Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Telekomunikační operátori, ktorí uspeli v šiestej sérii výberových konaní na pridelenie frekvencií v pásme 3600 – 3800 MHz, majú povinnosť v okresoch Brezno, Čadca, Kežmarok, Komárno, Partizánske a Ružomberok zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tis. obyvateľmi.

Výberové konania zrealizoval formou elektronickej aukcie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Úspešnými vo výberových konaniach v okresoch Brezno, Kežmarok a Komárno sú spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a Slovanet, a.s., v okrese Čadca spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r.o., v okrese Partizánske spoločnosti Slovanet, a.s. a Wircom, s.r.o., v okrese Ružomberok spoločnosti AMTEL SLOVENSKO, s.r.o. a DSI DATA s.r.o. Jeden zo záujemcov o frekvencie v okrese Komárno nesplnil podmienky výberového konania. RÚ preto opäť upozorňuje záujemcov, aby sa dôkladne oboznámili so všetkými podmienkami výberového konania a následne ich plnili. Záujemca, ktorý nedoručí RÚ ponuku, alebo ktorého ponuka nespĺňa stanovené požiadavky nemôže získať frekvencie. Úspešnosť účastníka e-aukcie závisí od ním zvolenej stratégie. Podrobné podmienky výberových konaní sú uvedené vo výzvach.

Každý úspešný účastník výberového konania sa stal držiteľom povolenia a získal jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8×5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Povolenia sú právoplatné. Platnosť povolení je do 31.12.2024. Úhrady za pridelené frekvencie sú splatné do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Povolenia budú v plnom znení publikované na webe RÚ.

Dňa 16.2.2017 RÚ zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v lokalitách: Prievidza, Poprad, Veľký Krtíš, Martin, Dunajská Streda, Trenčín. Výzvy sú zverejnené vo Vestníku č. 4/2017 a na webe, oznam v celoštátnom denníku – Hospodárske noviny.  RÚ bude aj naďalej zverejňovať výzvy a úspešným uchádzačom výberových konaní vydávať povolenia, tak aby postupne vydal povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz vo všetkých okresoch Slovenskej republiky.

Značky: