Nový prieskum spoločnosti Oracle v oblasti EMEA ukazuje, že 58 % podnikových IT oddelení podceňuje význam rýchleho poskytovania aplikácií pomocou modelu PaaS.

 Spoločnosť Oracle zverejnila výsledky štúdie Oracle Cloud Agility. Z analýzy vyplýva, že podniky v oblasti EMEA (Európa, Blízky Východ, Afrika) preceňujú svoju agilitu, t. j. schopnosť rýchlo reagovať na meniacu sa situáciu na trhu. Väčšina podnikov sa sama považuje za agilných, výsledky prieskumu spoločnosti Oracle však ukazujú, že mnoho z nich nedokáže pružne riadiť jednotlivé procesy podľa aktuálnych požiadaviek alebo rýchlo vyvíjať, testovať a sprevádzkovať nové aplikácie. V súboji s konkurenciou sa tento problém môže premeniť na vážnu nevýhodu. Štúdia tiež ukazuje, že podniky zanedbávajú technológie, ktoré môžu prispieť k riešeniu problému, napr. cloudy typu PaaS (Platform-as-a-Service, platforma ako služba).

Prieskum Oracle Cloud Agility je založený na odpovediach zamestnancov veľkých podnikov v oblasti EMEA. Cieľom štúdie bolo zmapovať, aká je agilita podnikania v čase nástupu cloudových technológií. 62 % respondentov je presvedčených, že ich organizácie fungujú agilne, t. j. dokážu rýchlo reagovať na aktuálne obchodné príležitosti a vyvíjať nové produkty a služby. Respondenti pritom o nutnosti agility nepochybujú, 78 % z nich uvádza, že schopnosť rýchlo vyvíjať, testovať a sprevádzkovať nové aplikácie je pre úspech ich podnikania kľúčová (na škále odpovedí „dôležitá“ alebo „kriticky dôležitá“). Takmer tretina (30 %) účastníkov prieskumu je presvedčená, že pre úspech podnikania je dnes potrebné infraštruktúru podnikového IT vrátane aplikácií a služieb predovšetkým prepojiť s mobilnými technológiami.

Štúdia súčasne ukazuje kritický dopad agility na konkurencieschopnosť. 27 % respondentov vníma ako vážnu hrozbu skutočnosť, že konkurencia dokáže poskytovať zákazníkom inovatívne služby rýchlejšie. Až 58 % respondentov pripúšťa, že ich podniky nemajú vlastnú IT infraštruktúru umožňujúcu na takýto postup konkurencie dostatočne reagovať.

Prístup PaaS a jeho dopad na agilitu však podniky prakticky nezohľadňujú. 59 % podnikov v oblasti EMEA nedokáže (alebo respondenti aspoň nevedia, či to je možné) presúvať úlohy, procesy či aplikácie medzi verejnými, súkromnými a hybridnými cloudmi alebo prevádzať aplikácie z režimu on-premise (prevádzka na vlastnej infraštruktúre) do cloudu. Iba 44 % podnikov dokáže svoje nové aplikácie vyvinúť, otestovať a nasadiť aj pre mobilné zariadenia počas polroka, rýchlejšie než za mesiac to podľa prieskumu zvládne len 27 % organizácií.

„Medzi realitou a tým, ako podniky samy seba vnímajú, existuje zjavne rozpor. Mnoho firiem sa síce považuje za agilných, ale napr. výhody prístupu PaaS k rýchlemu uvádzaniu nových služieb využívať nedokážu. Ďalšie podniky s využívaním týchto technológií len začínajú,“ uvádza Tino Scholman, viceprezident spoločnosti Oracle pre cloudové technológie v regióne EMEA. „Ak sa chce organizácia stať otvorenejšou inováciám a experimentom, je potrebné predovšetkým znížiť náklady na inovácie – a to čo najrýchlejšie. My sa snažíme podnikom pomôcť v riešení ich súčasných problémov a ukazovať, že výber vhodného cloudového riešenia im umožní rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu na trhu a predbehnúť konkurenciu.“

Výsledky prieskumu naznačujú, že podniky zatiaľ plne nechápu možné prínosy technológií PaaS na zvýšenie prevádzkovej efektivity. Iba 34 % respondentov uvádza plné porozumenie technológiám PaaS, naopak, 20 % pripúšťa, že sa v problematike vôbec neorientujú. Však aj v podnikoch, ktoré považujú PaaS za zvládnutú technológiu, iba 28 % účastníkov prieskumu považuje za najdôležitejší prínos PaaS rýchlejší vývoj aplikácií. Omnoho väčší podiel respondentov považuje za hlavné výhody prístupu PaaS v skutočnosti menej strategické prínosy, ako je napr. zníženie nákladov na internú IT infraštruktúru (45 %).

„Najlepšie riešenia pre PaaS na súčasnom trhu, ako je cloudová platforma spoločnosti Oracle, pritom zvyšujú agilitu naozaj zásadne. Oracle Cloud Platform zjednodušuje integráciu s existujúcou IT infraštruktúrou, takže umožňuje rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov a zavádzať nové služby, a súčasne inovovať aj interné podnikové aplikácie,“ dodáva T. Scholman.

Značky: