Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenské regióny sa budú môcť aj v roku 2020 opäť plnohodnotne rozvíjať, a to vďaka finančnej podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Na ich rozvoj poputuje aj v budúcom roku viac ako milión eur. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes v Bratislave ohlásil zverejnenie Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020.

„Pomáhať slovenským regiónom posúvať sa vpred považujeme na našom úrade za mimoriadne dôležité. Musíme aj naďalej systematicky pracovať na tom, aby sa regionálne rozdiely znižovali a aby všetky slovenské regióny mali šancu na rovnakú budúcnosť. Práve preto je značná časť dotácií určená pre najmenej rozvinuté okresy, ktoré takúto pomoc skutočne potrebujú,“ uviedol vicepremiér Richard Raši s tým, že „na Slovensku je aktuálne 20 okresov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté, a tak pomoc smerom k nim je kľúčová.“ Až 30 percent z celej alokácie je určených práve pre tieto okresy.

Vo výzve je na podporu regiónov vyčlenených 1 110 178 eur. Každý žiadateľ môže na jeden projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur, pričom musí projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 10 percent. O finančnú podporu môžu žiadať obce a vyššie územné celky, občianske združenia a neziskové organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť, rozvojové regionálne agentúry, slovenské časti euroregiónov a európske zoskupenia územnej spolupráce. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami do 16. januára 2020.

Finančne budú podporené projekty okresov, ktoré budú zamerané napríklad na rozvoj cestovného ruchu, kultúry, pôdohospodárstva, ochranu prírody, ako aj na tvorbu pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov či na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovanie prípravy detí a mladých dospelých na trh práce.

Žiadosť je možné podať do elektronickej schránky, poštou alebo osobne do podateľne ÚPVII. K žiadosti musí byť priložený popis projektu, plán aktivít projektu a jeho rozpočet, ako aj plán činnosti v oblasti regionálneho rozvoja na príslušný rozpočtový rok, čestné vyhlásenie a súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Ak bude žiadateľ projekt realizovať v partnerstve, súčasťou musí byť aj vyhlásenie o partnerstve. Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 je zverejnená na stránke úradu vicepremiéra: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html .

Tento rok bolo v rámci rovnakej výzvy podporených 35 projektov, najúspešnejšími žiadateľmi boli obce a mestá. Podporené boli predovšetkým projekty, ktoré zohľadňovali špecifiká daného regiónu, či už prírodné, kultúrne a materiálne. Dotácie putovali napríklad na oživenie tradičných remesiel na Zemplíne,  revitalizáciu prírodnej lokality Beňatinské jazero ako nástroja regionálneho rozvoja obce Beňatina, revitalizáciu kultúrnej pamiatky premonštráckeho kláštora v Jasove alebo  na  nastavenie integrovaného participatívneho systému riadenia v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Značky: