Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Proces transformácie značky Hyundai na poskytovateľa riešení inteligentnej mobility (Smart Mobility Solution Provider) do roku 2025 je založený na dvoch hlavných pilieroch, ktorými sú:

  • Inteligentné dopravné prostriedky (Smart Mobility Devices), ktoré rozšíria ponuku značky nad rámec automobilov a budú zahŕňať osobné vzdušné vozidlá PAV (Personal Air Vehicle), robotov prostriedky mobility na posledný úsek cesty (Last-mile mobility)
  • Služby inteligentnej mobility (Smart Mobility Service), ktoré budú poskytovať personalizované služby a obsahy na integrovanej platforme

Hyundai oznámil nasledujúci súbor strategických cieľov:

  • dosiahnuť rovnováhu a trvalý rast
  • zvýšiť ziskovosť posilnením hodnoty poskytovanej zákazníkom a inováciami v štruktúre nákladov
  • do roku 2025 dosiahnuť predaj 670.000 elektrických automobilov (BEV) a automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík (FCEV) ročne a zaradiť sa do prvej trojice výrobcov elektrických automobilov
  • do roku 2030 ponúkať väčšinu nových modelov s elektrickým pohonom na hlavných trhoch a do roku 2035 aj na rozvíjajúcich sa trhoch

 Spoločnosť Hyundai Motor Company oznámila podrobný plán, ktorý má zabezpečiť jej pozíciu na čele v mobilite budúcnosti. V rámci nového plánu, označeného ako Strategy 2025, bude spoločnosť rozvíjať inteligentné dopravné prostriedky (Smart Mobility Devices) a služby (Smart Mobility Services) ako svoje dva hlavné piliere podnikania. Synergie, vytvorené medzi týmito dvoma piliermi, majú pomôcť uskutočniť transformáciu z čistého výrobcu automobilov na poskytovateľa inteligentných riešení mobility (Smart Mobility Solution Provider).

Odvetvie inteligentných prostriedkov mobility bude dodávať produkty optimalizované pre služby mobility a položí základ pre vývoj týchto služieb. Na druhej strane odvetvie inteligentných služieb mobility bude poskytovať personalizované obsahy a služby na mobilných elektronických zariadeniach, čím rozšíri bázu zákazníkov.

Plány značky Hyundai v oblasti inteligentných prostriedkov mobility zahŕňajú širokú škálu skupín produktov, siahajúcich nad rámec automobilov, ako napríklad osobné vzdušné vozidlá PAV (Personal Air Vehicle), robotov a prostriedky mobility na posledný úsek cesty (Last-mile mobility).

Hyundai posilní svoje výrobné možnosti tak, aby umožňovali výrobu produktov poskytujúcich zákazníkom neobmedzenú mobilitu. Služby inteligentnej mobility (Smart Mobility Services) predstavujú pre Hyundai novú oblasť podnikania, ktorá sa bude rozvíjať ako kľúčový strategický pilier pre v budúcnosti.

Služby a obsahy budú personalizované a poskytované prostredníctvom integrovanej platformy aby sa maximalizovala ich hodnota pre zákazníkov. Tieto dva piliere zastrešujú tri hlavné smery, ktoré spoločnosť Hyundai definovala: zvýšiť ziskovosť pri výrobe automobilov so spaľovacím motorom, zabezpečiť si postavenie lídra v oblasti elektrifikácie vozidiel a položiť základy pre podnikanie založené na internetových platformách.

Na realizáciu Strategy 2025 v oblasti produktov sa Hyundai bude usilovať o vyvážený a trvalý rast, pričom bude hľadať rovnováhu medzi trhmi a modelmi pri preferovaní dlhodobej udržateľnosti namiesto krátkodobých cieľov. Spoločnosť okrem toho plánuje zvýšiť ziskovosť súčasným zvyšovaním hodnoty poskytovanej zákazníkom a zavádzaním inovácií do štruktúry nákladov. Na zabezpečenie pozície lídra v elektrifikácii Hyundai plánuje do roku 2025 dosiahnuť predaj 670.000 elektrických vozidiel ročne a zaradiť sa do prvej trojice svetových výrobcov elektrických vozidiel a vozidiel s palivovým článkom.

