Úlohou projektu financovaného Európskou úniou je urýchliť hraničné prechody obyvateľov z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ do členských krajín EÚ a zároveň zvýšiť bezpečnosť obyvateľov EÚ.

Každý rok prekročí hranice EÚ viac ako 700 miliónov ľudí, pričom toto číslo medziročne rapídne narastá. Obrovský objem cestujúcich i vozidiel čoraz viac sťažuje pohraničným pracovníkom a colníkom možnosť vybaviť ich čo najrýchlejšie, no zároveň dodržať všetky požadované bezpečnostné protokoly, akými sú kontrola cestovných dokladov či biometrických údajov.

Odpoveďou EÚ je projekt, ktorého realizácia sa začala už pred vyše dvoma rokmi a na ktorý je vyčlenený nemalý rozpočet v sume 4,5 milióna eur. Jeho názov je iBorderCTRL a participujú na ňom Grécko, Cyprus, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Španielsko, Maďarsko, Nemecko, Lotyšsko a Luxembursko, ktoré je zároveň hlavným koordinátorom ambiciózneho projektu. Ide vlastne o inteligentný kontrolný mechanizmus riadený umelou inteligenciou s cieľom zvýšenia bezpečnosti i efektivity hraničných prechodov, s dôrazom na minimalizovanie rizika prechodu ilegálnych prisťahovalcov či prevencie proti teroristickej trestnej činnosti.

iBorderCTRL v prvom kroku pomôže vyplniť cestujúcim online formulár a nahrať do systému ich doklady. Ďalším a z pohľadu bezpečnosti kľúčovým krokom je krátky „pohovor“ virtuálneho pohraničného avatara s konkrétnym cestujúcim, ktorý bude snímaný web kamerou napojenou na umelú inteligenciu. Avatar bude cestujúcemu klásť rozličné otázky a zároveň v reálnom čase pomocou analýzy desiatok mikro– gest vyhodnocovať, či na ne človek odpovedá pravdivo, alebo klame. Pôjde napríklad o jednoduché otázky typu  „Čo máte vo svojej batožine„?, alebo aj „Pokiaľ otvoríte vašu batožinu a ukážete mi jej obsah, bude vaša predošlá odpoveď korešpondovať s realitou„?.

Pokiaľ systém vyhodnotí, že cestujúci hovorí pravdu, jednoducho mu vytlačí QR kód umožňujúci vstup do krajiny. Pokiaľ sa mu bude naopak zdať, že cestujúci klame, odoberie mu biometrické údaje vrátane odtlačkov prstov či detekcie tváre a následne ho posunie na vybavenie „živému“ pohraničníkovi, ktorý bude ďalej prehodnocovať a posudzovať, či mu vstup do krajiny povolí.

Na záver treba dodať, že iBorderCTRL je aktuálne v experimentálnej fáze a nebude, minimálne zo začiatku, brániť ľudom mimo EÚ vstup do EÚ. Presnosť jeho vyhodnocovania je totiž momentálne na úrovni 75%, aj keď jeden z vedúcich členov tímu sa prednedávnom pre časopis The Scientist vyjadril, že čoskoro to bude už 85%. Systém sa začína testovať na hraničných prechodoch krajín mimo EÚ hraničiacich s členskými štátmi, medzi ktoré patria Maďarsko, Lotyšsko a Grécko.

Zdroj: The Verge