Základné a stredné školy, ale aj materské školy by mali dostať takmer 10 krát rýchlejšie pripojenie na internet. Aj toto je v pláne v rámci nového projektu EDUNET, ktorý pripravuje Ministerstvo školstva. V rámci neho by chcelo zabezpečiť školám virtuálnu privátnu sieť, cez ktorú by boli školy prepojené aj s dátovým centrom rezortu. Na takejto sieťovej architektúre fungujú napríklad banky, ktoré pracujú s citlivými údajmi.

Na túto tému sme sa vyjadrili aj pre televíziu TA3:

Táto sieť by preto mala spĺňať prísne bezpečnostné kritériá, ako aj nároky na prenos dát. V praxi to znamená, že napríklad elektronické testovanie deviatakov by prebiehalo v garantovanom sieťovom prostredí chránenom pred útokmi zvonku.  Zároveň by nebolo možné dostať sa k žiadnym osobným údajom našich žiakov a učiteľov (výsledky testov, známky, zdravotné záznamy, osobné dáta) cez internet a ani nijakým neautorizovaným spôsobom – len v rámci tejto chránenej internej siete.

Táto zabezpečená sieť je nevyhnutná aj z dôvodu zabezpečenia bezproblémového prístupu k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu z Dátového centra rezortu školstva (napríklad Planéta vedomostí), ako aj pre podporu a dostupnosť služieb poskytovaných v rámci národných projektov. Aj preto by mala byť garantovaná vyššia kvalita poskytovaných služieb pripojenia ako v predchádzajúcom projekte Rozvoj informatizácie regionálneho školstva(RIRŠ).
Súčasťou projektu by tiež mala byť služba filtrovania prenášaného obsahu na zamedzenie prístupnosti nežiaduceho obsahu pre žiakov vzhľadom na vek a možnosť pripájať sa na Wi-Fi v rámci školy z vlastných mobilov či tabletov. Podľa štatistík si žiaci dokonca počas vyučovania, kedy na nich dohliada pedagóg, dokážu denne pozrieť, prípadne stiahnuť,  505 GB erotického obsahu, čo predstavuje viac ako stovku DVD nosičov (ide o 1,33 % z prezeraného objemu dát).
Zároveň by mal projekt pokrývať aj správu a údržbu sietí externými odborníkmi v nevyhnutných prípadoch pre priamu podporu projektov elektronizácie.
Ministerstvo si vypracovalo prieskum spokojnosti škôl s poskytovaním telekomunikačných služieb. Školy boli oslovené prostredníctvom dotazníka a zo zaslaných odpovedí vyplýva, že školy najviac využívajú služby v rámci projektu RIRŠ až 74 %. Najvyužívanejším typom pripojenia škôl je DSL technológia, ktorú používa 60 % škôl, ďalej nasleduje ISDN technológia s 15%  a Optika s 11%.
Súčasné internetové pripojenie postačuje len 27 % školám, 40 % škôl uviedlo, že im internetové pripojenie postačuje čiastočne a pre 33 % škôl je aktuálne internetové pripojenie nepostačujúce. Až 33 % škôl požaduje rýchlosť internetového pripojenia 100 Mb/s, 24 % škôl požaduje rýchlosť 20 Mb/s,  20 % škôl rýchlosť 1Gb/s. Len 11 % škôl uviedlo ako dostatočnú rýchlosť 12 Mb/s a 8 % škôl rýchlosť 6 Mb/s.
Aktuálne je v školách najrozšírenejšia rýchlosť pripojenia 6 Mb/s a 2,5 Mb/s obe približne okolo 28 ÷ 29%.  Najvyužívanejšou lokálnou počítačovou sieťou v školách je Wi-Fi 49 %. Ďalej nasledujú centrálne manažované Wi-Fi 33 %, manažovaná lokálna sieť 14 % a nakoniec lokálna sieť len s 4 % využívania v školách.

Zdroj: TASR