Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) aktivovala doposiaľ 68 728 z približne 78 880 elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri. Elektronickú schránku má tak aktivovanú už 87 % organizácií nepodnikateľského sektora. Ďalšia fáza aktivácie začne 1. novembra a dotkne sa spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, verejných výskumných inštitúcií  aj vysokých škôl.

Začiatkom septembra štát aktivoval ďalšiu veľkú skupinu elektronických schránok nepodnikateľského prostredia, pričom z 5 551 e-schránok zriadených a aktivovaných v tejto fáze sa podarilo aktivovať 96% percent z tohto počtu. Najpočetnejšiu skupinu tvorilo 2 700 elektronických schránok pozemkových spoločenstiev a 2 803 schránok právnických osôb založených cirkvami.

„Aktivácia elektronických schránok organizácií nepodnikateľského sektora je špecifická tým, že zákony nekladú na ich vznik až tak prísne podmienky ako v prípade firiem a mnohé tieto organizácie nemusia zo zákona uvádzať rodné čísla štatutárov do registrov. Aj preto by som rád touto cestou poďakoval kolegom z ostatných rezortov, ktorí majú v gescii dané zdrojové registre,  za aktívnu spoluprácu pri hľadaní riešení chýbajúcich údajov“, hovorí Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI SR a dopĺňa, že aj vďaka tejto spolupráci je číslo aktivovaných schránok tak vysoké.

Samotná aktivácia e-schránok organizácií nepodnikateľského sektora začala 1. júna, kedy štát aktivoval elektronické schránky vybraným neziskovým organizáciám, politickým stranám a hnutiam aj organizáciám s medzinárodným prvkom. Išlo o približne 62 500 elektronických schránok.

„Aj napriek nášmu apelovaniu na štatutárov evidujeme stále približne 33-tisíc elektronických schránok bez zastupovania, čo znamená, že do týchto e-schránok sa štatutári nevedia prihlásiť. Veľká väčšina z týchto organizácií je však neaktívna alebo je v likvidácii“, približuje Peter Kucer.

V polovici leta, 1.augusta, NASES aktivoval na doručovanie elektronické schránky ďalším 3 200 organizáciám uvedeným v registri Cirkví a náboženských spoločností a poľovníckym organizáciám.

NASES aktivuje elektronické schránky organizácií nepodnikateľského sektora automaticky,  čo v praxi znamená, že schránka sa stane aktívnou na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie.  Do takto aktivovanej schránky bude štát doručovať úradné rozhodnutia a štatutár už nebude chodiť s tzv. žltým lístkom na poštu osobne.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutári si ich môžu vybaviť  na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.

„V prípade organizácií neziskového sektora sa môže stať, že štatutári nemajú dôvod na pravidelnej báze komunikovať so štátom a nechcú si z nejakého dôvodu pravidelne schránku kontrolovať. V takom prípade je tu možnosť udeliť splnomocnenie inej osobe na prístup do elektronickej schránky“, vysvetľuje Peter Kucer.

Teda, ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, môže udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah tohto oprávnenia. Je však dôležité, aby štatutár tejto osobe dôveroval. Splnomocnenie zrealizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na žiadosť. Tú je potrebné poslať listinne na adresu NASES spolu s úradne overeným podpisom.

Najbližšia vlna aktivácie elektronických schránok prebehne 1. novembra a dotkne sa spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií. Posledná fáza aktivácie e-schránok nepodnikateľského sektora nastane 1. januára budúceho roka.

V prípade otázok sa štatutári môžu obrátiť na call centrum NASES, na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/. Pracovníci sú k dispozícii v pracovných dňoch, od 8:00 do 18:00 hodiny, v stredu až do 21:00 hodiny.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk. Komplexné informácie aj na slovensko.sk.

Značky: