Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Žiadne papierové faktúry vo verejnom obstarávaní. Takýto cieľ si dáva národný projekt eFakturácia, ktorý prinesie hlavne prostredie pre vytvorenie, zasielanie a prijatie štandardizovaných elektronických faktúr a umožní tak ich následné automatizované spracovanie. Vyzvanie na projekt zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Projekt eFakturácia zavedie na jar roku 2021 štruktúrovaný elektronický formát faktúr, vďaka ktorému bude možné ich automatické spracovanie. Štát a verejní obstarávatelia tak môžu ušetriť za tlač, poštovné, doručovanie a spracovanie faktúr. Inak povedané, elektronické faktúry budú posielať dodávatelia verejným obstarávateľom. Tí ich budú musieť vedieť prijať a spracovať.

Zámer zaviesť elektronickú fakturáciu verejnom obstarávaní vychádza zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.

eFakturácia zároveň prihliada aj na slovenské strategické dokumenty a legislatívu, ako sú zákon o eGovernmente či Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Vďaka tomu poskytne funkcie aj nad rámec požiadavky EÚ. Počíta sa s využívaním spoločných modulov a registrov, s bezpečnou autentifikáciou, s využívaním vládneho cloudu a s plnením princípu jedenkrát a dosť pre zefektívnenie komunikácie s verejnou správou.

Hodnota národného projektu „Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)“, ktorý bol posúdený aj z hľadiska princípu hodnoty za peniaze, je 5 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os 7). Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 22. júla 2019.

 

Značky: