Západoslovenská distribučná začína v týchto dňoch realizovať pilotný projekt, v rámci ktorého s novým prístupom k prírode v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ochranármi), miestnym poľovným združením a lesníkmi, bude v oblasti Pečniansky les revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod VVN vedením.

To zahŕňa nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu, ktoré veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Je teda nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy.

Cieľom tohto projektu a spolupráce je na jednej strane vytvorenie biokoridorov, vďaka čomu sa prinavráti oblastiam pod vedením prírodný charakter a zlepšia sa podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu. Zároveň sa zjednoduší údržba ochranného pásma pod elektrickým vedením, pretože porasty nebudú dosahovať také výšky, aby sa v budúcnosti do tohto pásma zasahovalo.

Zdroj: Michal Reiter / TOUCHIT
Karol Vörös, ako osoba zodpovedná za úsek správy veľmi vysokého napätia 110 kV (VVN) Západoslovenskej distribučnej hovorí, že je potrebné vykonávať túto údržbu 15 metrov od krajného vodiča.

Teda nie od samotného stožiaru, ale od vodičov. Tu sa totiž začína s pásmom dĺžky 15 metrov. Ďalej dodáva: „My ako prevádzkovateľ sa o musíme o ochranné pásmo (15 m) zo zákona starať. To zahŕňa pravidelné kontroly a údržbu či zásahy v prípade porúch alebo iných udalostí.“

Podľa Tomáša Tureka, predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa ZSD je prvoradým zameraním spoločnosti spoľahlivá distribúcia elektrickej energie, s čím súvisí aj údržba elektrických vedení. Porasty, ktoré sú v blízkosti vedenia, alebo do neho zasahujú, môžu priamo ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy, pričom prípadná porucha vedenia vysokého alebo veľmi vysokého napätia spôsobí výpadky u veľkého počtu odberných miest.

V spolupráci s odborníkmi budú hľadať spôsob, ako neohroziť bezpečnú a spoľahlivú distribúciu, ale na druhej strane vytvárať biokoridory pod vedeniami.

Líniové prvky, ako sú vedenia vysokého napätia, predstavujú dôležité migračné koridory pre rôzne druhy opeľovačov, ako sú motýle, pestrice a voľne žijúce druhy včiel. Pokiaľ budú tieto plochy udržiavané s ohľadom na ich potreby, podporíte tak populácie užitočných druhov hmyzu. Pozorovania zo Slovenska, ako aj Českej republiky ukazujú, že často ide o posledné útočiská v intenzívne využívanej krajine.“ uviedol Marek Semelbauer, vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV.

Manažment tvorby koridorov a podpora biodiverzity prináša pre spoločnosť Západoslovenská distribučná nový prístup, ktorý si vyžaduje dôkladne poznať terén a lokalitu. Nie každá oblasť ako aj ochranné pásmo pod vedením je možné upraviť podobným spôsobom použitým v Pečnianskom lese.

Zdroj: vlastné, Západoslovenská distribučná

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.