V oblasti služieb inteligentnej mobility má spoločnosť Hyundai zámer vytvoriť obchodný model, ktorý by kombinoval produkty a služby vytvorením integrovanej platformy mobility, poskytujúcej zákazníkom personalizované obsahy a služby. Na dosiahnutie uvedených cieľov Hyundai vyčlení 61,1 triliónov KRW (cca 47,1 miliardy EUR) na výskum a vývoj do roku 2025, ako aj na ďalšie overovanie technológií budúcnosti. V tom istom časovom rámci si spoločnosť stanovila cieľ dosiahnuť operatívny zisk 8 percent vo výrobe automobilov a trhový podiel 5 percent na globálnom automobilovom trhu. Samostatne spoločnosť Hyundai avizovala plán skúpiť z voľného obchodovania svoje akcie v hodnote 300 miliárd KRW (cca 229 miliónov EUR) do februára 2020 ako súčasť svojho kontinuálneho úsilia zvýšiť hodnotu pre akcionárov a zvýšiť transparentnú komunikáciu s trhom.

Komplexný strategický plán Hyundai v stredno- a dlhodobom horizonte predstavil Wonhee Lee, prezident a CEO Hyundai Motor počas fóra „CEO Investor Day“, konaného začiatkom decembra v Soule, na ktorom sa zúčastnili rozliční akcionári a investori spoločnosti.

„Kľúčom k našej stratégii pre budúcnosť je koncentrácia na zákazníkov a prezentácia najatraktívnejších produktov a služieb. Chceme poskytovať riešenia inteligentnej mobility, ktoré budú spĺňať meniace sa požiadavky zákazníkov vďaka využitiu vyspelých technológií,“ povedal Wonhee Lee. „Transformácia na poskytovateľa riešení inteligentnej mobility s komplexnými riešeniami, ktoré kombinujú produkty a služby, bude stredobodom stratégie Hyundai pre budúcnosť.“

Strategy 2025

1. Inteligentné prostriedky mobility

V oblasti inteligentných prostriedkov mobility Hyundai stanovil stratégie na udržanie svojej konkurencieschopnosti v hlavnej oblasti výroby automobilov zvýšením ziskovosti pri automobiloch poháňaných spaľovacím motorom a zabezpečením vedúceho postavenia v oblasti elektrifikácie. Spoločnosť plánuje dosiahnuť rovnováhu a trvalý rast portfóliom, ktoré bude zohľadňovať rozličné regionálne požiadavky v oblasti produktov.

Hyundai bude elektrifikáciu zameriavať predovšetkým na mladšie demografické skupiny a podnikateľský sektor cenovo dostupnými elektromobilmi na batérie (BEV) aby dosiahol množstevné úspory pri výrobe. Do roku 2025 spoločnosť plánuje predávať ročne 670.000 elektrických automobilov z toho 560.000 elektromobilov s batériami (BEV) a 110.000 automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík (FCEV). Cieľom je elektrifikovať väčšinu nových modelov do roku 2030 na hlavných trhoch ako sú Kórea, USA, Čína a Európa, pričom rozvíjajúce sa trhy ako India a Brazília by mali nasledovať do roku 2035.

Značka Genesis uvedie na trh svoj prvý elektrický automobil v roku 2021 a následne v roku 2024 rozšíri svoju ponuku elektrických modelov. Aj vysoko výkonná modelová línia N plánuje uviesť SUV a elektrické vozidlá aby ďalej zvýšila konkurencieschopnosť Hyundai Motor v oblasti elektrifikácie. Spoločnosť bude okrem toho simultánne implementovať inovácie v oblasti kvality a nákladov, aby vytvorila vyššiu hodnotu pre zákazníkov a inovovala štruktúru nákladov.

