Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Diskusia o Industry 4.0 dnes v prostredí slovenského priemyslu kĺže po povrchu.

Preto SOVA Digital a Revue priemyslu vytvorili nový formát otvoreného diskusného fóra, ktoré má cieľ prinášať odpovede na rôzne témy Industry 4.0 odborníkmi a expertnými skupinami. V roku 2017 sa pripravuje niekoľko diskusných stretnutí, ktoré budú vychádzať z aktuálnej potreby firiem a tém slovenského priemyslu. Prvé Industry4 prináša odbornú diskusiu venujúcu sa rozbehnutiu Industry 4.0 v slovenských firmách.

Autori konceptu, spoločnosť SOVA Digital a Revue priemyslu, prinášajú na trh nový formát, ktorého ambíciou je objasňovať princípy a možnosti aplikácie digitalizácie v priemysle do hĺbky. „Chceme otvárať konkrétne témy, detailne ich rozoberať a objasňovať prostredníctvom odborníkov na každú konkrétnu oblasť. Nechceme robiť prednášky, kde účastníci len pasívne počúvajú. Naším zámerom je otvorená diskusia, ktorej súčasťou sú aj poslucháči a kde majú možnosť detailne si prediskutovať svoje konkrétne potreby, problematiku, ktorá je pre nich dôležitá a aktuálna,“ konštatuje Martin Morháč, autor diskusno-odborného konceptu.

Zavádzanie Industry 4.0 v slovenských podnikoch nie je otázkou budúcnosti, je to proces, ktorý sa rozbieha dnes. Slovenské firmy majú záujem o informácie a výmenu skúseností, ale väčšine chýba dôvera a odhodlanie začať postupne nastavovať svoje výroby na nové technológie. Preto je dôležité hovoriť o tom, aký prístup treba zvoliť a aké by mali byť prvé kroky. „Využitie princípov inteligentného priemyslu výrazne ovplyvní konkurencieschopnosť firiem. V rámci prvej z diskusií Industry4 sme sa rozhodli ponúknuť odporúčania pre rozbeh tejto celkom novej oblasti riadenia priemyselných podnikov nielen cez názory expertov,“ konštatuje Martin Jesný, spoluautor myšlienky diskusných fór s odborníkmi.

Formát stretnutí je postavený na moderovanej diskusii, ktorá má nastavenú tému, odborné zázemie  a prechádza problematikou na základe pripraveného konceptu a diskusie s auditóriom. Kombinácia predstavenia praktických skúsenosti a expertných vstupov dáva ľuďom z priemyslu možnosť diskutovať o témach a je súčasne cestou, ako vyvracať rôzne mýty o Smart Industry.

Reálnu skúsenosť s aplikáciou princípov inteligentného priemyslu do diskusie prináša spoločnosť Schaeffler. „Možnosť predstaviť koncept Schaeffler Digitálny podnik a diskutovať o ňom, vnímame ako zaujímavú príležitosť, ako zdieľať s kolegami z priemyslu informácie ako sami seba vnímame na ceste Digitálneho podniku a Industry 4.0 a kde sa aktuálne nachádzame v implementácii,“ hovorí Tomáš Korchán, vedúci oddelenia Industrial Engineering – Methodenraum spoločnosti Schaeffler Kysuce. Industry4 prinesie úspešný príbeh jednej z prvých firiem, ktorá aplikuje koncept Industry 4.0 na Slovensku zmapovaný od procesov prípravy, plánovania až po následnú realizáciu pilotného projektu.

Ak sa podnik vyberá cestou sofistikovanej výroby v prepojených digitálne riadených prevádzkach, je potrebné riadiť rovnako pozorne aj iné oblasti, vrátane bezpečnosti. „Nemá význam nikoho strašiť. Je však lepšie vopred  hovoriť o tom, čo sa môže stať ak sa v inteligentnej fabrike podcení kybernetická bezpečnosť, než následne vyčísľovať škody,“ odporúča senior konzultant Deloitte Martin Fábry.

Prijatie inovačných stratégií a rozvoj podnikov v duchu Industry 4.0 bude do budúcnosti stále väčším imperatívom.  „Preto chceme metodicky rozvíjať pripravenosť podnikov na zmeny, ktoré nie sú obmedzené len na produkty, ale uskutočňujú sa v horizontálnych a vertikálnych štruktúrach a procesoch. Toto je podľa nás jedna z ciest, ako udržať slovenský priemysel zdravý, výkonný a konkurencieschopný, uzavrel Martin Morháč.

Industry4 možnosti, skúsenosti, riešenia
Industry4
 je otvorené diskusné fórum orientované na detailné objasňovanie problematiky Industry 4.0 odborníkmi, špecialistami na vybrané témy. Zámerom je pokrytie čo najširšieho spektra oblastí Industry 4.0 s ohľadom na praktické potreby, podmienky a možnosti podnikov na Slovensku.

Industry4 je platformou pre plošnú diskusiu na témy aktuálnych a budúcich zmien v priemysle. Organizuje sa opakovane, niekoľkokrát v roku, vždy na iné vybrané témy, ktoré sú v danom čase pre priemysel a podniky dôležité.

Industry4 umožní záujemcom o problematiku Industry 4.0:

  • vyjasniť si priamo s odborníkmi konkrétne otázky a detaily ich potrieb alebo nejasností
  • spájať a vymieňať si poznatky medzi firmami a odborníkmi z praxe navzájom
  • získať informácie, skúsenosti a riešenia.

Ako rozbehnúť Industry 4.0 vo firme

Nie je jednoduché začať s reálnou aplikáciou Industry 4.0 v podniku, vyhnúť sa zásadným chybám, zvládnuť procesy z pohľadu zdrojov, nákladov a nastaviť ich na očakávané benefity. Vnútorné procesy v podniku je potrebné postaviť do vertikálneho /interné procesy/ a horizontálneho /kooperácia, servis/ súladu. Nevyhnutným krokom je dátová integrácia s nastavením zberu dát a spracovaním nových informácií. Na interné procesy je potrebné naviazať komunikačnú platformu so subdodávateľmi, zákazníkmi a partnermi.

Industry 4.0 – je pokračovaním Lean Managementu s použitím digitalizácie. Podniky sú dnes plné softvérových a dátových ostrovov, ktoré medzi sebou ťažko alebo vôbec priamo nekomunikujú. Riešením je poprepájať ich a dosiahnuť plynulý tok informácií. Zberom nových dát a informácií sa dajú dosahovať doteraz nepredstaviteľné efekty. Príkladom je digitálne dvojča – jeden s technologických nástrojov Industry 4.0, postavené na digitálnej kópii reálneho procesu. Digitálnou optimalizáciou sa zlepšujú existujúce procesy s minimálnymi investíciami.

Technologické zmeny v duchu Industry 4.0 sú reakciou na požiadavky trhu. Pre podniky prechod na koncept Industry 4.0 určite neznamená obrovské investície, či vyhadzovanie toho čo funguje. Procesy implementácie prebiehajú paralelne, a preto je nevyhnutnosťou mať kvalitný tím, premyslený postup, sled krokov, ktoré zmapujú strategické príležitosti a nastavia spracovanie pilotného projektu. Po jeho vyhodnotení nastavia realizačný program na ďalšie obdobie. To bude prinášať efekty v podobe zvyšovanie produktivity, flexibility, kvality, či znižovania nákladov.

3 x o aktuálnom stave Industry 4.0 na Slovensku

Ako na zmeny súvisiace s Industry 4.0 reagujú slovenské podniky?

Vo všeobecnosti je možné povedať, že veľmi opatrne. Javia záujem o informácie, ale väčšine chýba dôvera a odhodlanie. Najviac sa stretávame s tým, že sa nevedia v problematike zorientovať, nevedia, kde začať. Je to dané aj tým, že na trhu je nízka ponuka riešení. Väčšina potenciálnych dodávateľov ide po povrchu a minimum z nich ide do podstaty vecí. Chýba odborná diskusia a platforma na prezentáciu úspešných riešení v spojení s odbornou diskusiou.

Prečo zmeny prebiehajú tak opatrne?

Nájde sa niekoľko firiem, ktoré začali robiť prvé koncepčné pokusy. Obvykle to stojí na osobnej odvahe konkrétneho manažéra. Väčšina firiem s centrálou v zahraničí čaká na aktivity matky a prenáša ich riešenia do našich pomerov. Ostatné čakajú a postupne sa, s väčším, či menším záujmom, snažia zorientovať sa v témach. Leonard Bernstein povedal: „Na dosiahnutie veľkých vecí sú potrebné dve veci. Prvou je mať plán a druhou nemať dostatok času.“ My nemáme dostatok času, v okolitých krajinách, najmä smerom na západ, sú už niekoľko rokov pred nami, ale chýba nám aj plán.  

 Masívna adaptáciou na nové technológie si vyžaduje aj prípravu zo strany štátu. Ako ju vnímate?

Vláda SR schválila minulý rok Stratégiu inteligentného priemyslu a začiatkom tohto roku sa začalo pracovať
na jej akčnom pláne. Súčasťou tohto materiálu je, samozrejme, aj ošetrenie legislatívy a navyše je možné už čerpať skúseností zo zahraničia, takže o túto stránku nemáme obavy. Je však nevyhnutné, aby bola udržaná úroveň kvalitného odborného dialógu v prepojení na odborníkov z praxe, vytvárať im priestor na diskusie, výmenu skúseností a spoluprácu. Industry4 má ambíciu spolumoderovať odbornú diskusiu, prispievať ku kultivácii strategického partnerstva verejného a súkromného sektora pre budúcnosť Industry 4.0 na Slovensku.   

Autor: Martin Morháč, Industry4

Značky: