Krabica či škatuľa? To je otázka!

TOUCHIT: Ako správne používať slová škatuľa a krabica na IT zariadenie. Slovo škatuľa v istých situáciách znie žartovne, krabica je však asi krabova žena 🙂

S. M.: Slovo krabica sa desaťročia hodnotilo ako subštandardné, teda nespisovné slovo a s takýmto hodnotením sa uvádza aj v poslednom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka z r. 2003. Ako spisovné sa v tom čase odporúčalo iba slovo škatuľa. Nespisovnosť slova krabica sa však nedávno prehodnotila. Podrobnejšie sa o tom píše v článku Osudy slov škatuľa a krabica od Pavla Žiga v 4. čísle časopisu Kultúra slova v r. 2011, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk. V 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L z r. 2011 sa už slovo krabica uvádza ako spisovné neutrálne slovo.

Z toho vyplýva, že slová škatuľa aj krabica sú v súčasnosti spisovné a používateľ jazyka si môže vybrať, ktoré použije.

Faktom je, že niekto má „problém“ so slovom škatuľa, zrejme práve preto, že sa používa aj v pejoratívnom, zhoršujúcom význame najmä v expresívnych prejavoch a nie vždy je to „žartovné“. Buďme však spravodliví, slovo škatuľa má aj neutrálny význam „obal pevného tvaru, schránka“ a je takisto súčasťou našej krásnej a bohatej frazeológie. Veď kto by nepoznal napríklad spojenie byť ako zo škatuľky s významom „byť čisto a vkusne upravený“. V slove škatuľa má pôvod aj sloveso zaškatuľkovať, ktoré používame pri vyjadrení významu „presne zaradiť, zatriediť“.

Stretla som sa aj s pomerne vtipným, i keď nezmyselným argumentom v neprospech slova krabica, ktorý spomínate v otázke, že krabica je „žena kraba“. To by sme však nemohli používať napríklad ani slovo hadica, lebo takisto by to mohla byť „žena hada“ :-). Ale vážne. Pokojne môžete vybaliť nejakú technologickú novinku z krabice aj zo škatule, ako sa vám páči… Samozrejme, spisovné sú aj zdrobnené podoby obidvoch slov, a to krabičkaškatuľka, ako aj prídavné mená krabicový škatuľový.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.