Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2023.

 • SAP v non-IFRS prevádzkovom zisku a cash flow prekonal výhľad na fiškálny rok 2023
 • Príjmy z cloudu za celý rok 2023 stúpli o 20 % a o 23 % pri fixnom menovom kurze. Vo štvrtom štvrťroku príjmy z cloudu pri fixnom menovom kurze rástli o 25 %
 • Hrubý zisk z cloudu za rok 2023 stúpol o 23 % (IFRS), o 23 % (non-IFRS) a o 27 % pri fixnom menovom kurze
 • Prevádzkový zisk za rok 2023 klesol o 5 % (IFRS), stúpol o 9 % (non-IFRS) a stúpol o 13 % pri fixnom menovom kurze.
 • Výhľad na rok 2024 predpokladá zrýchlenie rastu príjmov z cloudu.
 • Program plánovanej transformácie, vrátane reštrukturalizácie v roku 2024 odráža zameranie na škálovateľnosť operácií a Business AI. Očakáva sa, že väčšinu z približne 8 000 dotknutých pozícií vyrieši program dobrovoľných odchodov a interné rekvalifikačné opatrenia. Vzhľadom na reinvestície do oblastí strategického rastu SAP očakáva, že rok 2024 skončí s podobným počtom zamestnancov ako v súčasnosti.
 • Ambície v oblasti non-IFRS prevádzkového zisku a voľného cash flow na rok 2024 boli aktualizované tak, aby odrážali aktualizovanú definíciu non-IFRS, ako aj približne pol miliardy eur prírastkového zvýšenia efektívnosti z programu.

Významné obchodné ukazovatele – celý rok 2023

K 31. decembru stúpol celkový objem dohodnutých objednávok cloudu – ktoré sú definované ako zmluvne viazané výnosy, pri ktorých očakávame, že ich vykážeme v budúcich obdobiach – o 37 % na 44 miliárd eur a o 39 % pri fixnom menovom kurze.

Za celý rok stúpli príjmy z cloudu o 20 % na 13,66 miliardy eur a o 23 % pri fixnom menovom kurze, čo súviselo so silným dvojciferným rastom naprieč SaaS a PaaS portfóliom, ktoré stúplo o 23 % a o 26 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy zo SAP S/4HANA Cloud narástli o 67 % na 3,49 miliardy eur a o 72 % pri fixnom menovom kurze.

Príjmy zo softvérových licencií klesli o 14 % na 1,77 miliardy eur a o 12 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy z cloudu a softvéru stúpli o 6 % na 26,93 miliardy eur a o 9 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy zo služieb narástli o 4 % na 4,28 miliardy eur a o 6 % pri fixnom menovom kurze. Celkové príjmy narástli o 6 % na 31,21 miliardy eur a o 9 % pri fixnom menovom kurze. Podiel predvídateľných príjmov stúpol medziročne o 2 percentuálne body na 81 % za celý rok 2023.

Hrubý zisk z cloudu narástol o 23 % (IFRS) na 9,78 miliardy eur, o 23 % na 9,91 miliardy eur (non-IFRS) a o 27 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). IFRS hrubá marža cloudu stúpla o 2,2 percentuálneho bodu na 71,6 %, non-IFRS stúpla o 2,2 percentuálneho bodu na 72,6 % a pri fixnom menovom kurze stúpla o 2,4 percentuálneho bodu.

IFRS prevádzkový zisk klesol o 5 % na 5,79 miliardy eur a IFRS prevádzková marža klesla o 2,1 percentuálneho bodu na 18,5 %. Non-IFRS prevádzkový zisk stúpol o 9 % na 8,72 miliardy eur a pri fixnom menovom kurze narástol o 13 %. Non-IFRS prevádzková marža stúpla o 0,9 percentuálneho bodu na 27,9 % a o 1,2 percentuálneho bodu na 28,2 % pri fixnom menovom kurze.

IFRS zisk na akciu (základnú) narástol o 10 % na 3,08 eura. Non-IFRS zisk na akciu (základnú) stúpol o 24 % na 5,01 eura. Efektívna daňová sadzba dosiahla 32,6 % (IFRS) a 29,3 (non-IFRS), čo je viac ako vo výhľade, ktorý predpovedal 28-32 % (IFRS) a 26-28 % (non-IFRS). Nárast vyplýval najmä zo zmien v oceňovaní opravných položiek k odloženým daniam.

Voľný cash flow za celý rok stúpol o 16 % na 5,08 miliardy eur, čo prekonalo upravený výhľad, ktorý predpokladal približne 4,9 miliardy eur. Hoci voľný cash flow ovplyvnili vyššie platby daní a reštrukturalizácia, pozitívny vývoj zapríčinila najmä ziskovosť a zlepšenia v oblasti pracovného kapitálu a platieb úrokov. Pozitívny vývoj okrem toho ovplyvnili aj nižšie platby za kompenzácie založené na akciách, capex a lízing. Čistá likvidita dosiahla na konci roka 3,52 miliardy eur.

Výhľad na rok 2024

Spoločnosť SAP v roku 2024 očakáva:

 • príjmy z cloudu v rozmedzí 17,0 – 17,3 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2023: 13,66 miliardy), čo je nárast o 24 % až 27 % pri fixnom menovom kurze
 • príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 29,0 až 29,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2023: 26,93 miliardy eur), čo je nárast o 8 % až 10 % pri fixnom menovom kurze
 • non-IFRS prevádzkový zisk pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 7,6 – 7,9 miliardy eur (2023: 6,51 miliardy eur podľa aktualizovanej definície non-IFRS prevádzkového zisku), čo je nárast o 17 % – 21 % pri fixnom menovom kurze.
 • voľný cash flow približne 3,5 miliardy eur (2023: 5,08 miliardy eur).
 • efektívna daňová sadzba (non-IFRS) približne 32 % (2023: 30,3 % podľa aktualizovanej definície daňovej sadzby (non-IFRS))

Finančné ukazovatele za Q4 2023

Vo štvrtom štvrťroku sa tempo rastu v oblasti cloudu opäť zrýchlilo s postupným zvyšovaním miery rastu objemu dohodnutých objednávok i príjmov z cloudu. Objem dohodnutých objednávok cloudu narástol o 25 % na 13,75 miliardy eur a o 27 % pri fixnom menovom kurze, čo je dosiaľ najrýchlejšie zaznamenané tempo. Objem dohodnutých objednávok SAP S/4HANA narástol o 58 % na 5,05 miliardy eur a o 61 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy z cloudu stúpli o 20 % na 3,70 miliardy eur a o 25 % pri fixnom menovom kurze. Za týmto nárastom bol najmä rast portfólia SaaS a PaaS, ktoré narástli o 22 % a o 28 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy zo SAP S/4HANA Cloud stúpli o 55 % na 1,03 miliardy eur a o 61 % pri fixnom menovom kurze.

Príjmy zo softvérových licencii po mimoriadne solídnom výkone v Európe klesli len o 7 % na 841 miliónov eur a o 6 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy z cloudu a softvéru narástli o 6 % na 7,39 miliardy eur a o 10 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy zo služieb sa udržali na 1,08 miliardy eur a pri fixnom menovom kurze stúpli o 4 %. Celkové príjmy narástli o 5 % na 8,47 miliardy eur a o 9 % pri fixnom menovom kurze.

Podiel predvídateľných príjmov stúpol vo štvrtom štvrťroku o 2 percentuálne body na 77 %.

Hrubý zisk z cloudu stúpol o 25 % (IFRS) na 2,66 miliardy eur, o 24 % na 2,69 miliardy eur (non-IFRS) a o 30 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Za hrubým ziskom z cloudu bol najmä silný nárast hrubých cloudových marží.

IFRS prevádzkový zisk klesol o 5 % na 1,90 miliardy eur. Non-IFRS prevádzkový zisk klesol o 2 % na 2,51 miliardy eur a stúpol o 2 % pri fixnom menovom kurze. Prevádzkový zisk v štvrtom štvrťroku negatívne ovplyvnila zrýchlená amortizácia kapitalizovaných predajných provízií, súvisiaca s on-premise obchodom ako aj vyššími prírastkami bonusov, súvisiacich so silným finančným výkonom. Okrem toho, prevádzkový zisk v minuloročnom štvrtom štvrťroku zahŕňal aj dispozičný zisk 175 miliónov eur, ktorý vyústil do prevádzkového zisku 109 miliónov eur, súvisiaceho s predajom SAP Litmos.

IFRS zisk na akciu (základnú) stúpol o 60 % na 1,02 eura. Non-IFRS zisk na akciu (základnú) stúpol o 44 % na 1,41 eura. Efektívna daňová sadzba dosiahla 33,8 % (IFRS) a 31,4 % (non-IFRS). Medziročný pokles efektívnej daňovej sadzby vyplýval najmä zo zmien v príjmoch, vyňatých z daňovej povinnosti, týkajúcich sa najmä Sapphire Ventures, ktoré boli čiastočne vyvážené zmenami v oceňovaní opravných položiek k odloženým daniam a zrážkovým daniam.

Značky: