Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

„Dodavatelské řetězce nebudou po této události nikdy jako dřív.“ Analytici společnosti Gartner doporučují lídrům odpovědným za dodavatelské řetězce, aby se zaměřili na tři klíčové oblasti a minimalizovali tak dopad opatření souvisejících s koronavirem.

„S tím, jak se COVID-19 celosvětově šíří, pozorujeme stále výraznější narušení dodavatelských řetězců, ale také změny v nákupním chování spotřebitelů,“ říká Sarah Wattová, senior ředitelka výzkumu a analytička Gartner Supply Chain. „Narušení dodávek má tři nejčastější podoby: omezená dostupnost zaměstnanců kvůli karanténě, uzavírání továren či zpomalení výroby a omezený přístup k logistice a přepravě zboží. Většina dodavatelských řetězců již dnes přešla na krizové řízení, vyhodnocuje dopady a reaguje na denní nebo dokonce hodinové bázi.“

Gartner doporučuje, aby se lídři odpovědní za dodavatelské řetězce zaměřili především na tři následující oblasti:

První klíčová oblast: Pracovní síla

Ve snaze omezit šíření COVID-19 bylo řadě zaměstnancům doporučeno či nařízeno místními vládami, aby zůstali doma, je výrazně či zcela omezeno cestování – to pochopitelně narušilo nebo zcela zastaví řadu výrobních provozů a následně i dodavatelské řetězce. „Také pracovníci odpovědní za dodavatelské řetězce by měli mít na paměti především ochranu zdraví. Neméně důležité je pamatovat na riziko únavy pracovníků odpovědných za krizové řízení dodavatelského řetězce – a na to, že v takovém případě mohou dělat chybná rozhodnutí.

Druhá klíčová oblast: Produkty

COVID-19 již dnes v řadě oblastí mění konkurenční prostředí. Zejména dodavatelé komoditizovaných produktů riskují, že ztratí tržní podíl s tím, jak se zákazníci začnou rozhlížet po alternativách či náhradních dodavatelích, nedostanou-li produkt či komponentu včas. Menšímu riziku čelí ti, kteří nabízejí produkty s vysokou mírou věrnosti ke značce – zákazníci jsou v takovém případě častěji ochotní počkat. Obecně lze ale očekávat, že v případě větších či delších omezení zákazníci změní své nákupní návyky a zaměří se spíše na nezbytnosti.

Sami pracovníci odpovědní za dodavatelské řetězce by proto měli spolupracovat na analýze dopadu koronaviru nejen na dostupnost produktů, ale také na poptávku zákazníků. Priority a kompromisy lze určit na základě toho, po kterých produktech je velká poptávka z hlediska celkového objemu či vysoké marže.

Třetí klíčová oblast: Náklady

Současná situace povede k řadě finančních dopadů, jež organizace pocítí: vedle zmíněné dostupnosti či ceny produktů jde také o vyšší náklady na přepravu a častější zpoždění vinou znovuzavedení či zpřísnění hraničních kontrol. V obecné rovině tak řada podniků nebude plnit své finanční cíle. „Očekávejte, že nasmlouvané ceny a množství materiálů nemusí platit. Dodavatelé mohou aplikovat klauzuli o vyšší moci nebo hledat jiné způsoby, jak přenést dodatečné náklady dál do dodavatelského řetězce,“ vysvětluje Sarah Wattová.

Veškeré dodatečné náklady související s koronavirem by měly být chápány jako záležitost týkající se celé organizace, a nikoliv jen jednoho oddělení. Je tak snazší vyhodnotit jejich dopad na schopnost podniku dosáhnout původně očekávaného hospodářského výsledku a včas upozornit všechny na něm zainteresované.

„Je také rozumné probrat s právním oddělením či externími právníky stávající smlouvy s dodavateli, abyste při jejich případné obnově mohli lépe ochránit své zájmy proti obdobným situacím v budoucnu. Dodavatelské řetězce už po COVID-19 nebudou jako dřív. Mnohem větší důraz bude do budoucna kladen na odolnost, možná rizika a plány byznys kontinuity,“ dodává Sarah Wattová.

Klienti Gartneru se další podrobnosti dozví ve studii “Coronavirus Alters Supply Chain Dynamics Impacting People, Products and Costs”. Pozn.: Tato studie je dočasně k dispozici bezplatně.

Další informace, doporučení, studie* a bezplatné webináře k tématům souvisejícím s řešením dopadu pandemie COVID-19 na podniky naleznete na zvláštním portále Gartner (anglicky): https://www.gartner.com/app/covid-19-resource-center

Značky: