Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prezident ITAS Emil Fitoš v novom zákone vyzdvihuje jasné vymedzenie kompetencií a povinností medzi orgánmi, ktoré sa procesu informatizácie zúčastňujú, no účinná aplikácia zákona v praxi podľa neho prináša aj potrebu zabezpečenia dostatočného počtu kvalifikovaných ľudí na úradoch.

Minulý týždeň parlament schválil zákon o informačných technológiách vo verejnej správe. Nová legislatívna úprava je dôležitým medzníkom v štátnej informatizácii, keďže definuje kompetencie jednotlivých štátnych orgánov, upravuje pravidlá nastavenia vnútornej organizácie štátneho IT a zaoberá sa plánovaním, prípravou a budovaním štátnej informatizácie.

V návrhu zákona informačné technológie verejnej správy spravujú orgán vedenia, teda Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a orgán riadenia. Medzi nové povinnosti, ktoré sú v zákone definované, patrí napríklad aj dodržiavanie princípov transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.

IT Asociácia Slovenska (ITAS) prijatie zákona oceňuje a považuje ho za prínosný. „Najviac vyzdvihujeme jasné vymedzenie kompetencií a povinností medzi orgánmi, ktoré sa procesu informatizácie zúčastňujú,” skonštatoval prezident ITAS Emil Fitoš. Zároveň však upozorňuje, že pri aplikácii zákona v praxi budú rozhodujúce viaceré faktory. „Takto nastavený systém riadenia informatizácie bude vyžadovať, aby si Úrad podpredsedu vlády ako orgán vedenia vybudoval nové mechanizmy, nastavil si vzťahy s jednotlivými rezortmi a zároveň zabezpečil manažérske nástroje a metódy na to, aby vôbec dokázal plniť svoje nové kompetencie a riadiť informatizáciu efektívne,“ dodal.

Podľa neho účinná aplikácia zákona v praxi predpokladá aj výrazné posilnenie nielen kompetencií, ale aj personálne posilnenie štátnych inštitúcií. „Rezortom pribudnú nove povinnosti, ktoré podľa nášho názoru a skúseností s existujúcimi personálnymi kapacitami dokážu plniť pomerne ťažko,“ uviedol Emil Fitoš. „Keďže vieme, že rezorty sú dlhodobo personálne poddimenzovane a chýba im veľa odborne zdatných a dobre zaplatených itečkárov, predpokladáme, že sa to prejaví v masívnom nábore pracovnej sily. Zavedenie nových kompetencií a z nich vyplývajúcich úloh totiž nevyhnutne vedie k ďalšiemu pracovnému zaťaženiu už dnes preťažených itečkárov na štátnych úradoch. Sami však pociťujeme akútny nedostatok kvalitných ľudí v komerčnom sektore, preto si myslím, že aplikácia nového zákona v praxi bude výzvou,“ uzavrel Emil Fitoš.

Zákon upravuje aj povinnosti vo vzťahu k dodávateľom a dodávkam IT, povinnosť posudzovania alternatív pri príprave veľkých projektov a manažovanie ich dodávky spôsobom, keď ich je možné ukončiť aj po čiastkovom dodaní. Bude sa to týkať aj povinnosti využívania otvorenej licencie pri softvéri, ktorý sa vyvíja pre verejnú správu.

Značky: