Industry 4.0 je prioritou vo väčšej časti podnikov, implementácia však beží pomaly.

Fórum odborníkov, ktoré vedie dlhodobý dialóg so slovenskými firmami o nových technologických trendoch, zrealizovalo prieskum o úrovni aplikácie konceptu Industry 4.0 v slovenských priemyselných podnikoch. Zistenia odhalili, že slovenské firmy chápu význam a dopad technologických zmien a aj keď mnohé už začali so samotnou implementáciou, je ešte veľa tých, ktoré nevedia ako problematiku uchopiť a kde začať. Prieskum zachytil požiadavky, aby sa ešte viac diskutovalo na odbornej úrovni a posilnilo sa poradenstvo pre strategické ale aj implementačné fázy.

Prieskum sa realizoval na prelome augusta a septembra 2017 na vzorke 47 respondentov. Tú tvorili takmer z polovice vrcholoví manažéri významných slovenských priemyselných podnikov. Špecifickosť prieskumu vychádza zo skutočnosti, že ho pripravil tím odborníkov z praxe, ktorí sa dlhodobo zaoberajú problematikou inovácií, technologického vývoja a Industry 4.0. „Úvodný prieskum nám umožnil začať na zaujímavej skupine podnikov sledovať, ako postupuje využitie princípov inteligentného priemyslu v praxi. V rámci platformy Industry4UM ho budeme sledovať dlhodobo a poznatky využijeme pri plánovaní krokov, ktoré umožnia zrýchliť pokrok tohto dôležitého priemyselného fenoménu,“ skonštatoval analytik Revue priemyslu Martin Jesný.

Otázka Industry 4.0 je v slovenských podnikoch skloňovaná už niekoľko rokov. Dnes však môžeme skonštatovať, že
z buzzwordu sa dostala do štádia, kedy podniky pristupujú k jej reálnej implementácii. Za dôležitú ju považujú dve tretiny firiem. „Implementácia síce prebieha, ale tempo nie je rovnomerné vo všetkých procesoch a technológiách. Znamená to, že napriek skutočností, že Industry 4.0 sa stáva vo väčšej časti podnikov prioritou, ešte nie je vnímané ako nutnosť a veľká časť firiem sa ešte len začína zamýšľať nad riešeniami,“ informuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

S implementáciou začalo, alebo v nej naplno funguje relatívne málo firiem  (19%). Naopak, viac ako polovica firiem (53%) ešte nezačala, alebo sa nachádzajú v procese získavania relevantných informácií o tom, kde a ako začať. Tie, ktoré už začali, realizujú zmeny svojpomocne, alebo s poradenstvom externých konzultantov v prípravnej fáze.  Mnohé firmy dnes ešte stále pociťujú tlak trhu a konkurencie ako nie príliš naliehavý a reagujú naň iba menšími optimalizáciami. Čoraz viac podnikov však chápe Industry 4.0 ako potrebu koncepčných a strategických zmien pre zefektívnenie výroby a zvýšenie produktivity. To potvrdzuje aj skutočnosť, že najväčšiu naliehavosť implementácie Industry 4.0 vidia až dve tretiny firiem v zlepšovaní a zefektívňovaní vnútorných procesov.

Reakcie podnikov na zmeny, spojené s Industry 4.0 v minulom období, sa spájali s predstavou vysokých investícií. Potvrdzuje sa, že diskusia a “búranie” mýtov posunula firmy k reálnejším pohľadom. Dnes sú až tri štvrtiny respondentov presvedčených o investičnej zvládnuteľnosti zmien.

Posunula sa aj otázka záujmu aplikovať Industry 4.0 z pohľadu stavu vnútornej kultúry, čo vypovedá o tom, že k príprave zmien pristupujú podniky systematickejšie a koncepčnejšie a mení sa aj diskusia o téme vo vnútri firiem. Pozitívne je zistenie, že viac ako polovica firiem konštatuje, že má vytvorené dobré podmienky na vzdelávanie pracovníkov. Na druhej strane však, len 11% firiem má zavedený reálny inovačný systém a iba 15% firiem má vytvorený tím ľudí, ktorí sa venujú implementácii digitalizácie.

Z prieskumu vyplýva tiež fakt, že východiskom pre ďalšie kroky je stratégia, ktorá vygeneruje postupy, procesy a technológie. „Aj keď sa dnes bavíme o prvých krokoch implementácie Industry 4.0 v podnikoch, už teraz je potrebné do globálnych stratégií zakomponovať aj otázku prípravy kvalifikovanej pracovnej sily. Je potrebné zmeniť štruktúru vzdelávania, inak technologický vývoj zastihne firmy nepripravené. Dnes ten tlak nie je až taký výrazný, ale o niekoľko rokov už podniky nebudú mať na výber. Zaváhaním stratia výhodu pripravenosti špecialistov, firemnej kultúry, organizačných modelov a nielen  investície, ale aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa bude dramaticky zvyšovať,“ upozorňuje Martin Morháč.

Parametre prieskumu

 • Jedinečný prieskum zameraný na slovenské priemyselné firmy
 • Elektronická forma
 • Koniec augusta, začiatok septembra 2017 – 3 týždne
 • 17 otázok, v niektorých bolo možné respondentom rozšíriť možné odpovede v kombinácii s otvorenými časťami otázok
 • 47 respondentov
 • Predpokladá sa opakovanie v nasledujúcich rokoch – pre zachytenie trendov a sledovanie vývoja

Profil firiem

Respondenti podľa zamerania spoločnosti

 

 

Viac ako polovicu (53%) respondentov prieskumu tvorili strojárske firmy a spoločnosti z automobilového priemyslu.  Podielová štruktúra potvrdzuje trendy a to, že najdynamickejšie sa rozvíjajúce podniky na slovenskom trhu sú práve z oblasti automobilového priemyslu a subdodávateľských výrob, ktoré na seba viaže. Ostatný priemysel je v prehľade zastúpený vo výške 6,4% spoločnosťami z gumárenského, chemického a petrochemického priemyslu, 4,3% firmami z energetického priemyslu a 4,3% zo stavebného priemyslu. Dve tretiny účastníkov sú zástupcovia nosného priemyslu v SR – automobilový, strojársky a elektrotechnický, z čoho vyplýva, že je to téma, ktorá je dôležitá práve pre tento priemysel.

Respondenti podľa pracovného zaradenia

 

Takmer polovica respondentov odpovedajúcich v dotazníku sú zástupcovia vrcholového managementu podniku a 30% manažérov, ktorí sa v rámci spoločnosti venujú otázke inovácií, či konkrétne Industry 4.0. Ostatní respondenti zastávajú posty, ktoré súvisia s kompetenciou inovácií, alebo projektových zadaní v oblasti Industry 4.0. Táto štruktúra odzrkadľuje dôležitosť a význam, ktorý otázkam Industry 4.0 pripisujú firmy aktuálne. Súčasne je mierkou relevancie odpovedí.  Problematika Industry 4.0 je témou určenou pre manažérov, v tomto smere  je možné považovať prieskum za relevantný, pretože 75% respondentov sú manažéri.

 

Respondenti podľa veľkosti spoločnosti

 

Prieskum nám umožnil začať na zaujímavej skupine podnikov sledovať, ako postupuje využitie princípov inteligentného priemyslu v praxi. Záujem účastníkov o túto tému jasne ukazuje, pre akú veľkosť spoločností je Industry 4.0 zaujímavé.

 Respondenti podľa väčšinového kapitálu v spoločnosti

 

Respondenti prieskumu reprezentujú reálny podiel kapitálu na tvorbe HDP SR (40% HDP je tvorené zahraničným kapitálom).

Zistenia

Názor na význam aplikácie Industry 4.0 vo vašej firme

 

Dve tretiny firiem si uvedomujú význam aplikácií Industry 4.0 pre svoj budúci rozvoj.  Relatívne veľká časť respondentov však považuje dôležitosť aplikácií Industry 4.0 za menej zásadnú pre budúcnosť firmy. Téma Industry 4.0 je stále mýtizovaná a spochybňovaná z rôznych strán, čo prináša aj postoje o nie príliš veľkom význame a vplyve na podniky. Súvisí to s porozumením a interpretáciou samotného pojmu, rovnako s nepochopením trendov, ale aj mediálnymi interpretáciami a povrchnými prezentáciami témy.

Kde sa nachádzate s aplikáciou Industry 4.0

 

Viac než polovica podnikov s aplikáciou Industry 4.0 ešte nezačala, 28% už začalo riešiť problematiku a takmer 20% už má stratégiu – čo je veľmi pozitívne prekvapivé.

Dostupnosť informácií

 

Dvom tretinám firiem chýbajú dôležité informácie, odbornejšie, špecifickejšie, či pozitívne príklady z praxe. Firmy, ktoré potvrdzujú dostatok informácií ich čerpajú ako know-how materskej spoločnosti, ktorá ich aplikuje aj na náš trh. Je však potrebné, aby sa ešte viac diskutovalo na odbornej úrovni, ako ponúkalo sa poradenstvo pre strategické ale aj implementačné fázy. Je dôležité, aby SR spracovala a začala napĺňať akčný plán stratégie inteligentného priemyslu. Prieskum len potvrdzuje potrebu organizovať aktivity typu Industry4UM, Digitálny podnik a pod. 

Váš názor na investičnú náročnosť aplikácie Industry 4.0

 

Reakcie podnikov na realizáciu zmien Industry 4.0 sa v minulom období spájali s predstavou vysokých investícií. Potvrdzuje sa, že diskusia a “búranie” mýtov posunula firmy k reálnejším pohľadom. Až tri štvrtiny respondentov je presvedčených o investičnej zvládnuteľnosti zmien. Tu vyvstáva otázka ako majú  firmy pripravenú firemnú kultúru a ľudské zdroje pre ich aplikovanie.

Ktorú z nasledujúcich oblastí vidíte ako dôležitú pre vašu spoločnosť

Tri štvrtiny firiem chcú zlepšovať vnútorné procesy. Firmy sa koncentrujú predovšetkým na svoju vnútornú prevádzku. Je prirodzené, že práve tam vidia najväčšiu príležitosť na zvýšenie svojej efektívnosti. 

Ako aplikujete Industry 4.0

S aplikáciou Industry 4.0 ešte nezačalo vysoké percento podnikov (40%) a len malá časť reálne využíva v procese realizácie externých dodávateľov riešení. Zatiaľ sa väčšina aktívnych firiem spolieha pri implementácii sama na seba.

Myslíte si, že je možné vplyvom digitalizácie zmeniť biznis model vašej spoločnosti

Potreba pristupovať vo firmách k zásadnejším zmenám sa prejavila v odpovedi na zmenu biznis modelu, pričom hlavný spôsob zmeny vidia podniky v digitalizácii. Manažment firiem si zjavne uvedomuje, že hlavnou prekážkou v ich rozvoji je ich vlastné fungovanie.

Ako vnímate záujem aplikovať Industry 4.0 vo vašej spoločnosti z pohľadu stavu vnútornej kultúry, s ktorými súhlasíte

Je pozitívne, že viac ako 50% firiem konštatuje, že má vytvorené dobré podmienky na vzdelávanie pracovníkov. Na druhej strane len 11% firiem má zavedený reálny inovačný systém a iba 15% firiem má vytvorený tím ľudí, ktorí sa venujú implementácii digitalizácie. Je evidentné, že firmy ešte stále nie sú pripravené reálne a koncepčne začať so zmenami. Chýba stratégia a systém, ktorý by ju podporoval.

Aké Internet of Things vlastnosti by mali spĺňať vaše výrobky

Prieskum poukazuje, že aplikáciu IoT vo svojich výrobkoch vidia firmy vyrovnane vo všetkých možných oblastiach.

Zistenia v kocke

 • Spoločnosti sa reálne začali zaoberať témou Industry 4.0 a väčšina ju považuje za dôležitú
 • Potrebujú hlbšie znalosti o tom ako uplatňovať princípy Industry 4.0 a zrýchliť tempo osvojenia
 • Chýbajú dôležité informácie
 • Stratégiu tvoria a aplikujú svojpomocne
 • Rozhodujúci priestor pre aplikácie vidia v zlepšovaní vnútorných procesov
 • Firmy ešte nemajú vystavanú organizačnú a personálnu štruktúru pre realizáciu zmien

Odporúčania

 • Industry 4.0 je úzko previazaná s firemnou stratégiou a teda je to téma určená pre top manažmenty firiem
 • Každá firma by sa mala urýchlene začať zaoberať problematikou Industry 4.0, začať s nenáročnými, krátkodobými projektami, s vysokou pravdepodobnosťou rýchleho prínosu
 • Prijať a aplikovať Akčný plán Stratégie inteligentného priemyslu SR, ktorý bude podporovať rozvoj Industry 4.0 v priemysle SR
 • Zabudovanie problematiky Industry 4.0 do vzdelávacieho systému stredných a vysokých škôl

Značky: