Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pri výbere PZP, havarijného poistenia či pripoistenia sa rozhodujte podľa viacerých kritérií, nielen ceny. Dokonca aj keď rozsah krytia, napríklad pri PZP, určuje zákon, porovnávajte kvalitu služieb poisťovne. „Ak totiž poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, môže sa obrátiť na škodcu s požiadavkou náhrady škody,“ upozorňuje na riziká Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. 

Hoci sa firmy na Slovensku snažia obmedzovať výdavky a často sa rozhodujú podľa ceny, v prípade povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia či pripoistenia na vozidlá, sa šetrenie nevypláca. „Nižšia cena poistka často znamená aj menší rozsah služieb, pomalšiu likvidáciu prípadne horšie asistenčné služby,“ hovorí Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej starostlivosti a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu. Ako však Peter Kundlák dodáva, lobovať za nižšiu cenu sa dá aj pri ponechaní kvality. Ako si teda správne vybrať poistenie pre firemný vozidlový park? Prinášame desať rád.

  1. Poisťovňa musí odškodňovať načas

Bez ohľadu na to, aký veľký je váš vozidlový park, alfou a omegou pri výbere poistky by nemala byť cena, ale kvalita a rozsah služieb poisťovne v rámci poistného plnenia. V prípade poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, teda PZP, platí, že ho musia zo zákona uzavrieť všetci majitelia vozidiel registrovaných na Slovensku s oprávnením pohybovať sa po cestných komunikáciách. V prípade operatívneho lízingu má túto povinnosť lízingová spoločnosť ako majiteľ vozidla. No nájomcovi necháva možnosť si vybrať z viacerých ponúk poisťovní, s ktorými má uzavretú zmluvu. „Účelom PZP je pritom chrániť poisteného, aby nemusel hradiť škody spôsobené prevádzkou svojho vozidla, ale aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale uplatnil si ju v poisťovni,“ upozorňuje Peter Kundlák. Rozsah krytia je tak všade rovnaký, daný zákonom. „Napriek rovnakému rozsahu krytia porovnajte kvalitu služieb poisťovne, pretože ak poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, môže sa obrátiť na škodcu s požiadavkou náhrady škody,“ spresňuje. Ojedinelé nie sú súdne spory, kedy poškodený žiada náhradu priamo od škodcu, lebo nebol podľa jeho názoru dostatočne odškodnený z poistenia vinníka nehody.

  1. Na zahraničné cesty zvýšte krytie

Ak často vysielate zamestnancov do zahraničia na služobných vozidlách, zvoľte si povinné zmluvné poistenie s vyšším krytím. Kým minimálne krytie pri PZP, ktoré každé vozidlo musí mať, je 1 milión eur za škody na majetku a 5 miliónov eur za škody na zdraví, v prípade častých ciest do zahraničia sa oplatí počítať aj s prípadnými vyššími nákladmi v prípade poistnej udalosti. „Z našej skúsenosti takéto firmy zväčša volia krytie 2 milióny eur za škody na majetku a 5 miliónov eur za škody na zdraví a živote. Dôvodom sú možné vyššie náklady v zahraničí spojené s odstránením škôd na majetku, ako aj rozdielna legislatíva náhrady škody v zahraničí,“ vysvetľuje Peter Kundlák. Platí totiž pravidlo, že vzniknutá škoda sa vždy likviduje podľa legislatívy krajiny, v ktorej škoda nastala.

  1. Objavte lobing na získanie kvality aj nižšej ceny

Hoci nižšia cena nikdy nesmie ísť na úkor horšieho krytia poistenia, vyššej spoluúčasti či nižších asistenčných služieb, vždy za ňu treba lobovať. Najmä ak máte väčší vozidlový park, teda dohadujete veľký objem poistenia. Hoci mnoho veľkých firiem využíva operatívny lízing, ktorý im šetrí čas a peniaze, riešením je aj pre firmy s malým vozidlovým parkom, pretože výhodnejšiu cenu dohaduje lízingová spoločnosť. „Výhodnejšia cena vychádza z toho, že sú v nej už zahrnuté dostupné zľavy a bonusy, ako aj veľký objem poistenia, ktoré lízingová spoločnosť umiestňuje v jednotlivých poisťovniach,“ vysvetľuje Peter Kundlák. Ako firma tak môžete usporiť aj 50 percent. „Výhodou je aj administratíva. Lízingová spoločnosť vybaví celú poistnú udalosť. Klient jej iba ohlási škodu,  s výnimkou, keď zo zákona treba volať políciu, a pristaví vozidlo do zmluvného servisu,“ dodáva.

  1. Havarijné poistenie pomôže pri vyššej škodovosti

Havarijné poistenie nie je zo zákona povinné, no určite ho zvážte, ak sa zamestnancom na služobných vozidlách často stávajú „parkovacie“ nehody, prípadne máte skúsenosti s častým rozbitím čelného skla, vandalizmom a podobne. „Podľa našich štatistík by ho tiež mali zvážiť firmy, ktoré využívajú vozidlo permanentne, teda je tam častejšie riziko škôd. Ide o firmy z obchodu, distribúcie a farmaceutického priemyslu, ako aj firmy pôsobiace v regióne s významným dopravným zaťažením,“ vysvetľuje Peter Kundlák. Havarijné poistenie kryje náklady na odstránenie škôd na vašom vozidle spôsobené stretom s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom, škôd spôsobených vandalizmom, krádežou vozidla či jeho častí a tiež živelnými udalosťami. „Typ podnikania vplyv na cenu poistky nemá,“ dodáva.

  1. Nulová spoluúčasť nie je vždy výhra

Hoci majitelia vozidiel vítajú, ak havarijná poistka kryje celú škodu a teda výška spoluúčasti je nulová, obvykle to znamená vyššiu cenu poistky a v prípade firiem slabú zainteresovanosť vodičov na šetrnú jazdu. „Spoluúčasť 0 % má kontraproduktívny charakter. Je najdrahšia a zamestnancov nemotivuje k opatrnosti pri jazde. Z dlhodobého hľadiska speje k výpovedi, či zrušeniu poistného zo strany poisťovne, respektíve k zvýšeniu poistných sadzieb,“ vysvetľuje Peter Kundlák. V prípade operatívneho lízingu je zo štatistík Business Lease najčastejšie využívanou medzi firmami spoluúčasť  5 percent, teda minimálne 165 eur. Najlacnejšie poistenie je so spoluúčasťou 10 %, teda minimálne 330 eur. „Je dobré, ak si firma sleduje škodovosť na vozidlách. Pri operatívnom lízingu ju sleduje lízingová spoločnosť. Ak napríklad vidíme, že sa zvyšuje, hľadáme spolu s firmou príčiny, prípadne pre vodičov s vyššou škodovosťou navrhneme kurz defenzívnej jazdy,“ dodáva. 

  1. Preverte si kvalitu, ochotu a prompnosť asistenčných služieb

Pri výbere havarijného poistenia si určite preverte kvalitu asistenčných služieb poisťovne. Teda, či v prípade nehody alebo poruchy vozidla zabezpečí jeho odtiahnutie, posádke návrat domov alebo pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo a podobne. V prípade operatívneho lízingu je bonusom, ak 24-hodinové asistenčné služby poskytuje aj lízingovka. „V rámci nej ide o zabezpečenie opravy vozidla, prípadne dopravu či ubytovanie posádke, ak je auto z akýchkoľvek príčin nepojazdné,“ podotýka technický riaditeľ Business Lease Slovakia.

  1. Amortizácia pre vás nesmie byť strašiakom

Ak sa rozhodujete, či zvoliť havarijné poistenie, keďže ide o náklad navyše, a vy veríte v nehodovosť vašich zamestnancov, je potrebné si uvedomiť, že kryje množstvo škôd, ktoré nemôžete ovplyvniť. Typickým príkladom sú živelné udalosti, krádež vozidla alebo jeho poškodenia na parkovisku inou osobou. V takýchto prípadoch, ale aj ak máte vozidlo staršie ako tri roky, môže poisťovňa pri likvidácii škody z PZP vinníka uplatniť amortizáciu. Teda nemusí vám preplatiť celé náklady na opravu. Amortizáciu si však neodpočíta, ak sa škoda likviduje z vášho havarijného poistenia.

  1. GAP poistenie vyrovná rozdiely pri totálnej škode

Havarijné poistenie uzatvárate na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Táto suma je aj hornou hranicou plnenia poisťovne. Pri totálnej škode vozidla – krádež alebo havária, kedy je nerentabilné vozidlo opravovať, tak poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel znášate vy ako klient poisťovne. „Môže ísť o tisícky eur. Preto napríklad pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ vysvetľuje Peter Kundlák.

  1. Pripoistenie nie je zbytočnosť

Havarijné poistenie napríklad kryje rozbitie čelného skla, no pripoistenie znižuje spoluúčasť na nulu. Pripoistiť sa dá aj batožina, právna pomoc, úraz posádky počas jazdy vo vozidle a podobne. Ak často vysielate zamestnancov na služobné cesty, môže byť pripoistenie benefitom. „Napríklad pripoistenie právnej pomoci pomôže, ak vodič firmy zaviní dopravnú nehodu, kde príde o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči nemu vznesené obvinenie z priestupku prípadne z nedbanlivostného trestného činu,“ vysvetľuje Peter Kundlák. Výšku krytia si volíte podľa dostupnej ponuky poisťovní.

  1. Zmena auta či majiteľa má pravidlá

Každou zmenou auta či majiteľa súčasné poistenie zaniká a je potreba dohodnúť nové. Napríklad aj cena poistného pri operatívnom lízingu je fixovaná na dobu prenájmu vozidla.  „V prípade, že firma má autá vo vlastníctve a tie sa rozhodne majetkovo previesť  na lízingovú spoločnosť, jej existujúce poistenie podľa zákona zaniká. Lízingová spoločnosť ponúkne firme ňou dojednané podmienky s poisťovňou,“ hovorí. Ak ide o správu vozidlového parku, kde vozidlá ostávajú majetkom firmy, dojednané PZP a havarijné poistenie sa dá zrušiť až k najbližšiemu výročiu poistnej zmluvy. Následne je na firme, či si vozidlá poistí sama alebo cez lízingovku. Ak má dojednané PZP a havarijné poistenie, dokáže lízingová spoločnosť podmienky prevziať a spravovať agendu poistenia za firmu.