Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, Henkel Slovensko a Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU spojili svoje sily a odštartovali svoj historicky prvý hackathon, podujatie, počas ktorého mali účastníci vymyslieť užitočné a aplikovateľné riešenie.

Študenti ÚRK FEI STU boli rozdelení do trojčlenných tímov a počas ôsmych hodín intenzívne pracovali na konkrétnom zadaní. V priebehu podujatia sa medzi tímami pohybovali skúsení mentori z praxe, ktorí priebežne skúmali a hodnotili postup študentov pri návrhoch jednotlivých riešení. Po uplynutí časového limitu, museli tímy svoj nápad odprezentovať a otestovať funkčnosť. Ich návrhy hodnotila odborná porota, pričom kládla dôraz na celkom štyri faktory, a to, vlastnosti užívateľského rozhrania, procesná logika, výsledok porovnania a tímová práca.

Ocenila tiež originalitu jednotlivých tímov a ich tímového ducha. Motiváciou pre študentov zapojiť sa nebola len peňažná odmena vo výške 1 500€, ale aj získanie hodnotnej skúsenosti do svojho životopisu a príležitosť nahliadnuť do koordinácie projektu pomocou scrum metódy v spoločnosti Henkel Slovensko. Aj keď išlo o pilotný projekt všetkých troch inštitúcií, hackathon prebehol úspešne a nadšenie zapojených účastníkov bolo veľké.

Riaditeľka Univerzitného technologického inkubátora STU InQb, Mag. Martina Vavreková, o InQb Hackathone povedala:

„Podarilo sa nám na jeden deň vytvoriť spoločné pracovisko so študentami FEI STU, s pedagógmi z Ústavu robotiky a kybernetiky a s tímom automatizácie z firmy Henkel Slovensko. Študenti splnili zadanie nad očakávania. Vytvoril sa viac než základ produktu, resp. služby, ktorá po menších úpravách môže v budúcnosti slúžiť hlavne študentom. A to je hádam najväčší úspech súťaže.“

„Vážim si nasadenie všetkých zúčastnených. Vznikli nové zaujímavé kontakty a pôda pre dlhodobú spoluprácu s komerčným partnerom. Vyhodnotenia sa zúčastnila pani riaditeľka Ústavu robotiky a kybernetiky, pán dekan FEI STU a prezident Henkel Slovensko. Celé podujatie bolo starostlivo naplánované a jeho hladký priebeh sa podaril hlavne vďaka dôslednej komunikácií medzi tímom InQb, ÚRK a Henkel Slovensko.“

O Univerzitnom technologickom inkubátore STU InQb

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb je už 14 rokov súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vďaka svojim činnostiam pomáha rozvíjať inovatívne nápady do úspešného podnikania. Inkubátor podporuje študentov a mladé inovatívne firmy formou cenného mentoringu, vzdelávacích podujatí a prepojením univerzity s praxou.

O Henkel Slovensko

Spoločnosť Henkel Slovensko bola založená v roku 1991. Je 100% dcérskou spoločnosťou Henkel Central Eastern Europe, koordinačného centra koncernu Henkel pre strednú a východnú Európu so sídlom vo Viedni. Na Slovensku pôsobí ako Centrum zdieľaných služieb Bratislava (SSC) a zároveň vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky) Centrum zdieľaných služieb Bratislava (SSC).  Patrí k najväčším centrám zdieľaných služieb spoločnosti Henkel na svete. Centrum poskytuje služby v širokej škále oblastí takmer pre celú Európu a v niektorých oblastiach aj celosvetovo. Ide o oblasť financií, účtovníctva, daní, kontrolingu, spracovania dát, nákupu, marketingu a predaja, dodávateľského reťazca, výskumu trhu, služieb zákazníkom, personalistiky či informačných technológií, pričom vybrané služby sú poskytované aj pre mimoeurópske regióny.

O Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU

Ústav robotiky a kybernetiky je jedným z pracovísk na FEI STU a v súčasnosti garantuje študijný program Robotika a kybernetika. Z hľadiska organizačnej štruktúry má tri oddelenia – Oddelenie robotiky, Oddelenie kybernetiky a Oddelenie umelej inteligencie. Práve v týchto troch oblastiach dosahuje ústav najdôležitejšie výsledky aj z pohľadu výskumu. V súčasnosti bežia na ústave tieto výskumné úlohy: 1 projekt H2020, 1 projekt OPVAI (štrukturálne fondy EU), 3 projekty APVV, 3 projekty VEGA a niekoľko menších grantových úloh. Pracovníci ÚRK vytvorili v období rokov 2014 až 2019 takmer 500 publikácií, z toho 14 monografií a 36 karentovaných článkov.

Kontakt

  • Kontaktná osoba: Mag. Martina Vavreková
  • Telefónne číslo: +421 918 669 209
  • Email: vavrekova@inqb.sk
  • Webová stránka: www.inqb.sk
  • Článok napísala: Eliška Badurová (Univerzitný technologický inkubátor STU InQb)
  • Fotky nafotil: Marián Tárník (FEI STU)

Značky: