Ako je to so správnym písaním čísloviek? Poradí nám pani Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

O. M.: Ako presne sa píšu číslovky? Zaujíma ma medzera medzi číslicami. Je správne písať číslovky takto: 1543 a 15 432? Teda medzera je vtedy, keď sú to desaťtisíce, ale nie vtedy, keď sú to tisícky?

S. M.: Nie, je to trocha inak. Musím konštatovať, že ste „načali“ zložitú tému, otázky týkajúce sa čísloviek sú pomerne časté. Na mnohé z nich možno nájsť odpoveď v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), ktoré sú sprístupnené na webových stránkach Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV na adrese slovniky.juls.savba.sk, kde okrem vyhľadávania konkrétnych slov si možno otvoriť aj textovú časť a prečítať si príslušnú kapitolu.

Nie každému sa však chce študovať Pravidlá slovenského pravopisu, tak sa pokúsim odpovedať…

Čísla s viac ako tromi číslicami sa členia do skupín po troch čísliciach od poslednej číslice alebo od desatinnej čiarky doľava, alebo od desatinnej čiarky doprava a jednotlivé skupiny sa oddeľujú medzerou. Pri celých číslach napr. 1 543, 15 432, 114 442, 2 700 925. A pri číslach s desatinnými čiarkami napr. 40 580,628; 3,141 592 65.

Dôležitá je informácia, že letopočty sa píšu bez medzery, napr. v roku 1815, na začiatku roka 2017.

O. M.: A tiež ma zaujíma slovný zápis čísloviek. Ako teda slovne správne napísať 10 346 723? Je to desať miliónov tristoštyridsaťšesťtisícsedemstodvadsaťtri?

S. M.: Číslovky v základnom tvare sa píšu spolu, napr. sedemnásť, dvadsaťosem, stojeden, sedemstotridsať, tisícšesť, sedemtisícdvadsať.

V zložitých prípadoch možno na zvýšenie prehľadnosti oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami, napr. 8 583 – osemtisíc päťsto osemdesiattri, 10 346 723 – desať miliónov tristoštyridsaťšesťtisíc sedemsto dvadsaťtri.

Tu je dôležité aj to, že číslovky označujúce stovky a tisícky sa píšu spolu, napr. dvesto, sedemsto, tritisíc, dvadsaťsedemtisíc, stoosemdesiatdvatisíc. Spolu sa píšu aj radové číslovky zložené z jednotiek, stovák a tisícok, napr. stoprvý, dvetisícdruhý.

Číslovky označujúce milióny, miliardy, bilióny sa zasa píšu oddelene, napr. štyri milióny, päť miliónov, tri miliardy, sedem biliónov.

Číslovky však pri používaní aj skloňujeme a to takisto nie je jednoduché…

V číslovkách od 21 vyššie píšeme oddelene od ostatnej časti jednotky:

– pri skloňovaní základných čísloviek, napr. stotridsiati štyria muži, stotridsiatich štyroch mužov, so stotridsiatimi štyrmi mužmi,

– v radových číslovkách, napr. stotridsiaty štvrtý pretekár, stotridsiateho štvrtého pretekára, v tisícdeväťstoosemdesiatom deviatom roku.

No azda som aspoň trocha pomohla 🙂 …