Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1. júna 2020 štát spustil druhú vlnu aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. Z celkového počtu približne 78 880 právnických osôb má tak elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie približne 60-tisíc organizácií. 

V prvej vlne, k 1. júnu,  štát aktivoval elektronické schránky 8 právnym formám – nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske  združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. „V prípade, že štatutári ich ešte nemajú, môžu si ich vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. V súčasnosti tieto oddelenia fungujú päť dní v týždni. S ich vybavením by štatutári nemali už dlhšie čakať“, apeluje  Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ ITVS sekcie ÚPVII.

Správne zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie, je možné za predpokladu, ak sa v danom registri nachádzajú údaje o organizácií a štatutárovi v podobe – názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť nahlásiť svoje údaje do 30.6.2019.

„Štatutári, ktorí nemajú v registroch uvedené kompletné údaje o sebe a svojej organizácii, sa nebudú vedieť prihlásiť do svojej e-schránky a prečítať si doručené úradné rozhodnutie“, vysvetľuje Peter Kucer.

Je dôležité, aby štatutári, ktorí tak doteraz neurobili, si skontrolovali svoje údaje v príslušnom zdrojovom registri (napríklad http://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx) a požiadali o ich doplnenie. Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich.

„Doplnenie údajov o štatutárovi je potrebné nielen preto, aby sa títo štatutári do svojich e-schránok dostali, ale je potrebné povedať aj to, že tieto organizácie sa tak samé pripravujú o možnosť poberať 2%, o možnosť žiadať o zdroje EÚ či prenajímať si majetok od obcí, miest a vyšších územných celkov. Zákon o registri mimovládnych a neziskových organizácii neumožňuje takýmto organizáciám vstupovať do finančných vzťahov zo štátom, ak nepreukážu svojho štatutára“, vysvetľuje a opätovne apeluje na štatutárov Peter Kucer.

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, zákon pamätá aj na túto skutočnosť. V tom prípade môže majiteľ elektronickej schránky udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah tohto oprávnenia. Je však dôležité, aby štatutár tejto osobe dôveroval.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby bude e-schránky ďalších organizácií v rámci právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri SR aktivovať v nasledujúcich fázach podľa indikatívneho harmonogramu: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_indikativny-harmonogram-spusta

Viac informácií k prístupu do schránok, k možnosti udeliť oprávnenie, k disponovaniu so schránkou aj kontakt na call centrum je dostupných na slovensko.sk.

Značky: