Väčšina zamestnancov pri nástupe do práce podpisuje dohodu o hmotnej zodpovednosti, čo znamená, že ak v práci niečo rozbije alebo poškodí, musí to platiť z vlastného vrecka.

Strop pre náhradu škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať, stanovuje Zákonník práce, a to až do výšky 4 mesačných platov. Pripomíname niekoľko praktických informácií, ktoré pomôžu v prípade škôd, ktoré vznikli pri výkone povolania.

Služobný mobilný telefón, ktorý spadol klientovi do WC alebo ho po skončení hovoru položil na kapotu auta a zabudol naň. Prípady, keď vyliata horúca káva poškodila laptop, škody na služobných vozidlách, poškodenie strojov a súčiastok pri výrobných linkách, ale aj pády drahého tovaru z regálov. To sú najčastejšie škody, ktoré poisťovňa UNIQA eviduje v rámci výkonu povolania.

Zamestnanci často zabúdajú, že v práci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia svojmu zamestnávateľovi. Kým živnostníci a podnikatelia ručia za škody do ich plnej výšky, zamestnancov do určitej miery chráni Zákonník práce. Podľa neho môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody „iba“ do výšky štyroch mesačných platov.

Práve pre ochranu v takýchto prípadoch je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Strata štyroch platov totiž môže znamenať vážnu finančnú záťaž pre rodinný rozpočet,“ hovorí Martin Rotkovský, člen predstavenstva pre firemný a korporátny obchod a afinity UNIQA. Poistenie môže uzavrieť zamestnanec veľmi rýchlo aj online na stránke https://www.uniqa.sk/poistenie-zamestnanca-voci-zamestnavatelovi/.

Nie je škoda ako škoda

Poistenie je možné uzatvoriť takmer pre všetky druhy povolaní. Mali by naň myslieť najmä ľudia manuálne pracujúci vo výrobe, zamestnanci, ktorí pracujú s drahými tovarmi či technológiami a tí, ktorí prevzali služobné autá. Okrem základného rozsahu poistenia je totiž možné dojednať aj pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa.

„Ak máte zverené služobné auto, určite radím uzatvoriť si poistenie s krytím aj pre motorové vozidlo. Aj v prípade, že firma má auto havarijne poistené, spoluúčasť môže vymáhať od zamestnanca, ktorý škodu spôsobil. Niekedy môže ísť aj o niekoľko tisíc eur,“ pripomína Martin Rotkovský. V UNIQA má klient dokonca automaticky kryté aj poškodenie prepravovaného tovaru.

Pozor! Nie každú škodu však poisťovňa preplatí. Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľných vecí a finančné škody akými sú sprenevera, pokuty či manká. „Pracovníci pokladní sa často domáhajú poistenia manka, ktoré však takisto patrí k výlukám, nakoľko pri takejto škode je takmer nemožné dokázať, že nevznikla úmyselne,“ vysvetľuje M. Rotkovský.

BiznisZdroj: iStock

Kto uzatvára poistku?

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca nie je zo zákona povinné. Uzatvára ho zamestnanec jednotlivo alebo môže zamestnávateľ poistiť všetkých (prípadne väčšinu) svojich zamestnancov. „V poslednom čase evidujeme relatívne vyšší záujem o tzv. hromadné poistenie, ktoré zamestnávateľ platí svojim zamestnancom ako formu benefitu,“ hovorí M. Rotkovský z UNIQA.

Výška poistného sa odvíja od výšky poistnej sumy, rizikovosti povolania a výšky spoluúčasti. Poisťovňa vypláca škody do výšky dohodnutej poistnej sumy. Tá by mala predstavovať také krytie pre zamestnanca, aby aj pri maximálnom možnom nároku zo strany zamestnávateľa mal tento nárok pokrytý. „Znamená to, že poistná suma by mala byť vo výške 4-násobku, resp. pri určitých povolaniach do 3-násobku priemernej mesačnej hrubej mzdy,“ uzatvára člen predstavenstva UNIQA Martin Rotkovský.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Uniqa.

Prečítajte si aj:

Značky: