Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kam klikne používateľ, keď chce podpísať elektronický dokument?

A ako automaticky vytriedi doručené správy? Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) posledné mesiace odborne skúmala používateľské správanie, vylepšovala funkcie v e-schránkach a testovala realizované zmeny. Práce na týchto vylepšeniach sú takmer na konci a ich výsledkom je intuitívnejšia a pohodlnejšia práca v prostredí elektronických schránok.

Nepretržité zlepšovanie funkcionality a kvality, zjednodušovanie používania či zvyšovanie bezpečnosti softvéru patrí medzi priority softvérových výrobcov. Týmto prioritám sa na dennej báze venuje aj NASES v rámci prevádzky Ústredného portálu verejnej správy a kontinuálne prináša jeho nové verzie.

Zmeny, na ktorých začala agentúra pracovať ešte koncom roka 2018, nevznikali „od stola“. Sú výsledkom série testovaní, ktoré v celom procese prebiehali v spolupráci s UX dizajnérmi. Ich hlavným poslaním je zaoberať sa pocitmi človeka pri práci so systémom a vytvoriť dizajn, ktorý zabezpečí jednoduché a intuitívne používanie produktu, v tomto prípade elektronických schránok. „V oblasti realizovaných zmien NASES postupovala v súlade s výsledkami guerilla testovaní, pri ktorých sa overuje kvalita riešení priamo v uliciach, ďalej sledovala výsledky kvalitatívnych testovaní či klik testov, ktoré poukázali na reálne potreby užívateľov,“ hovorí Peter Ďurica, generálny riaditeľ NASES.

Podnety na vytváranie tzv. rozvojových tém, a teda nových funkcií, získavala agentúra priamo od používateľov. Tí popisovali problémy pri práci s e-schránkou a agentúra vytvárala hypotézy, ktoré ich mohli vyriešiť.

Moderné riešenia sú intuitívne

Najviac používateľov sa zapojilo do takzvaného kliktestingu – viac ako 500 osôb overovalo zrozumiteľnosť a správnosť umiestnenia funkcií. Pri každom testovaní dostali používatelia niekoľko krátkych úloh, v rámci ktorých mali kliknúť na miesto na obrázku, ktoré vyhodnotili ako najprirodzenejšie. Výsledkom kliktestov bola mapa miest, kde používatelia pri plnení úloh najčastejšie klikali.

Verejné služby dostupné pre všetkých

NASES sa snaží o to, aby všetky poskytované elektronické služby boli dostupné aj znevýhodneným občanom. ,,Stačí dodržať pár jednoduchých pravidiel pri tvorbe stránky a webstránka sa stáva prístupnejšia aj pre ľudí s hendikepom,“ vysvetľuje Silvia Sekáčová, produktová manažérka e-schránok.

Cieľom testovania so znevýhodnenými občanmi bolo identifikovať bariéry, ktoré sa nachádzajú na portáli slovensko.sk z pohľadu zrakovo hendikepovaného používateľa. Do testovania bola zapojená 38-ročná nevidiaca používateľka s humanitným vzdelaním. Respondentka počas testovania dostala päť úloh spojených s bežnou prácou v schránke. Na prácu využívala pomôcku pre nevidomých – čítač.

Výsledky testov budú zapracované do systému a zverejnené v elektronických schránkach v priebehu leta.

Značky: