Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

IT Asociácia Slovenska (ITAS) ako najväčšia profesijná organizácia IT firiem, ktorej členovia zastrešujú viac ako 25 000 IT odborníkov a špecialistov, zaslala pripomienky k dokumentu Informatizácia 2.0 – revízia výdavkov z dielne Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR (ÚHP).

ITAS v stanovisku upozorňuje na viaceré nepresnosti a poukazuje na niekoľko ďalších podnetov a aspektov zverejnených v tomto dokumente. Ambíciou stanoviska ITAS je zvýšiť presnosť a relevantnosť niektorých záverov, ktoré sa v dokumente ÚHP objavili.

ITAS súčasne vyjadruje ľútosť nad faktom, že predstavitelia asociácie neboli prizvaní k tvorbe tohto veľmi dôležitého dokumentu. „Problémom čelíme v IT sektore na Slovensku všetci spoločne. Sme presvedčení, že v dokumente sa nachádza niekoľko dobre mienených návrhov na zlepšenia, no ak budeme pri tvorbe takýchto dôležitých strategických dokumentov vychádzať z jednostranných pohľadov, problémy sa nevyriešia,“ upozorňuje prezident ITAS Emil Fitoš.

Pri hľadaní riešení ITAS považuje za dôležité zohľadňovať doterajšie skúsenosti oboch strán a potrebu diskusie aj o zdanlivo odlišných pohľadoch. „V digitalizácii spoločnosti pred nami stoja veľké výzvy a bolo by nešťastné, keby sme ich nedokázali naplniť kvôli neefektívnosti vzájomnej komunikácie a nedostatku koordinácie,“ dodáva prezident ITAS.

ITAS vo svojom stanovisku polemizuje s niektorými závermi a tvrdeniami ÚHP, ktoré považuje za nepresné či diskutabilné. Experti ITAS, ktorí sa na príprave stanoviska podieľali, si zároveň kladú za cieľ viesť so všetkými relevantnými subjektmi na strane štátu zmysluplnú a odbornú diskusiu, v ktorej by však názor IT firiem v žiadnom prípade nemal absentovať. „Napríklad v oblasti licencií a hardvéru uvádza ÚHP možnosť usporiť 15 až 20 %. My v tomto prípade vidíme potenciálne úspory až 40 % a vieme, ako to dosiahnuť. Začať by sme však mali práve diskusiou,“ dodáva prezident ITAS.

ITAS komunikoval svoje výhrady aj k záverom ÚHP v oblasti ľudských zdrojov.ÚHP sme upozornili na skutočnosť, že využívanie informačných systémov je komplexný proces, ktorý zahŕňa aktivity plánovania, špecifikácie požiadaviek, vývoja, testovania a následnej prevádzky. V dokumente sa však pozornosť sústreďuje najmä na zabezpečenie interných vývojárskych kapacít. To podľa nášho názoru súčasné problémy informatizácie nevyrieši. Štát potrebuje iné profily – biznis konzultantov, IT architektov či skúsených projektových manažérov,“ hovorí E. Fitoš.

IT firmy taktiež upozorňujú na problematickosť metodiky, ktorú ÚHP používa na porovnanie výhodnosti využívania interných a externých kapacít „Nestačí rátať iba s nákladmi na mzdy pracovníkov, je treba použiť komplexnejšiu metodiku, ktorá počíta so všetkými nákladmi, ktoré vývoj IT diela ovplyvňujú – t. j. priame náklady (napríklad mzdy pracovníkov a odvody), ako aj nepriame (napríklad cena nájmu v budove, cena energií, cena počítačov, ktoré pracovníci používajú atď.),“ dodáva prezident ITAS.

V stanovisku je priestor venovaný aj verejnému obstarávaniu. Podľa ITAS je súčasné nastavenie slovenskej legislatívy v oblasti verejného obstarávania problémom, ktorý procesy obstarávania IT diel komplikuje. „V asociácii sme presvedčení, že oblasť verejného obstarávania potrebuje nový pohľad, ktorý by jednotlivé procesy zefektívnil. Zákon o verejnom obstarávaní ponúka rôzne možnosti obstarávania. Žiaľ, na Slovensku sa nám zatiaľ nepodarilo presadiť tie, ktoré sú predurčené pre softvérové riešenia. Bez dosiahnutia zmeny v tejto oblasti nie je možné predpokladať, že vo výberových konaniach budú víťaziť tie najlepšie pripravené firmy, ponúkajúce riešenia s najlepším pomerom kvality a ceny. Ak chceme na Slovensku vybudovať dobre fungujúci trh, zmena v tejto oblasti je nevyhnutná,“ tvrdí E. Fitoš.

Dodáva, že ITAS za problém považuje aj opakované tvrdenia, ktoré rezonujú najmä v politickej rovine. „Často počúvame, že štát je rukojemníkom IT firiem, ktoré ho držia ‚v šachu‘ cez vendor lock-in. Metodika na to, aby sa štát z tejto situácie vymanil, existuje už viac ako jeden o pol roka. Spolupracovali na nej predstavitelia štátu, záujmových združení a aj IT firiem. Odvtedy sme však nezaregistrovali žiadne výrazné odhodlanie na strane štátu použiť túto metodiku a zmeniť neželaný stav.“

Podľa ITAS v dokumente Informatizácia 2.0 – revízia výdavkov absentuje vízia, ako premietnuť potenciál IT do plošného zefektívnenia fungovania verejnej správy. „Dlhodobo upozorňujeme na analógiu s komerčným svetom, v ktorom informačné technológie zásadne transformovali spôsob, akým firmy, finančné inštitúcie alebo operátori obsluhujú svojich zákazníkov a riadia svoje procesy. Pokrok v oblasti IT dosiahol úroveň, ktorá nám umožňuje oslobodiť sa od stereotypov papierového sveta a definovať nový spôsob fungovania verejnej správy,“ uzatvára prezident ITAS.

Značky: