Nastal čas na ďalší diel obľúbeného jazykového okienka s pani Sibylou Mislovičovou z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

TOUCHIT: Zaujímalo by nás, ako správne preložiť slovo overclocking – zámerná zmena taktu procesora, najčastejšie zvýšenie rýchlosti práce procesora oproti tomu, ako bol pôvodne navrhnutý.

S. M.: Často sa stretávam s názorom, že počítačoví odborníci nemajú „chuť“ hľadať domáce ekvivalenty k tomu množstvu cudzích výrazov, s ktorými sa vo svojom odbore stretávajú. Slovo, na ktoré sa pýtate, je však dôkazom, že aj profesionáli v oblasti informačných technológií hľadajú a často nachádzajú primerané slovenské ekvivalenty anglických termínov.

Výraz overclocking nahrádzajú slovom pretaktovanie, ktorý vhodne vyjadruje význam „zmena taktu procesora“. Samozrejme, presná definícia slova pretaktovanie je určite zložitejšia, ale z môjho laického pohľadu zrejme ide o „zvýšenie pracovnej frekvencie procesora počítača a jeho komponentov s cieľom zvýšiť výkon počítača na najvyššiu možnú mieru“. Predpokladám, že čitatelia časopisu TOUCHIT to vedia presne 🙂

Slovo pretaktovanie je podstatné meno, ktoré vzniklo z tvaru slovesa pretaktovať. Takéto novšie výrazy by sme však zatiaľ márne hľadali v jestvujúcich výkladových slovníkoch slovenčiny, ale je veľká pravdepodobnosť, že sa do ďalších zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka dostanú, keďže ich frekvencia v jazykovej praxi je už teraz veľmi vysoká a navyše ich používanie presahuje hranice čisto odbornej komunikácie.

Možno teda konštatovať, že slovenský ekvivalent, resp. slovenské ekvivalenty anglického výrazu overclocking sa ujali, z množstva príkladov v jazykovej praxi vyberám aspoň tieto: Odmenou za najvyššie pretaktovanie procesora bude extrémne výkonná grafická karta. Bližšie informácie o tom, ako tento procesor pretaktovať a vyhodnotiť dosiahnutý výkon, nájdete tu.

TOUCHIT: Je správne vyjadrenie kreovať používateľské prostredie?

SM: Sloveso kreovať pochádzajúce z latinčiny je spisovné  a používa sa vo význame „zámernou činnosťou umožňovať, umožniť vznik niečoho“, teda vytvárať, vytvoriť, tvoriť, napríklad kreovať umelecké dielo, kreovať spoluprácu, názor, a vo význame „utvárať, utvoriť niečo nové“, zostaviť, zostavovať, napr. kreovať komisiu, kreovať vládu a pod.

Predpokladáme, že v spojení kreovať používateľské prostredie ide o vytváranie, tvorenie používateľského prostredia. V takom prípade nemožno mať námietky proti jeho používaniu v danom spojení. Pochopiteľne, aj toto slovo sa dá nahradiť bežnými, menej „exkluzívnymi“ slovesami vytvoriť, vytvárať, tvoriť. To si už musí každý vybrať sám…

Tento článok vyšiel aj v tlačenom májovom vydaní TOUCHIT č. 5/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.