Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Venovali sme veľké úsilie, aby sme vybudovali partnerstvá s pestrým spektrom aktérov, ako sú mimovládne organizácie, univerzity, samosprávy, záujmové združenia, podnikatelia aj štátne inštitúcie, vyhlásil vicepremiér Richard Raši na pôde OSN a dodal, že v prvom polroku 2018 títo aktéri spoločne v širokom participačnom procese vytvorili 6 národných priorít Slovenska. Podpredseda vlády tieto priority včera predstavil v prvom dobrovoľnom národnom reporte Slovenska o pokroku v plnení cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Zo 190 štátov, ktoré prijali Agendu 2030, doposiaľ prezentovalo 67 krajín. V minulom roku svoj pokrok prezentovala Česká republika, ostatné štáty V4 sú na rade tento rok.

„Urobil sa krok, ktorý možno nemá efekt na život ľudí práve dnes, ale určite má veľký dopad na život našich detí v budúcnosti. Mali by sme aj my prestať myslieť a žiť zo dňa na deň či od volieb do volieb, ale mali by sme začať žiť a definovať si priority na dlhšiu dobu, pretože to robíme pre našu budúcnosť a našu mladú generáciu,“ vyhlásil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši s tým, že kľúčom k dosahovaniu cieľov udržateľného rozvoja je predovšetkým ďalšia vzájomná spolupráca všetkých. Implementácia Agendy 2030 totiž nie je mysliteľná ani bez dobrovoľných individuálnych záväzkov a zapojenia jednotlivcov naprieč všetkými generáciami v spoločnosti. „Samozrejme, že pre dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja je zásadná aktivita vlády, no toto úsilie by mali podporovať všetci – muži aj ženy, organizácie aj jednotlivci, mladí aj starší. Udržateľný rozvoj sa totiž týka každého člena spoločnosti, pretože ide o kreovanie sveta, ktorý odovzdáme budúcim pokoleniam,“ povedal Raši.

Dôležitosť aktívnych a angažovaných ľudí z viacerých generácií zdôraznila trojica ambasádorov pre jednotlivé národné priority Slovenska, ktorí prezentovali po boku vicepremiéra.

Národné priority „Vzdelanie pre dôstojný život“ a „Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia“ predstavil stredoškolák Daniel Bunda, nadaný a úspešný Róm, ktorý je aktívnym dobrovoľníkom v oblasti zážitkového vzdelávania v neziskovej organizácii Eduma. „V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je extrémne dôležité, aby ľudia mohli napĺňať svoj potenciál bez ohľadu na svoju etnicitu, socioekonomický status alebo zdravotný stav,“ uviedol D. Bunda.

„Absolútne u nás zatiaľ prevažuje lineárny ekonomický model – vyťažiť, vyrobiť, distribuovať, skonzumovať a zahodiť. Prinieslo nám to síce pokrok a zlepšenie kvality života vo všetkých smeroch, je však čas uvedomiť si, že takýto ekonomický model nie je ani environmentálne, ani demograficky neutrálny,“ upozornila riaditeľka o. z. Inštitút cirkulárnej ekonomiky Ivana Maleš,  ktorá je ambasádorkou priorít „Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí“  a „Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy“.

O prioritách „Dobré zdravie“ a „Právny štát, demokracia a bezpečnosť“ hovoril lekár, dlhoročný humanitárny pracovník, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Dobrovoľník roka 2017 Vladimír Krčméry. „Ako človek z generácie, ktorá vyrastala v totalitnom režime, si veľmi cením hodnotu demokracie, mieru a dobre spravovanej republiky,“ povedal profesor Krčméry s tým, že v roku 2018, keď Slovensko oslavuje štvrťstoročnicu nezávislosti, je vhodný čas na revíziu niektorých inštitucionálnych a funkčných nastavení systému verejnej moci. „Súčasťou tejto snahy je napríklad iniciatíva Hodnota za peniaze, ktorej cieľom je zefektívniť verejné výdavky,“ dodal.

Národné priority Slovenska vychádzajú zo 17 cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ich vytvoril v spolupráci s predstaviteľmi samospráv, akademického, súkromného aj neziskového sektora v participatívnom procese a vláda ich schválila v júni 2018.

Národné priority a s nimi aj ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 budú jadrom vládnych strategických materiálov, ako je pripravovaná stratégia rozvoja Slovenska a Národný investičný plán.

Pozn. Podpredseda vlády SR Richard Raši je na týždňovej pracovnej ceste v USA, kde okrem účasti na Politickom fóre na vysokej úrovni (High-Levej Political Forum) v OSN absolvuje viacero pracovných stretnutí a rokovaní so zástupcami OSN a podnikateľmi v New Yorku a v Pittsburghu. Tam sa o. i. stretne s najvyšším vedením spoločnosti US Steel, prihovorí sa krajanom na Americkom slovenskom dni a navštívi katedru slovanských jazykov a štúdií na Pittsburghskej univerzite, kde sa vyučujú slovenské štúdiá, a múzeum slovenského rodáka Andyho Warhola.

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je medzinárodný dokument, ktorý prijali všetky štáty OSN v septembri 2015. Je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, ako sú zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby.

Zodpovednosť za Agendu 2030 je na Slovensku rozdelená medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktoré zodpovedá za vnútroštátnu implementáciu, a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré zodpovedá za implementáciu v medzinárodnom prostredí.

Viac informácií nájdete tu:

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/agenda-2030/index.html

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.