Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2020 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Máme za sebou rok, ktorý nás zrejme zásadne zmení. Najmä čo sa týka rešpektu k zdraviu. Z pohľadu bankovníctva sa skôr zrýchlili už rozbehnuté trendy, najmä digitalizácia a dôraz na väčšiu efektivitu. Ak sa pozriem na naše výsledky, vzhľadom na okolnosti sa nám darilo dobre, prevádzkový zisk zostal na skoro rovnakej úrovni ako vlani. Darilo sa aj biznisu – pomáhali sme firmám a ľuďom. Firmám najmä s financovaním ich nie jednoduchého podnikania a tiež so štátnymi garančnými schémami. Ľuďom sme pomohli aj pri novom bývaní, či pri odklade splátok. Práve tu sa ukázala naša sila ako digitálneho lídra. Takmer všetky žiadosti sme vybavili automaticky cez nášho Georgea. Vďaka nášmu prístupu a aj kvôli odkladu splátok sa podiel nesplácaných úverov drží na historických minimách. Odklady a neistá situácia spôsobili, že sme za rok 2020 vytvorili pomyselný vankúš viac ako 100 miliónov eur v opravných položkách. Práve toto najvýraznejšie ovplyvnilo náš koncoročný čistý zisk. Napriek tomu, že prevádzkovo si banka udržiava vysoko nastavený štandard. Pozitívnou správou je, že drvivá väčšina ľudí nemá problém vrátiť sa k normálnemu splácaniu. Ako zodpovedný líder sa aj vďaka tomu na rok 2021 pozerám pozitívne a verím, že sa už čoskoro dokážeme vrátiť k štandardnému fungovaniu,“  zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

 HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV k 31. DECEMBRU 2020 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

·         Čistý úrokový výnos narástol o 0,7 % z 430,7 mil. eur na 433,6 mil. eur

·         Čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 1,4 % z 145,2 mil. eur na 147,2 mil. eur

·         Prevádzkový zisk poklesol o 1,1 % z 308,3 mil. eur na 304,7 mil. eur

·         Čistý zisk po zdanení klesol na 108,0 mil. eur (2019: 180,0 mil. eur)

·         Objem úverov klientom sa zväčšil o 5,7 % z 13,8 mld. eur na 14,6 mld. eur

·         Objem vkladov klientov narástol o 3,3 % z 14,4 mld. eur na 14,9 mld. eur

·         Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,5 %

·         Kapitálová primeranosť dosiahla 18,73 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)

·         Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 95,8 % na 98,1 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 31. DECEMBRU 2020

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 0,7 % z 430,7 mil. eur na 433,6 mil. eur aj napriek pretrvávajúcemu prostrediu extrémne nízkych sadzieb na trhu a s tým spojeným poklesom úrokových výnosov z úverov. Pozitívny vplyv na čistý úrokový výnos však mali úrokové výnosy zo záväzkov s negatívnou úrokovou sadzbou (TLTRO).

Čistý príjem z poplatkov a provízií  medziročne narástol o 1,4 % z 145,2 mil. eur na 147,2 mil. eur. Kým na strane výnosov išlo o mierny pokles (0,7 %), náklady na poplatky a provízie boli oproti roku 2019 nižšie o 3,3 mil. eur
(o 12,6 %). Výrazne pozitívny príspevok mali čisté výnosy z poplatkov a provízií za rozdelené, ale nespravované zdroje s medziročným rastom 6,8 mil. eur, prevažne provízie za sprostredkovanie investovania do fondov a poistenia.

Banka dosiahla čistý zisk z obchodovania v hodnote 12,2 mil. eur. Ide najmä o výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne mierne znížili, o 0,5 %, na úroveň 287,1 mil. eur (v roku 2019 to bolo 288,5 mil. eur). Nárast personálnych nákladov o 6,3 %, o 9,4 mil. eur, bol plne kompenzovaný zníženými odpismi z dôvodu ukončenia odpisovania jedného z informačných systémov.

Prevádzkový zisk v konečnom súčte klesol o 3,5 mil. eur, čo predstavuje pokles o 1,1 %, čo sa dá vzhľadom na nepriaznivé vonkajšie prostredie vnímať ako priaznivý výsledok. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom sa oproti predošlému roku takmer nezmenil, keď sa zvýšil len o 16 bázických bodov na hodnotu 48,5 %.

Vplyv pandémie sa vo výsledkoch Slovenskej sporiteľne prejavil najvýraznejšie pri tvorbe opravných položiek k úverom. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov sa oproti roku 2019 zvýšila približne 2,5-násobne na 107,9 mil. eur. Jej pomer k hrubým úverom (tzv. rizikové náklady) v roku 2020 dosiahol 0,7 %, pričom rok predtým to bolo
0,3 %. Je však nutné poznamenať, že z veľkej časti išlo o obozretnú tvorbu opravných položiek k očakávaným, a nie zrealizovaným stratám.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 2,9 % na 2,4 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 80,8 % na 107,0 %.

Celková odvodová povinnosť banky medziročne stúpla o 6 % z 36,6 mil. eur na 38,8 mil. eur. Z toho banková daň v hodnote 33,8 mil. eur, ročný príspevok do rezolučného fondu v hodnote 4,0 mil. eur a odvod do Fondu ochrany vkladov v hodnote 1,0 mil. eur.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 108,0 mil. eur. Ukazovateľ návratnosti vlastného kapitálu (ROE) medziročne klesol o skoro polovicu z 11,6 % na 6,2 %.

Objem úverov klientom dosiahol 14,9 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 5,6 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2019 vzrástli o 3,3 % (o 0,4 mld. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne, lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, dosiahol v roku 2020 hodnotu 25,4 %. Najvýznamnejším motorom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 6,7 % (0,5 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročne pokles o 11,6 % (o 0,2 mld. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 12,1 % (o 0,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 4,3 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 12,1 mld. eur na 13,3 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2019 vzrástli z 14,4 mld. eur na 14,9 mld. eur.