Inovácie v oblasti kvality majú maximalizovať hodnotu poskytovanú zákazníkom a sú založené na troch inteligentných prvkoch, ktorými sú inovatívny digitálny zážitok užívateľa (UX), umelá inteligencia (AI) využívajúca služby digitálnej konektivity a autonómna jazda s dôrazom na bezpečnosť. V oblasti technológií autonómnej jazdy budú vo všetkých modeloch značky do roku 2025 dostupné technológie úrovne Level 2 a 3 podľa medzinárodnej klasifikácie SAE, ako aj vyspelý asistenčný systém na parkovanie ADAS (Advanced Driver Assistance System). Popri tom spoločnosť plánuje do roku 2022 vyvinúť plne autonómnu pojazdnú platformu a v roku 2024 ju začať sériovo vyrábať. Hyundai plánuje ponúkať zákazníkom diferencované funkcie vozidiel, aby znížil stimulačné výdavky a zlepšil vnímanie značky zákazníkmi. Na zníženie nákladov spoločnosť pre zvýšenie efektivity a zníženie nákladov pri vývoji vytvorí globálnu modulárnu architektúru pre elektrické vozidlá. Prvé vozidlá skonštruované na tejto architektúre sa začnú predávať v roku 2024. Spoločnosť okrem toho plánuje modifikovať svoj model predaja optimalizáciou predajnej siete a zavedením nových spôsobov predaja, v záujme optimalizácie výroby podľa dopytu a rozšírenia partnerstva s dodávateľmi.

2. Inteligentné služby mobility

Inteligentné služby mobility budú kľúčovým motorom rastu pre Hyundai, kombináciou prostriedkov a služieb, umožňujúcou poskytovať zákazníkom personalizovanú mobilitu, zodpovedajúcu ich životnému štýlu. Spoločnosť plánuje využiť existujúcu bázu svojich zákazníkov a poskytnúť im služby súvisiace s vozidlom, vrátane údržby, opráv, financovania, poistenia a nabíjania (pre elektrické vozidlá). Okrem toho sa bude usilovať osloviť širšiu skupinu zákazníkov komplexnejšou ponukou služieb. Hyundai vytvorí integrovanú platformu mobility, ktorá bude analyzovať dáta z vozidla a okolitej premávky s využitím digitálnej konektivity. Na základe hlbšieho pochopenia zákazníka spoločnosť bude poskytovať služby, presne na mieru prispôsobené potrebám zákazníkov vo všetkých aspektoch ich života, vrátane nakupovania, dodávok tovaru, streamingu a multi-modálnych služieb mobility. Strategy 2025 podrobne popisuje aj regionálnu optimalizáciu inteligentných služieb mobility. V USA zavedie Hyundai zdieľanie vozidiel (car sharing) a bude demonštrovať služby robotických taxíkov v období do povolenia predaja autonómnych vozidiel úrovne SAE Level 4 alebo vyššej. V Kórei, Ázii a Austrálii plánuje Hyundai vstúpiť na trh služieb mobility v rámci partnerstva s vedúcimi lokálnymi hráčmi. V Európe a Rusku sa spoločnosť najprv sústredí na podnikanie, ktoré kombinuje produkty a služby.

Na úspešnú implementáciu Strategy 2025 Hyundai plánuje uskutočniť aj reformu organizácie a riadenia. Spoločnosť adaptuje nové systémy na rozhodovanie na základe dát, riadenie výkonnosti zamestnancov, inovácie procesov, ako aj plánovanie podnikových zdrojov novej generácie (ERP). Okrem toho vytvorí flexibilnejšiu organizačnú štruktúru a bude budovať harmonickú korporátnu kultúru, založenú na komunikácii a spolupráci. FINANČNÉ CIELE Spoločnosť Hyundai identifikovala aj hlavné finančné ciele, ktoré sú potrebné na úspešné dosiahnutie plánov Strategy 2025. Počas obdobia šiestich rokov od roku 2020 do konca roka 2025 spoločnosť investuje celkovo 61,1 KRW (cca 47,1 miliardy EUR), resp. približne 10 triliónov KRW (cca 7,7 miliardy EUR) ročne, do výskumu a vývoja, ako aj kľúčových technológií budúcnosti pre plynulý prechod od výrobcu automobilov k poskytovateľovi inteligentných riešení mobility. Celkovo 41,1 triliónov KRW (cca 31,7 miliardy EUR) bude alokovaných na produkty s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti v doterajšom podnikaní a približne 20 triliónov KRW (cca 15 miliárd EUR) bude vyčlenených pre technológie budúcnosti, vrátane elektrifikácie, autonómnej jazdy, umelej inteligencie, robotiky a nových energií. Šesťročný investičný plán bol vytvorený aktualizáciou existujúceho plánu spoločnosti – oznámeného vo februári 2019 – ktorý predpokladal investície vo výške 45,3 triliónov KRW (cca 35 miliárd EUR) v období rokov 2019-2023. Novo stanovený cieľ operatívneho zisku automobilovej divízie Hyundai je 8 percent do roku 2025, čím prekonáva pôvodný cieľ 7 percent do roku 2022.

Hyundai využitím finančných prostriedkov, generovaných zvýšením ziskovosti a znížením nákladov zvýši podiel elektrifikovaných vozidiel vo svojom modelovom programe a položí základy pre nové služby mobility. K ďalšiemu zvýšeniu ziskovosti spoločnosti má prispieť aj úspešné etablovanie značky Genesis na globálnom trhu luxusných vozidiel. Celá škála programov na zníženie nákladov – ako integrácia platforiem, štandardizovaná architektúra vozidiel a spoločné komponenty – pomôže zvýšiť efektivitu v dodávateľskom reťazci značky. Architektúra vozidiel bude regionálne optimalizovaná a Hyundai implementuje inovatívne výrobné technológie pre ďalšie zvýšenie efektivity a ziskovosti.

Zlepšený produktový mix, kombinovaný s novými konkurencieschopnými modelmi, pomôže znížiť stimulačné výdavky, zatiaľ čo preventívna kontrola kvality prispeje k zníženiu nákladov súvisiacich s kvalitou. Spoločnosť bude tiež dbať na zvýšenie efektivity investícií pre značku Genesis.

Cieľ Hyundai dosiahnuť podiel 5 percent na globálnom automobilovom trhu do roku 2025 predstavuje zvýšenie o 1 percentuálny bod nad podielom približne 4 percentá dosiahnutým v roku 2018. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť bude výrobca kompenzovať kolísavý dopyt na individuálnych trhoch regionálnou flexibilitou a poskytovaním konkurencieschopných služieb mobility. Spoločnosť Hyundai tiež avizovala plán skúpiť z voľného obchodovania svoje akcie v hodnote 300 miliárd KRW (vyše 231 miliónov EUR) do februára 2020 ako súčasť svojho kontinuálneho úsilia zvýšiť hodnotu pre akcionárov.

Od prvého oznámenia plánov maximalizovať návratnosť pre akcionárov v roku 2014 sa dividenda postupne zvýšila na 4.000 KRW (cca 3,09 EUR) na akciu v roku 2015 oproti 1.950 KRW (1,51 EUR) v roku 2013. V roku 2018 Hyundai uskutočnil program rozsiahleho spätného odkúpenia a stiahnutia akcií, ktorý predstavoval ekvivalent 3 percent z celkového počtu nesplatených akcií.

„Hyundai bude vždy uprednostňovať svojich zákazníkov a snažiť sa spríjemňovať im život,“ povedal prezident spoločnosti Wonhee Lee. „Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa pripravili na budúcnosť, viedli budúcu branžu mobility a maximalizovali hodnotu pre akcionárov.”

 

Značky: