Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V záujme zjednodušenia a urýchlenia vybavenia poistnej udalosti zaviedla UNIQA pre klientov nový proces preplácania škôd z pripoistenia denného odškodného za dobu liečenia úrazu. Pri vybraných diagnózach dostane klient poistné plnenie hneď po predložení prvej lekárskej správy o vzniku úrazu.

Škoda z pripoistenia denného odškodného za dobu liečenia úrazu je tak  vybavená a preplatená už počas liečenia. V minulosti klient vždy predkladal liečebnú dokumentáciu poisťovni až po ukončení liečenia a na základe toho dostal poistné plnenie podľa zmluvy. Teraz stačí v mnohých prípadoch poskytnúť poisťovni kompletne vyplnené hlásenie udalosti s lekárskou správou potvrdzujúcou dátum prvého ošetrenia, diagnózou a okolnosťami vzniku úrazu. Podľa dátumu prvého ošetrenia sa následne podľa oceňovacích tabuliek UNIQA určí celá maximálna doba liečby danej diagnózy a vypočítané poistné plnenie je bezodkladne uhradené klientovi. Ten má tak finančné prostriedky k dispozícii ihneď a môže ich využiť na okamžité riešenie nevyhnutných potrieb, zatiaľ čo napríklad bežné nemocenské dávky dostane až s odstupom.

Okamžité vybavenie plnenia z poistenia denného odškodného za dobu liečenia úrazu sa vzťahuje na niektoré zranenia s typickým priebehom liečby, napríklad na zlomeniny, stratu zubov úrazom alebo kvôli nutnej extrakcii, ľahšie rezné rany, chirurgické odstránenie cudzích telies v tele, popáleniny a ďalšie diagnózy. Ak nie sú tieto udalosti od začiatku sprevádzané komplikáciami alebo inými sprievodnými ťažkosťami alebo ak nerozhodne likvidátor UNIQA inak, je možné využiť okamžité vybavenie po prvom oznámení škody s dokladom od lekára. Klient by mal využiť on-line hlásenie škody a vložiť do nej príslušnú správu od lekára, uviesť svoj kontaktný e-mail a čísla bankového účtu, kam má byť poistné plnenie poukázané.

Ak dôjde počas liečby k zmene alebo doplneniu diagnózy (čo sa môže stať) a ak je ďalšia nová diagnóza ohodnotená v oceňovacích úrazových tabuľkách UNIQA vyšším počtom dní, možno na základe žiadosti klienta a doloženia lekárskej správy vyššie poistné plnenie doplatiť.

Výrazné skrátenie procesu vybavenia škôd

Nový spôsob likvidácie škody je súčasťou komplexu proklientskych opatrení zameraných na zjednodušenie procesu a urýchlenie výplaty plnenia UNIQA, a to v duchu stratégie UNIQA 3.0. Redukuje sa tým množstvo dokladanej dokumentácie od klienta. Na tento účel stačí teraz jediné oznámenie s potvrdením diagnózy od ošetrujúceho lekára. Interne je spracované hneď, takže poistné plnenie môže odísť klientovi napríklad hneď na druhý deň. Týmto procesom sa vybaví aktuálne niekoľko stoviek škôd mesačne. Prispelo to k medziročnému skráteniu priemernej doby likvidácie škody v tomto druhu pripoistenia o 13,2 dňa. To súčasne uvoľňuje kapacitu odborných pracovníkov UNIQA pre ešte efektívnejšie riešenie zložitejších poistných udalostí, ktorých spracovanie taktiež zrýchľuje.

„Stratégia UNIQA 3.0 prináša jasnú víziu: UNIQA má ambíciu byť viac než len bežná poisťovacia spoločnosť. Naším cieľom je byť poskytovateľom služieb pre lepší život a podporovať zdravie a prosperitu klientov. Zákazník a jeho záujmy sú v centre všetkej našej pozornosti. Prístup, kedy klient môže dostať bez byrokratického dokladovania rôznych dokumentov poistné plnenie hneď, ukazuje reálny príklad takejto služby a pre klienta je dôkazom, že dôveruje správnemu partnerovi,“ komentovala novú prax vo vybavovaní časti úrazového segmentu škôd Helena Radovanská, riaditeľka vývoja retailových produktov a cenotvorby UNIQA.

Značky: