podnietili aj tento rok IT Fitness Test rozšíriť, a to práve o mutáciu v ukrajinskom jazyku. Vzhľadom na príchod mnohých odídencov na Slovensko a do susedných krajín považujeme za potrebné poskytnúť im dostatočný priestor pre ich testovanie – či už ide o žiakov alebo aj ľudí, ktorí v rámci vstupu na pracovný trh chcú deklarovať úroveň svojich zručností a kompetencií v digitálnom priestore,“ vysvetľuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. Testovanie je bezplatné, online dostupné komukoľvek, a to až v šiestich jazykoch, vrátane angličtiny.

K dispozícii sú dve verzie testu. Pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl je dostupná verzia s dvadsiatimi testovacími otázkami. Pre študentov stredných a vysokých škôl, učiteľov a ďalších respondentov je pripravený súbor dvadsiatich piatich otázok. Tie preveria ich zručnosti v kategóriách ako sú Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexné úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete. „Na základe výsledkov posledného ročníka vidíme, že žiaci na Slovensku, ale aj v susedných krajinách, výrazne zaostávajú v oblasti práce s kancelárskymi nástrojmi, v porozumení tabuľkám, grafom či v čítaní s porozumením. Mladí ľudia sú skôr konzumentmi obsahu, preto často nedokážu správne vyhodnotiť a porozumieť informáciám, s ktorými sa stretávajú na sociálnych sieťach. Z tohto dôvodu testovacie otázky preveria najmä zručnosti v oblasti bezpečného používania sociálnych sietí, kancelárskych nástrojov a prácu s dátami,“ spresňuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. Výsledky testovania v rámci jednotlivých krajín taktiež môžu pomôcť jednotlivým vládam prijímať systémové opatrenia, ktoré povedú k skvalitneniu vzdelávacieho systému. „Uvedomujeme si, že v dnešnej rýchlej dobe nielen žiaci majú problém pracovať s informáciami a s ich vyhodnocovaním. Preto vedenie ku kritickému mysleniu bude jedným z hlavným pilierov pripravovanej kurikulárnej reformy. Vyučovanie bude obsahovať viac práce s textom, s informáciami, s ich vyhodnocovaním, s overovaním, ale aj používaním,“ dopĺňaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ján Horecký.

Práve kritické myslenie a schopnosť používať svoje vedomosti v praxi sú základným predpokladom pre úspešné vyriešenie IT Fitness Testu. Otázky každoročne zostavuje medzinárodný autorský tím expertov, práve z tohto dôvodu sú praktické a reflektujú na aktuálne požiadavky na zručnosti, ako aj na najnovšie trendy v digitálnej oblasti. Náhodné tipovanie odpovedí preto respondentom k úspešnému skóre nepomôže – počas vypĺňania testu je však povolené prepájať teoretické poznatky s praktickými a použiť akékoľvek dostupné online zdroje a nástroje. „Som veľmi rád, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky môže byť partnerom IT Fitness Test-u, unikátneho testovacieho nástroja digitálnych zručností, ktorý už viackrát ocenila aj Európska komisia. Vďaka IT Fitness Testu ale nešírime iba osvetu, získavame aj cenné dáta o úspešnosti respondentov podľa ich veku a jednotlivých krajov, čo nám pomáha vytvárať adresné politiky rozvoja digitálnych zručností,“ zdôrazňuje Jozef Graňačka, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Každý, kto si test vyplní do konca októbra, automaticky získa elektronický certifikát, ktorý potvrdzuje aktuálnu úroveň jeho digitálnych zručností na základe dosiahnutého skóre. Aj v tomto roku budú môcť navyše najlepší žiaci a školy súťažiť o atraktívne vecné ceny. “Naučiť mladých ľudí a učiteľov digitálnym zručnostiam je dnes veľká výzva. Intenzívne vnímame, že nemôžu byť iba doménou IT profesionálov. Znalosť technológií už musí patriť do základnej výbavy každého človeka. Testovanie je prvým krokom k tomu, aby študenti aj učitelia zistili, aká je úroveň ich digitálnych zručností. Pre spoločnosť Microsoft je nanajvýš dôležité nasmerovať ich na vzdelávacie aktivity, ktoré im v tom pomôžu. Aj preto vytvárame a realizujeme projekty tak, aby sme Slovensku pomohli  urýchliť rozvoj v tejto oblasti. Verejnosti prinášame bezplatný systém tréningov a školení, množstvo moderných študijných materiálov a certifikácie. Uvedomujeme si, že zrýchlená digitálna transformácia môže našej krajine priniesť rast produktivity a rozvoj digitálnej ekonomiky. Predpokladom k tomu je ale výrazné zvýšenie úrovne digitálnych zručností,“ vysvetľuje Marcela Havrilová zo spoločnosti Microsoft, ktorá je zároveň generálnym partnerom IT Fitness Testu na Slovensku a v Česku.

Aj v tomto roku bude zároveň dostupné aj špeciálne testovacie rozhranie pre štátne a verejné organizácie,  súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Test môžu využiť na interné vzdelávanie zamestnancov, pričom výsledky za jednotlivé organizácie zostanú anonymné. Každá zapojená organizácia tak získa prístup k cenným dátam, vďaka ktorým bude môcť efektívne vyhodnotiť úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov. „Digitálny pokrok pretvára prakticky celú našu spoločnosť. Žiadna investícia sa dnes neoplatí viac než tá, ktorá cieli do rozvoja digitálnych zručností. Len vďaka rozvoju kompetencií nás všetkých môže Slovensko zostať konkurencieschopné, rásť a prosperovať. IT Fitness Test je ukážkou toho, že Slovensko si túto výzvu uvedomuje a rozumie, že začať musíme predovšetkým v oblasti vzdelávania,“ uzatvára zástupca vedúceho zastúpenia Európskej komisie v SR, Radim Dvořák.

Doplňujúce informácie

Najväčší a najkomplexnejší spôsob spoľahlivého testovania digitálnych zručností, overený na viac ako 400-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012. V roku 2022 sa vďaka podpore strategického grantu Medzinárodného Vyšehradského fondu testovanie navyše úspešne rozšírilo aj do krajín Vyšehradskej skupiny. IT Fitness Test cieli najmä na žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Na to, aby dokázali v dnešnom, čoraz viac digitálnejšom svete uspieť, musia byť schopní zorientovať sa v spleti dostupných informácií a využiť možnosti digitálnych nástrojov vo svoj prospech. Cieľom IT Fitness Testu je objektívne otestovať digitálne zručnosti, a tak ich motivovať k aktívnemu prehlbovaniu ich praktických zručností, ktoré budú môcť využiť nielen dnes, no najmä v budúcnosti. IT Fitness Test nekopíruje učebné osnovy a nekladie dôraz len na teoretické vedomosti, no adresne reflektuje na požiadavky modernej, neustále sa meniacej, digitálnej doby. Kľúčovú úlohu v efektívnej príprave modernej generácie na budúcnosť zohrávajú ich pedagógovia. Práve z tohto dôvodu nás nesmierne teší, že značka IT Fitness Testu má ich podporu. O tom, že je garanciou kvalitného obsahu svedčí aj fakt, že do koordinovaného testovania na školách sa už aktívne zapojilo viac ako 10-tisíc učiteľov a školských digitálnych koordinátorov v rámci celého Slovenska! Všetky informácie o testovaní nájdete na itfitness.eu.