Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na tohtotýždňovom zasadnutí Rady pre mediálne služby členovia jej senátov udelili jednu autorizáciu poskytovania AVMS a jednu registráciu platformy, na žiadosť prevádzkovateľa zrušili jednu registráciu retransmisie, na základe vlastných monitoringov a doručených podnetov začali tri správne konania, ako neopodstatnené vyhodnotili tri podnety na preverenie vysielania a jeden týkajúci sa komentára na platforme Facebook, tri podnety odložila z dôvodu nepreskúmateľnosti (obsah nebolo možné identifikovať alebo už nie je dostupný).

Rada okrem iného

  • udelila spoločnosti N I K É , spol. s r.o. autorizáciu poskytovania AVMS (audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie) s názvom Niké TV (www.nike.sk);
  • udelila spoločnosti NIKÉ, spol. s.r.o. registráciu platformy na zdieľanie videí s názvom Niké Fond pre budúcnosť športu (www.nikefondsportu.sk);
  • začala správne konanie voči spoločnosti Google Ireland Limited vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním komentára používateľa Slovakia Nacionalist Patriot pod videom Rómov vyhodili z autobusu v znení „postrielat to všetko“ šíreného v rámci platformy na zdieľanie obsahu YouTube (§ 151 ods. 2 ZMS);
  • zobrala na vedomie záver o možnom výskyte nelegálneho obsahu na platforme Facebook a zároveň dospela k záveru, že nie je účelné začínať správne konanie, pretožepo eskalácii Kanceláriou Rady spoločnosť META PLATFORMS IRELAND LIMITED potenciálne nelegálny obsah (komentár „Celu osadu vypáliť a bude pokoj od nich“) odstránila; Kancelária Rady zároveň upovedomila príslušné orgány PZ SR o okolnostiach existencie daného obsahu;   
  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Infokanál TANGO (ANTIK Telecom s.r.o.) v súvislosti s tým, že v období od 2. do 26. 10. 2022 vysielal program KOMUNÁLNE VOĽBY 2022, ktorý mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Košice 2022 (§ 20 ods. 4 písm. c) ZMS), že v monitorovaných dňoch 2., 25. a 26. 10. 2022 neoznačil na obrazovke svoju programovú službu logom (§ 20 ods. 5 písm. a) ZMS) a že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní 2., 25. a 26. 10. 2022 (§ 20 ods. 4 písm. e) ZMS);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TV8 (PHONOTEX s. r. o.) v súvislosti s tým, že dňa 15. 11. 2022 odvysielal telenákupné pásmo Ezoterická poradňa, pri ktorom mohlo dôjsť
    k nezabezpečeniu povinností, aby bol telenákup čestný (§ 82 ods. 1 písm. a) ZMS) a aby nepoškodzoval záujmy spotrebiteľov a nezneužíval ich dôveru (§ 82 ods. 1 písm. b) ZMS);
  • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie vysielania programov RTVS Rádiožurnál (Rádio Slovensko) a Správy RTVS (Jednotka) dňa 28. 10. 2022, ktoré boli podľa podávateľov podnetov neobjektívne, pretože neinformovali o proteste proti energetickej kríze a chudobe, ktorý sa ten deň konal v Košiciach. 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady v dňoch 25. a 26. 1. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Prečítajte si tiež

Značky: