Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Xerox je v správe IDC MarketScape o hodnotení poskytovateľov služieb pre workflow za rok 2015 označený za lídra v regióne strednej a východnej Európy, Stredného východu a Afriky (CEMA). 

Ide o súčasť aktivít spoločnosti XEROX, ktoré analytická firma IDC definuje ako súbor služieb pre automatizáciu a optimalizáciu vertikálnych a horizontálnych pracovných tokov a podnikových procesov, ktoré pracujú s veľkými objemami dokumentov.

„Uplatňovanie služieb pre riadenie pracovných procesov spolu s technológiami outsourcingu obchodných procesov (BPO) v regióne CEMA rýchlo narastá a prejavuje sa ďalekosiahlymi organizačnými prínosmi v jednotlivých podnikoch. Zďaleka nejde len o obmedzenie tlače a o úsporu finančných prostriedkov,“ hovorí Mike Feldman, prezident útvaru služieb Xerox pre veľké podniky. „Okrem automatizovania pracovných tokov obsahujúcich množstvo procesov a okrem zvyšovania produktivity zamestnancov a posilňovania bezpečnosti dokumentov a dát, pomáhajú naše riešenia podnikom šetriť čas, plniť ciele trvalej udržateľnosti a umocňovať zákaznícku pozitívnu skúsenosť.“

V správe sa zdôrazňujú najsilnejšie stránky spoločnosti Xerox. Sú to:

  • Poskytovanie komplexného spektra služieb od riadenia tlače až po automatizáciu workflow a BPO. Schopnosť budovať portfólio medziodborových riešení na základe vlastnej vývojovej činnosti, prostredníctvom akvizícií a v spolupráci s vyčlenenou firmou zameranou na BPO a s partnermi v oblasti vývoja softwaru.
  • Zapojenie rozsiahlej odberateľskej základne a blízkych partnerských vzťahov a využitie technológií s cieľom umožniť zákazníkom dosahovať vyššej úrovne správy a riadenia tlače a dokumentov, vrátane automatizácie pracovných tokov.
  • Jasne formulovaný štruktúrovaný program vzťahov s obchodnými partnermi, programy školiacich kurzov a certifikačné programy, ktoré vedú k zvyšovaniu kvalifikácie, posilňovaniu konzistentnosti procesov a k racionalizácii interakcií s odberateľmi na medziregionálnej i globálnej úrovni.

Táto správa IDC MarketScape svedčí o iniciatívnom prístupe spoločnosti Xerox k stálemu zdokonaľovaniu pracovných tokov v podnikoch, vrátane automatizácie bežných obchodných procesov s cieľom dosahovať stále vyššiu produktivitu a ziskovosť firiem.

O hodnotiacich správach IDC MarketScape

Model firmy IDC pre analyzovanie dodávateľov (IDC MarketScape) je riešený tak, aby poskytol prehľad o konkurenčnej zdatnosti dodávateľov informačných a komunikačných technológií na konkrétnom trhu. Metodika prieskumu uplatňuje precízny systém vyhodnocovania založený na kvalitatívnych i kvantitatívnych kritériách. Výsledkom tohto procesu je jednotné grafické znázornenie pozície hodnoteného dodávateľa na príslušnom trhu. IDC MarketScape poskytuje jednoznačný rámec, ktorý prehľadným spôsobom porovnáva ponuky výrobkov a služieb, predpoklady a stratégie dodávateľov informačných a komunikačných technológií i faktory ich súčasnej a budúcej úspešnosti na trhu. Subjektom, ktoré nakupujú dané technológie, poskytuje tento rámec komplexné vyhodnotenie silných i slabých stránok súčasných a potenciálnych dodávateľov.

Značky: