Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Predstavitelia IT Asociácie Slovenska (ITAS) – prezident Emil Fitoš  spolu s prvým viceprezidentom Máriom Lelovským – dnes absolvovali pracovné rokovanie s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim. Prioritnými témami stretnutia boli väčšia efektivita riadenia informatizácie, stransparentnenie verejných obstarávaní, rozbehnutie dopytových výziev na malé informatizačné projekty, ako aj aktivity na poli vzdelávania.

Emil Fitoš. ITAS

Ako uviedol prezident ITAS po stretnutí, asociácia považuje za dôležité koncentrovať sa pri riadení informatizácie na konečné ciele, ktorými sú prínosy pre občanov a podnikateľov. Okrem samotných projektov je podľa neho potrebné riešiť aj zmeny legislatívy, materiálne podmienky či posilnenie personálnych kapacít na strane štátu. „Som presvedčený, že do riadenia informatizácie štátu je možné zahrnúť prvky, ktoré sa využívajú v IT firmách. Podpredsedu vlády som uistil, že naša asociácia je v tejto súvislosti pripravená poskytnúť úradu maximálnu podporu a expertné skúsenosti,“ dodal E. Fitoš.

ITAS sa bude zasadzovať o dodržiavanie krátkodobých cieľov, ktoré je v súvislosti s informatizáciou  možné realizovať v období 2 rokov, a zároveň sa bude usilovať o zvýšenie transparentnosti procesu informatizácie, ktorej nevyhnutnej podmienkou je aj garancia otvorenej hospodárskej súťaže. Obe strany sa chcú zároveň koncentrovať na zvyšovanie transparentnosti, najmä vo fáze implementácie projektov.

ITAS chce v rámci pracovnej skupiny „Nákup IT“ presadzovať pravidlá, ktoré môžu zásadným spôsobom skvalitniť obstarávanie informačno-komunikačných technológií. IT priemysel sa bude usilovať o transparentné a profesionálne obstarávanie, zároveň nemáme problém s tým, aby sa štát vyviazal zo závislosti na dodávateľoch. K navrhnutým metódam sa pozitívne vyjadrili aj zástupcovia Európskej komisie, s ktorými sme rokovali na pôde úradu podpredsedu vlády,“ uviedol Emil Fitoš s tým, že ITAS bude podporovať obstarávania nových informačných systémov metódou súťaže návrhov. Podľa prezidenta asociácie táto metóda umožní transparentnú súťaž, zameranú na biznis prínosy pre verejnú správu, a zároveň prenesie garancie naplnenia cieľov projektu na víťaza verejného obstarávania v oveľa väčšej miere, ako tomu bolo v minulosti.

Pracovná skupina tiež vypracovala návrh, ako by mali verejné inštitúcie obstarávať zmluvy na prevádzku a servis IT systémov. Viaceré úrady sú totiž v situácii, kedy ich mnohé informačné systémy sú alebo v dohľadnej dobe budú bez podpory. ITAS v tejto súvislosti upozornila podpredsedu vlády na fakt, že neriešenie tejto situácie môže v niektorých prípadoch viesť až k ohrozeniu plnenia konkrétnych úloh štátu. Rovnako hrozí, že nebude zabezpečená udržateľnosť projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov  za stovky miliónov eur.

Ďalším z bodov rokovania boli aj dopytové výzvy na financovanie menších projektov. Týkajú sa manažmentu údajov inštitúcií verejnej správy, zlepšenia eGov služieb a migrácie informačných systémov verejnej správy do vládneho cloudu.

„Aj malé projekty môžu prispieť k tomu, aby sa výsledky informatizácie stali preukázateľnými a atraktívnymi pre občanov a podnikateľov. Už na jeseň 2017 sme na pôde úradu podpredsedu vlády prezentovali zhruba 30 podnetov na tzv. malé projekty, keďže sme presvedčení, že môžu mať jednoznačné a zrozumiteľné prínosy. Podpredsedu vlády som požiadal, aby dopytové výzvy zaradil medzi svoje priority a aby v tomto duchu komunikoval aj s ďalšími štátnymi inštitúciami,“ uzavrel Emil Fitoš.

ITAS zároveň požiadala podpredsedu vlády o podporu spoločných aktivít s priemyselnými združeniami, a rovnako aj o podporu na poli vzdelávania IT odborníkov na školách alebo formou rekvalifikácií. Asociácia zároveň úradu ponúkla spoluprácu na príprave materiálu Akčný plán pre jednotný digitálny trh SR.  

Mário Lelovský

„Som veľmi rád, že pán podpredseda vlády sa jednoznačne pripája k podpore Digitálnej koalície SR a stotožňuje sa s potrebou riešenia kľúčového problému trhu práce na Slovensku, ktorým je nedostatok IT špecialistov. V tejto oblasti Digitálna koalícia ponúka široké možnosti a priestor  pre jej členov, medzi ktorých ako spoluzakladateľ patrí aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V súvislosti so znižovaním nedostatku digitálnych zručností u všetkých skupín obyvateľstva sme boli ubezpečení o aktívnej spolupráci aj na úrovni komunikácie smerom na členov vlády, ktorí môžu v mnohých oblastiach významne pomôcť,“ dodal po rokovaní prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský.

Značky: