Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, ktorí RÚ oznámili predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z príjmov, aby nezabudli na každoročnú povinnosť a do 10. júla 2016 poslali RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb za rok 2015 súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb.

Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou. Za nesplnenie povinností hrozí sankcia.

RÚ na základe toho vydá rozhodnutie o výške administratívnej úhrady, ktorá je 0,08% z ročných tržieb z poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Najnižšia úhrada je 150 €, a to aj vtedy ak telekomunikačný operátor nemal žiadne tržby.

Značky: