Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ČSOB pokračovala aj v roku 2016 v zlepšovaní služieb klientov. Objem poskytnutých úverov na bývanie sa medziročne zvýšil o takmer štvrtinu, čo je dosiaľ najvyšší rast v jej histórii. Objem klientskych depozít sa medziročne zvýšil o viac ako desatinu.

ČSOB dosiahla za rok 2016 auditovaný konsolidovaný čistý zisk za všetky entity po zdanení na úrovni 83,2 mil. €. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 12 %, a to aj v čase nízkych úrokových sadzieb a nepriaznivých legislatívnych podmienok. Pod pozitívny rast sa podpísali najmä jednorazové položky, predovšetkým výnos z výmeny akcií spoločnosti VISA.

Rok 2016 priniesol veľké zmeny na hypotekárnom trhu. Vďaka našej dlhodobej orientácii na potreby klientov sme z tohto boja vyšli úspešne a pripísali si historicky najvyšší nárast objemu poskytnutých úverov na bývanie. V súlade s našou stratégiou prinášať klientom užitočné riešenia sme ako prví na trhu predstavili hypotéku schválenú online. S cieľom podporovať malé a stredné podniky sa ČSOB ako prvá komerčná banka na Slovensku zapojila do tzv. Junckerovho plánu, vďaka čomu je financovanie pre tieto subjekty dostupnejšie. Som tiež hrdý na to, že sme vlani začali participovať na financovaní diaľničného obchvatu Bratislavy D4/R7, oceneným ako najlepší PPP projekt roka v Európe. Výrazný pokles marží na trhu sa nám sčasti darilo kompenzovať aj úspešnými predajmi v oblasti leasingového financovania a poistenia. Samozrejme, k nárastu zisku prispel významnou mierou mimoriadny a neopakovateľný výnos z predaja akcií kartovej spoločnosti VISA,“ zhodnotil rok 2016 Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB.

Vývoj výnosov a nákladov 

Čisté úrokové výnosy v medziročnom porovnaní mierne vzrástli z úrovne 208,2 mil. € na 210,1 mil. €. Stále pretrvávajúce trhové prostredie nízkych úrokových sadzieb dokázala skupina vykompenzovať najmä vďaka nárastu objemov poskytnutých strategických produktov, a to predovšetkým malým podnikateľom a fyzickým osobám pri paralelnom poklese nákladov na financovanie.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli o 2 %, z 54,6 mil. € na 53,7 mil. €. Pod medziročný pokles sa podpísali negatívne zmeny legislatívnych podmienok v oblasti hypotekárneho financovania v roku 2016, ako aj menšia dynamika predaja podielových fondov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Výnosy celkom v medziročnom porovnaní vzrástli o 4 %, z úrovne 289,5 mil. € na 300,5 mil. €. Tento rast primárne ovplyvnil čistý zisk z finančného majetku určeného na predaj, ktorý medziročne vzrástol z 1,9 mil. € na 15,8 mil. €, a to najmä vďaka jednorazovému efektu, realizovanej výmene akcií VISA, v súvislosti s kúpou VISA Europe Ltd spoločnosťou VISA Inc. (14,3 mil. € pred daňou).

Prevádzkové náklady ČSOB Finančnej skupiny sa zvýšili, a to o 5 % (zo 172,4 mil. € na 180,8 mil. €) aj v súvislosti s investovaním skupiny do rozvoja moderných technológií pre zákazníka a plnenie regulatórnych požiadaviek.

Opravné položky a finančné záruky medziročne poklesli z 18,3 mil. € na úroveň 15,9 mil. € ako výsledok dobrej kondície úverového portfólia. ČSOB skupina pristupuje k tvorbe opravných položiek a rezerv na finančné záruky konzervatívne a uplatňuje obozretnú úverovú politiku.

Čistý zisk celej ČSOB Finančnej skupiny, po zahrnutí aj neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne, dosiahol za rok 2016 úroveň 92,1 mil. €.

Vývoj bilancie

Konsolidovaná bilančná suma ČSOB Finančnej skupiny dosiahla úroveň 8,5 mld. € s medziročným nárastom o 10 %. 

Úvery poskytnuté klientom skupiny zaznamenali medziročný nárast o 12 % a dosiahli úroveň 6,1 mld. €. Objem úverov na bývanie sa medziročne zvýšil o 23 %. Rovnako úspešné tempo rastu zaznamenali spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 24 %. Rastúci trend, na úrovni 8 %, si držia aj úvery s podporou Európskeho investičného fondu poskytované malým a stredným podnikateľom. 

Vklady a úvery prijaté od klientov vzrástli počas roku 2016 o 11 %, z 5,1 mld. € na 5,6 mld. €. Vklady fyzických osôb na bežných a sporiacich účtoch narástli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 15 %, čo je v súlade so stratégiou banky o zabezpečenie stabilných zdrojov financovania. 

ČSOB Finančná skupina je skupinou so silnou kapitálovou základňou s primeranosťou základných vlastných zdrojov na úrovni 13,88 %*, čím spĺňa všetky stanovené regulatórne požiadavky.

Značky: