Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vzťahuje sa poistenie stornovacích poplatkov aj na zrušenie zájazdu z dôvodu obáv pred koronavírusom? Kryje mi cestovné poistenie (CP) aj náklady na zdravotnú starostlivosť a karanténu v zahraničí z dôvodu koronavírusu? Toto sú najčastejšie otázky, s ktorými sa na poisťovne a ich asistenčné spoločnosti v týchto dňoch obracia čoraz viac klientov. Prinášame vám odpovede, rady a odporúčania, ktoré sa vám zídu pred každým vycestovaním z krajiny.

Náklady na ošetrenie, prevoz, lieky, karanténu v podobe hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, ktoré vám vzniknú v zahraničí v súvislosti s koronavírusom, vám budú kryté z poistenia liečebných nákladov, zahrnutých v CP. Avšak len v prípade, ak ste ochoreli v krajine, do ktorej nebol vydaný zákaz vycestovať. Trvanie poistnej zmluvy sa vám v takom prípade predĺži o obdobie hospitalizácie, prípadne o obdobie, počas ktorého musíte zotrvať v uvedenej krajine a na základe opatrení alebo zákazov uvedenej krajiny nie je možné vás prepraviť do domovskej krajiny.

„Pokiaľ ide o poistné krytie cestovného poistenia, vo výluke je plnenie za škody vzniknuté v dôsledku stavu, kedy bola vyhlásená pandémia alebo epidémia a poistený porušil zákaz a do zahraničia vycestoval. Inak povedané, klient, ktorý by vycestoval do rizikovej oblasti aj napriek vydanému zákazu, náklady na zdravotnú starostlivosť z dôvodu ochorenia COVID-19 by mu z CP neboli kryté,“ upresňuje riaditeľ úseku tvorby produktov a podpory predaja Poštovej poisťovne Ondrej Reichbauer.

Je preto dôležité venovať pozornosť odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie https://www.who.int/ a Ministerstva zahraničných vecí SR http://www.mzv.sk/. V prípade, ak vydajú zákaz cestovať do niektorých krajín z dôvodu hrozby koronavírusu a ochorenia COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, je potrebné toto rozhodnutie rešpektovať.

Poisťovne a asistenčné služby sú v týchto dňoch vystavené náporu klientov s otázkou, či sa Poistenie stornovacích poplatkov vzťahuje aj na zrušenie zájazdu z dôvodu obáv pred koronavírusom.

Poistenie storna si však môžeme z dôvodu ochorenia uplatniť len v prípade zrušenia zahraničnej cesty z nasledujúcich dôvodov:

 • vážne akútne ochorenie poisteného
 • vážne akútne ochorenie blízkej osoby poisteného
 • vážne akútne ochorenie osoby, ktorá má poisteného sprevádzať počas poistenej cesty

Základné odporúčania v súčasnej situácii:

 • ak v tomto čase cestovať, tak len v nevyhnutných prípadoch a je potrebné disponovať informáciami o stave pandémie v danej cieľovej krajine
 • rešpektovať príkazy a zákazy smerujúce k obmedzeniu šírenia pandémie
 • v prípade, že nie je možné vašu cestu odložiť, buďte informovaný a zodpovedný voči sebe aj ostatným
 • venujte pozornosť odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie a Ministerstva zahraničných vecí SR
 • ak sa u vás počas pobytu v zahraničí vyskytnú príznaky choroby, kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne, ktorá vám poradí, ako ďalej postupovať a ktoré zdravotnícke zariadenie v príslušnej krajine/regióne kontaktovať

Bez ohľadu na súčasnú vzniknutú situáciu v dôsledku pandémie je potrebné v prípade poistenia liečebných nákladov:

 • sa vždy správať obozretne, dbať aby poistná udalosť nenastala a vykonať všetko na jej odvrátenie alebo zmiernenie jej následkov
 • v prípade choroby alebo úrazu bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie
 • vznik poistnej udalosti bezodkladne oznámiť asistenčnej centrále a riadiť sa pokynmi asistenčnej centrály
 • dodržiavať pokyny ošetrujúceho lekára a nariadený liečebný režim

V prípade nevyhnutnej cesty do zahraničia odporúčame:

 • poistite sa jednoducho z pohodlia domova online 
 • dojednajte si rozšírený alebo komplexný balík cestovného poistenia – teda vrátane doplnkových asistenčných služieb a v prípade komplexného balíčka aj poistenia zodpovednosti za škodu a úrazového poistenia
 • nezabudnite na poistenie stornovacích poplatkov – ak máte vopred objednané samostatné cestovné služby alebo kombináciu cestovných služieb, ktoré sú ponúkané sprostredkovateľom cestovnej služby

Značky: