Podľa platnej legislatívy majú tzv. výrobcovia elektrozariadení niekoľko zákonných povinností, ktoré si môžu plniť individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Takýchto organizácií funguje na slovenskom trhu deväť, jednou z nich je SEWA.

Povinnosťou výrobcu, ktorý sa rozhodol dovážať, vyrábať alebo distribuovať elektrozariadenia je registrácia v tzv. registri výrobcov vyhradených výrobkov. V prípade, že výrobca tak neurobí, hrozí mu pokuta. Ako výrobca sa musíte postarať o elektrozariadenia na konci ich životného cyklu, t. j., keď sa zo spotrebičov stane odpad. Súčasťou tejto povinnosti je zber, odvoz a recyklácia elektroodpadu v stanovených množstvách, ktoré sú definované zákonom o odpadoch.

Raz ročne tiež musíte reportovať vyzbierané a zrecyklované množstvá štátnej správe. Zabezpečovať administratívu a logistiku súvisiacu s nakladaním s elektroodpadom je však dosť náročný proces, a to nielen finančne, ale aj časovo. Navyše, legislatíva sa často mení, je teda potrebné sledovať zmeny a včas reagovať.

ElektroodpadZdroj: 123rf.com
Elektroodpad

Ďalej ako výrobca musíte uskutočňovať aj informačno-vzdelávacie aktivity pre konečného spotrebiteľa – zákazníka, ktoré sú presne špecifikované vo vyhláške. Spoločnosť SEWA vzdeláva aj deti a mládež prostredníctvom environmentálnych projektov, v ktorých ich učí, ako nakladať s elektroodpadom a tiež s použitými batériami.

Určite máte ako výrobca dosť starostí so samotným výrobkom a jeho predajom a je teda výhodné preniesť všetky tieto povinnosti na niekoho iného. Výhodou je, že výrobcovia si môžu povinnosti plniť aj prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Spoločnosť SEWA pritom pôsobí na trhu už od roku 2005. Prostredníctvom jednej registrácie si v tomto prípade splníte povinnosti aj pre obaly, neobalové výrobky a batérie. Všetky ohlasovacie povinnosti sa realizujú prostredníctvom informačného systému, do ktorého budete mať prístup počas celého roka. Tu nájdete aj užitočné informácie o vašich povinnostiach. V prípade nejasností alebo otázok (napr. zaradenie elektrozariadenia do správnej kategórie, povinnosti, ktoré si musíte splniť a pod.) sa môžete obrátiť na pracovníkov klientskeho servisu, ktorí vám ochotne poradia.

Pre vás ako výrobcu zariadení je dôležité, aby ste si vybrali spoľahlivú a profesionálnu OZV a mali tak istotu, že vaše povinnosti budú plnené včas a v dokonalom súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Ako výrobca zariadení máte možnosť zmeniť organizáciu zodpovednosti výrobcov raz za dva roky, a to vždy k 20. augustu daného roka. Zmluvu s novou organizáciou výrobcov musíte uzavrieť do 31. decembra rovnakého roka.

Prečo si vybrať práve organizáciu SEWA?

Je založená a riadená výrobcami združenými v IT Asociácii Slovenska (ITAS) v r. 2005 a je to najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na slovenskom trhu

Funguje na neziskovom princípe – poplatky za službu pravidelne prehodnocuje a nevyčerpanú časť, ako jediná OZV na našom trhu každoročne vracia klientom

Počas celej histórie fungovania splnila za výrobcov všetky povinnosti

Služby ponúka aj naprieč Európou v rámci skupiny European Recycling Platform

Ponúka služby v rámci one-stop shop pre elektrozariadenia, batérie, obaly a neobalové výrobky

Má stabilnú a stále rastúcu klientsku základňu s viac ako 850 výrobcami

Kto je výrobca elektrozariadení?

Výrobcom elektrozariadení sa rozumie aj dovozca a predajca elektrozariadení na Slovensku.

V prípade, že predajca nakupuje elektrozariadenia od slovenského distribútora, ktorý nie je zapísaný v štátnom registri výrobcov vyhradených výrobkov, stáva sa tento predajca výrobcom vyhradených výrobkov a musí sa registrovať do štátneho registra.

Výrobca elektrozariadení je zároveň aj výrobca obalov a neobalových výrobkov, pretože elektrozariadenia sú balené v plastových a papierových obaloch a balenie musí obsahovať aj návod na obsluhu.

V mnohých prípadoch je výrobca elektrozariadení aj výrobcom batérií. Buď batérie predáva samostatne alebo sú súčasťou elektrozariadenia (notebooky, hračky, smart hodinky a pod.)

Prečítajte si aj:

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.