Bezpilotné lietadlá zažívajú poslednú dekádu veľký rozmach hlavne vďaka ich dostupnosti a vývoju technológií v oblasti ich pohonných jednotiek, senzorov a riadiacej elektroniky.

Väčšina ľudí si automaticky spája drony s natáčaním videí, ale technologický vývoj UAV systémov (Unmanned Aerial Vehicle) a senzorov rozšíril možnosti ich využitia vo viacerých priemyselných oblastiach. Vďaka schopnosti dronov lietať vo výške a z vtáčej perspektívy zbierať rôzne typ dát ich čoraz viac môžeme vidieť nad poliami, pri kontrole rozvodných sústav, vo výrobných halách, či pri záchranných operáciách. Široké možnosti využitia bezpilotných lietadiel v rôznych druhoch priemyslu tiež vyvolávajú prirodzenú interakciu vo forme rozvoja tzv.„dronových“ služieb. Rastie počet firiem zaoberajúcich sa 3D mapovaním, fotogrametriou, vývojom softvérov a rôznych typov senzorov, výcvikom pilotov dronov a v niektorých krajinách finišujú projekty dronových služieb a donášok tovaru pomocou UAV.

Celosvetový rast predaja a využívania dronov so sebou prináša aj otázku bezpečnosti ich prevádzky a integrácie do vzdušného priestoru využívaného pilotovanými prostriedkami. V minulosti nárast počtu vozidiel a rozširovanie cestnej infraštruktúry priniesol aj potrebu zavedenia systémov regulácie ich prevádzky a podobný vývoj je možné očakávať aj pri dronoch.

Situácia v Európe

Rôzne krajiny reagujú na rozvoj ekonomiky naviazanej na drony (tzv. „Drone economy“) rôzne. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že všetky hľadajú spôsoby, ako legislatívne a systémovo do budúcna riešiť zvýšenú premávku bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore. V rámci Európskej Únie sa tejto téme venuje Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA). Výsledkom jej snáh o unifikovaný európsky systém prevádzky UAV sú nariadenia komisie (EÚ) 2019/945 a 2019/947. Tieto dokumenty majú za úlohu zjednotiť jednotlivé národné opatrenia týkajúce sa prevádzky bezpilotných zariadení a v prvej etape spustiť registračný systém pilotov dronov. Obsahujú tiež kategorizáciu dronových operácií podľa miery rizika a typu dronu a spôsob registrácie všetkých, ktorí využívajú drony nad 250 gramov alebo vybavené kamerou.

Takto chce EÚ získať väčší prehľad o operáciách s UAV, zjednodušiť prevádzkovateľom ich činnosť v rámci celej EÚ, podporiť dronovú ekonomiku a udržať bezpečnosť vzdušného priestoru. Štáty Európskej únie mali požiadavky prvej etapy implementovať  k 31. 12. 2020. Väčšina krajín si túto úlohu splnila, Slovensko, žiaľ, medzi ne nepatrí.

Situácia na Slovensku

Neaplikovanie európskych pravidiel pre prevádzku bezpilotných lietadiel na Slovensku má svoje konzekvencie. Keďže nefunguje systém registrácie pilotov UAV, slovenskí piloti dronov nemôžu legálne lietať na území iného štátu EU. Dotýka sa to najmä profesionálov, ktorých komerčné aktivity (letecké práce) s dronmi prekračujú hranice krajiny. S tým súvisiaca strata konkureniceschopnosti a pokles obratu im v aktuálnych „korona časoch“ určite na šťastí nepridajú.

Ďalším príkladom sú všetci rekreační používatelia dronov, ktorí by si chceli priniesť z dovolenky pekné zábery z dronov. Aktuálne tak môžu urobiť len na vlastné riziko nakoľko používaním dronu v zahraničí bez registrácie v krajine, kde má pilot trvalý pobyt, porušujú pravidlá. Absencia registračného systému teda komplikuje život mnohým rekreačným a hlavne profesionálnym pilotom dronov.

Momentálne platia na Slovensku pravidlá prevádzky bezpilotných lietadiel, ktoré definuje rozhodnutie 2/2019 Dopravného úradu. Tie prakticky rozdeľujú pilotov na rekreačných a komerčných. Pokiaľ teda využívate dron do 25 kg na zábavu a rekreačné účely, nepotrebujete žiadne povolenie, len dodržiavať všeobecné pravidlá pre prevádzku dronov. Piloti dronov (akýchkoľvek), ktorí ich využívajú na komerčné aktivity, potrebujú pre letecké práce licenciu pilota na diaľku. Tú získajú absolvovaním teoretickej a praktickej skúšky na Dopravnom úrade.

Dronová legislatíva ako horúci zemiak

Zatiaľ čo v susednom Česku už naplno beží registrácia pilotov dronov a v Poľsku plánujú investovať do ekonomiky súvisiacej s dronmi v nasledujúcich piatich rokoch viac ako 160 miliónov EUR, na Slovensku ešte ani nemáme určený orgán, ktorý bude zodpovedný za implementáciu pravidiel EASA. Situáciu najlepšie vystihuje konkrétny príklad, kedy sa jeden člen letecko-modelárskej asociácie obrátil na ombudsmanku vo veci nečinnosti orgánov verejnej správy v súvislosti s implementáciou nariadení NEP 2019/947 EASA. Ombudsmanka požiadala o vyjadrenie Ministerstvo dopravy a výstavby SR a taktiež Dopravný úrad. Na základe ich odpovede konštatovala vo svojom uznesení, že postupom Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo porušené základné právo na inú právnu ochranu zaručené ustanovením čl.46 ods.1 Ústavy SR. Súčasne uložila ministrovi opatrenie  spočívajúce v okamžitej náprave zisteného nedostatku – zmenu právnej úpravy tak, aby bolo zrejmé, že príslušným orgánom na konanie podľa čl.18 NEP 2019/947 je Dopravný úrad a tento tak mohol začať vykonávať povinnosti vyplývajúce z nariadenia.

Na neriešenie tejto situácie v konečnom dôsledku nedoplácajú len piloti dronov, ale aj štát, ktorému hrozia sankcie zo strany EÚ. Na Slovensku naviac z dôvodu neimplementovania vykonávacieho nariadenia EÚ vznikla určitá právna neistota, keďže nie je legislatívne možné, aby boli súčasne považované za platné a právne záväzné obe nariadenia (národné i európske) na prevádzku bezpilotných lietadiel, ale toto je skôr otázkou ďalšieho právneho rozboru.

Treba ale povedať i to, že vďaka určitej úrovni prezieravosti vedenia Oddelenia bezpilotných prostriedkov a všeobecného letectva Divízie civilného letectva spomenuté rozhodnutie 2/2019 Dopravného úradu už obsahuje viacero pravidiel uvedených v NEP 2019/947 (ako napr. maximálna letová výška, podobná kategorizácia dronov). Avšak pokiaľ nebude spustený registračný systém, piloti dronov budú stále čeliť vyššie spomenutým problémom.

UTM a U-Space ako ďalšie méty

Zavedenie jednotných európskych pravidiel na prevádzku dronov bolo krokom vpred na podporu dronovej ekonomiky. Ďalšími úlohami, ktoré je potrebné riešiť v súlade s projektom U-Space v EÚ je vytvorenie systému diaľkovej identifikácie dronov, systému riadenia a manažmentu ich prevádzky a v neposlednom rade otázka ich bezpečného začlenenia do prostredia  pilotovanej prevádzky. To sú úlohy pre UTM systémy (Unmanned traffic management). Každý UTM systém musí byť pomerne komplexným a sofistikovaným informačným a riadiacim systémom, nakoľko na jednej strane musí dokázať spracovať rôzne údaje od poverených autorít a štátnych orgánov, ktoré definujú statické a dynamické bezletové zóny a na strane druhej musí tento systém podávať relevantné informácie pre pilotov dronov. Dobrým príkladom je UTM systém v Maďarsku, ktorý bol naplno spustený tento rok.

UTM je horúcou témou nielen v európskych krajinách, keďže je základným predpokladom rozvoja celého ekosystému vývoja, výroby dronov a služieb s nimi spojenými. Vízia U-Space, teda využívania dronov pre rôzne služby (preprava tovaru, liekov, taxi, monitoring …) a ich začlenenie do bežného života, bude realizovateľná len do tej miery, do akej bude nastavený bezpečný rámec pre ich prevádzku.

Slovenským pilotom dronov pomôže Aplikácia MamDron

Komunita slovenských pilotov dronov čaká na skoré riešenie situácie. Na pomoc im zatiaľ prichádza občianske združenie Mám Dron, ktoré so svojim technologickým partnerom spustilo informačný systém MamDron (IS MamDron). Jeho súčasťou sú aj mobilné aplikácie MamDron na platformách Andriod a iOS. Tento informačný systém vznikol a bol spustený do prevádzky bez podpory štátu a jeho hlavnou úlohou je poskytnúť údaje potrebné na zodpovedné používanie dronov na Slovensku.  

Aplikácia Mám DronZdroj: Mám Dron
Aplikácia Mám Dron

Systém bol vytvorený v súlade s legislatívou a pravidlami EU, pričom rešpektuje i lokálne obmedzenia. Koncové aplikácie umožňujú pilotom dronu definovať, kde a kedy chcú lietať a systém im v priebehu niekoľkých sekúnd zobrazí, či ich oblasť je alebo nie je v konflikte so statickými alebo dynamickými zónami, v ktorých je lietanie s dronmi obmedzené alebo zakázané (napr. bezletová oblasť CTR/ATZ letísk, oblasti v okolí vedení vysokého napätia, chránené prírodné oblasti, bezletové zóny v okolí vojenských objektov a iné). IS MamDron v sebe integruje pravidlá SR a EU o prevádzke bezpilotných lietadiel, jej používaním sa zvyšuje bezpečnosť využívania vzdušného priestoru, informovanosť a znalosti pilotov dronov a znižuje sa riziko potenciálnych kolízií.

Aktivity OZ Mám Dron, ako i informačný systém MamDron, ukazujú určitú cestu, akou je možné efektívne a ekonomicky udržateľne (naviac v prostredí modernej mobilnej aplikácie a prostredníctvom používateľsky prívetivého grafického rozhrania) poskytovať potrebné a dôležité letecké informácie laickej verejnosti (pilotom dronov) zrozumiteľnou formou a súčasne im poskytovať už i viaceré vlastnosti vyžadované od UTM (U-Space) systému. S legislatívnou a prevádzkovou podporou zodpovedných autorít je od tejto úrovne systému už len krôčik k plnohodnotnému UTM (U-Space) systému, ktorý by Slovensko mohlo v blízkej budúcnosti vrátiť späť na mapu „dronom priateľských“ európskych krajín.

Aplikácia Mám DronZdroj: Mám Dron
Aplikácia Mám Dron

Čo nás teda čaká?

Pre priaznivý vývoj situácie s prevádzkou dronov na Slovensku je najskôr nevyhnutné implementovať príslušné nariadenia EÚ v potrebnom rozsahu definovanom ich jednotlivými fázami. To umožní vytvoriť rámec pre ďalší rozvoj dronovej ekonomiky a využívanie nových možností, ktoré bezpilotné lietadlá prinášajú. Hovoríme napríklad o letoch bez priameho vizuálneho kontaktu (BVLOS) alebo autonómne UAV operácie.

Komunita pilotov dronov, OZ Mám Dron, odborníci z oblasti letectva, ako aj spoločnosti ponúkajúce služby s využitím dronov, sa snažia o súčasnom stave verejne hovoriť a veria v rýchle riešenie situácie, ktoré bude akceptovať  potenciál, ktorý drony so sebou prinášajú pre rozvoj služieb, technológií a ekonomiky.

Autor: Václav Michalčík, Mám Dron, o.z.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.