Slovak Retail Summit 2017 bol opäť príležitosťou na diskusiu trendov naprieč slovenským obchodom. GfK Slovakia predstavilo stručné zhrnutie rozsiahlej analýzy predpokladaných vývojových trendov českého trhu RETAIL VISION 2020. Na vytvorenie vízie sa okrem iného podieľalo 32 manažérov z obchodných a výrobných firiem a ďalších expertov; komplexný obraz trhu doplnili šetrenia medzi nakupujúcimi i ďalšie dátové zdroje.

„Zákazník bude najväčšou silou, ktorá ovplyvní podobu slovenského, či českého obchodu a jeho vplyv dramaticky porastie,“ povedal Tomáš Drtina, Managing Director GfK Slovenská a Česká republika. „Nákupné zvyklosti sa budú rýchlo meniť v súvislosti s vývojom životného štýlu a sociodemografického zloženia. Zameranie na zákazníka sa stane (a už v podstate i stalo) hlavnou príležitosťou pre rozvoj obchodu. Naopak, najväčšou bariérou – a súčasne aj príležitosťou – je rozvoj pracovnej sily. Na jednej strane dramaticky vzrastie jej cena a klesne dostupnosť, na druhej strane porastú nároky na silnejšiu rolu personálu v obchode,“ dodal T. Drtina.

Rastúca náročnosť zákazníkov

Nákupné zvyklosti zákazníkov sa budú meniť v súvislosti s vývojom životného štýlu, sociodemografického zloženia a samozrejme aj s vývojom kúpnej sily. Zákazníci budú stále náročnejší na pohodlie nákupu, na kvalitu, na služby a zákaznícky servis, na rýchlosť nákupu či dodanie tovaru a tiež na informácie o tovare a budú schopní tieto informácie lepšie využívať. Budú chcieť nakupovať výhodne, ale nerobiť pritom kompromisy v kvalite, takže bude čoraz zložitejšie ich uspokojiť. Jednou z kľúčových oblastí bude dôraz na nákupný zážitok a na komfort. Dramaticky porastie význam času venovaného nákupu a jednoduchosti a bezproblémovosti celého procesu, čo sa prejaví vo využití technológií na predajnej ploche (a nielen tam), aj v menšej ochote zákazníkov cestovať za kúpou. Výrazne to ovplyvní miesto predaja, preferované obchodné formáty, aj ďalší vývoj nákupného prostredia a technológií.

Obchod ako služba

Zákazníkom už nepôjde primárne len o nákup produktov, ale aj o vyriešenie ich situácie. Prepojenie obchodu a služieb bude vôbec jedným z kľúčových trendov a prejaví sa v pestrosti služieb poskytovaných obchodníkmi na ploche i mimo nej, ale aj v rozvoji technológií. Posilní aj „sociálne funkcie“ obchodu – obchod sa čoraz viac stane miestom pre stretávanie ľudí, od vidieckych predajní cez čerpacie stanice až po obchodné centrá. Silnou témou bude aj personalizácia ponuky, prispôsobenie konkrétnemu zákazníkovi – od komunikácie cez promočné mechaniky až po sortiment. Identifikovať skutočne relevantné ponuky však nie je jednoduché a úplne zásadným predpokladom pre takúto komunikáciu je a bude znalosť zákazníka cez dáta a dobrá voľba následných krokov.

Vývoj trhu a formátov

Bude pokračovať konsolidácia obchodného trhu, a to nielen v e-commerce segmente, ale aj v klasickom kamennom obchode. Súčasná definícia formátov prestáva platiť – najmä supermarkety a diskonty sa budú ďalej zbližovať. Dôjde k ďalšiemu zmenšovaniu plôch hypermarketov a trh bude lepšie pokrytý pohodlnými konceptmi. Rast obchodných formátov bude primárne ťahaný viac produktivitou, ako expanziou. Dobré perspektívy budú mať pred sebou kvalitní špecialisti, online retail porastie naprieč segmentmi, na vlne ekonomického rastu sa ponesú najmä nepotravinové kategórie. Jednou z výziev, ktorú vývoj prinesie, bude práca so sortimentom – budovanie kategórie bude dôležitejšie aj náročnejšie.

Omnichannel – online-offline integrácia

Integrácia online-offline bude stále sofistikovanejšia a pre obchodníkov sa stane nutnosťou. Motorom rastu e-commerce naprieč sektormi bude zvyšovanie nákupného komfortu a úspora času, rozvoj online mimo veľkých miest a najmä rozšírenie „prítomnosti“ obchodníka vo všetkých prostrediach, kde sa zákazník pohybuje. Kľúčovou podmienkou na strane zákazníka bude plná integrácia všetkých kanálov a bezproblémový prechod medzi nimi. Termín „omnichannel“ sa ešte len začne napĺňať reálnym obsahom, a to aj vďaka novým médiám. Celý proces bude podporený tým, že do produktívneho veku dospievajú generácie vyrastené „s mobilom v ruke“. Veľkou bariérou rozvoja online sa však môžu stať logistické náklady, ktoré budú všeobecne jednou z najväčších výziev nasledujúcich rokov.

Rozvoj vzťahov s dodávateľmi

Budúcnosť obsahuje možné cesty k efektívnejšej spolupráci. Je zrejmé, že spojenie síl môže priniesť zásadne nové príležitosti – kriticky dôležité to je v budovaní kategórií, zvyšovanie efektivity logistiky, ale tiež napr. v online komunikácii. Prinajmenšom v niektorých kategóriách dôjde (už dochádza) k skracovaniu inovačného cyklu, čo kladie zvýšené nároky na spoluprácu. Obchodníci budú s rastúcim významom značiek viac oceňovať výrobcov, ktorí do nich dokážu investovať. Na druhej strane sa rysujú aj menej kooperatívne oblasti. Mnoho obchodníkov sa aktívnejšie chopí rozvoja privátnych značiek, čo je cesta, ako sa odlíšiť najmä v atraktívnejších, viac prémiových segmentoch. Výrobcovia začínajú premýšľať o distribučných kanáloch na globálnej či celoeurópskej úrovni, a v niektorých prípadoch budú selektovať aj to, s kým spolupracovať a s kým nie.

Ľudia – najväčšia hrozba, ale aj príležitosť

Nedostatok kvalitného personálu je vnímaný ako hlavná hrozba pre rozvoj obchodu, pretože veľká časť požiadaviek na zmeny je spojená s rastúcou kvalitou ľudí v obchode na všetkých úrovniach. Nedostatok ľudí bude zvyšovať cenu pracovnej sily, pre menej kvalifikované pozície bude problémom aj prostá dostupnosť pracovnej sily. Časť problémov vyrieši nahradenie personálu technológiami. Rozhodujúce však bude, ako sa obchodníci dokážu vyrovnať s potrebou lepšieho motivovania personálu, zvyšovania jeho kvalifikácie a obmedzenia fluktuácie. Na jednej strane teda bude stáť stále náročnejšie zákazník, na druhej strane obchodník a jeho dodávatelia, ktorých úlohou bude na jeho prianie a túžby reagovať. Všetci pritom budú chcieť vyjsť zo vzájomných interakcií vzťahu spokojní, či už ekonomicky, tak emočne. Návrat k ľuďom a naplnenie ich meniacich sa potrieb sa tak stáva spájajúcim článkom najbližších niekoľkých rokov.

 

Značky: