Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Telekomunikační operátori, ktorí uspeli vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Bánovce nad Bebravou, Dolný Kubín, Hlohovec, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi.

Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Bánovce nad Bebravou, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s. Nikto iný o frekvencie v týchto okresoch neprejavil záujem, preto uvedené spoločnosti získali frekvencie za vyvolávaciu cenu. V okrese Dolný Kubín sú úspešné spoločnosti DSI DATA s.r.o. a ORANET, s.r.o. a v okrese Hlohovec spoločnosť AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. Dvaja zo záujemcov o frekvencie v okrese Hlohovec nesplnili podmienky výberového konania. O ďalší voľný frekvenčný blok v tomto okrese nikto neprejavil záujem.

V okrese Nové Mesto nad Váhom výberová komisia vylúčila jedného účastníka, ktorého ponuka nespĺňala požiadavky uvedené vo výzve. Vzhľadom na to, že do aukcie postúpil len jeden účastník výberového konania, tak RÚ musel podľa § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie zrušiť. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili.

Záujemca o vyššie uvedené frekvencie, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach na predkladanie ponúk. Vyvolávacia cena v jednotlivých okresoch je odvodená z vyvolávacej ceny pre celoplošné prídely, pričom je zohľadnený počet obyvateľov okresu a počet rokov platnosti povolenia.

Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8×5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.

Značky: