Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva, že aj v roku 2018 bude na Slovensku pokračovať konsolidácia na trhu, čo môže znamenať akvizície, spájanie sa telekomunikačných operátorov, prípadne zdieľanie infraštruktúry podobne.

Tak sa to deje aj v iných krajinách Európskej únie. Aj na rok 2018 má RÚ naplánované prideľovanie frekvencií na budovanie pevných alebo mobilných sietí, prostredníctvom ktorých budú telekomunikační operátori poskytovať širokopásmové služby.

Európska komisia očakáva, že v Európe prebehne konsolidácia na trhu, t.j. akvizície a spájanie sa telekomunikačných operátorov, čo už prebieha a tento trend neobchádza ani Slovensko. Očakávanou udalosťou na Slovensku je aj uskutočnenie frekvenčného refarmingu, t.j. usporiadanie frekvencií, tak aby mal každý mobilný operátor k dispozícii súvislý frekvenčný úsek. Ak to bude potrebné, tak RÚ je pripravený situáciu vyriešiť aj za pomoci prípadnej zmeny legislatívy, ktorú navrhne gestorovi zákona o elektronických komunikáciách. Ďalej sa očakáva, že vzhľadom na stanovené povinnosti a dopyt po službách operátori budú pokračovať vo zvyšovaní pokrytia obyvateľstva signálom ich sietí a skvalitňovaní služieb. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci objem prenášaných dát v mobilných sieťach a tlak zo strany používateľov je možné očakávať zatraktívnenie dátovej ponuky zo strany operátorov. Európska komisia pripravuje zmeny v legislatíve, čo bude znamenať nové povinnosti pre RÚ a telekomunikačných operátorov.