Máme tu ďalší diel obľúbeného jazykového okienka s pani Sibylou Mislovičovou z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

TOUCHIT: Ako správne používať slová smskovať alebo mailovať. Teda ako uviesť vo vete spojenie, ak niekomu chceme poslať SMS, ale malo by to byť sloveso.

S. M.: Vo výkladových slovníkoch slovenčiny (slovniky.juls.savba.sk) nájdeme viacero slov, ktoré vznikli z anglickej skratky SMS (Short Message Service), a to podstatné meno esemeska s významom „krátka textová správa“, sloveso esemeskovať s významom „posielať, poslať esemesky, textové správy mobilným telefónom“, ako aj prídavné meno esemeskový s významom „vzťahujúci sa na esemesky; založený na posielaní esemesiek“. V jazykovej praxi sa používa aj príslovka esemeskovo („prostredníctvom esemesky“), i keď zriedkavejšie, napr. … esemeskovo odkladala návštevu u kaderníka. Stále sa však používa aj základná skratka SMS, niekedy v podobe SMSka.

V slovenčine sa podobne ustálili aj slová ememeska (s významom „multimediálna správa obsahujúca okrem textu aj farebné fotografie, animácie alebo hudbu, posielaná a prijímaná mobilným telefónom“), ememeskovať, ememeskový, ktoré vznikli z anglickej skratky MMS (Multimedia Messaging Service). Pýtali ste sa však aj na mailovanie. Slovo e-mail si v našej slovnej zásobe našlo pevné miesto už dávnejšie, keďže tento typ korešpondencie sa rýchlo rozšíril a stal sa súčasťou života väčšiny používateľov jazyka. Vo výkladových slovníkoch je spracovaný v podobách e-mail a email.

V súvislosti s vysokou frekvenciou slova e-mail sa postupne začali používať ďalšie varianty s vyšším stupňom zdomácnenia, a to podoby mail a mejl. Variantnosť sa preniesla aj do odvodenín – prídavných mien e-mailový, emailový, mailovýmejlový, ako aj slovies e-mailovať, emailovať, mailovať a mejlovať. Používateľ si teda môže vybrať, ktorý z variantov mu najviac vyhovuje. Musím však upozorniť na to, že v rámci jedného textu by mal používať len jeden z nich.

TOUCHIT: Existuje nejaká slovenská náhrada za slovo „startup“? Predsa len to je slovo z americkej angličtiny a nemusí mu každý rozumieť.

S.M.: Je to pravda, že takémuto prevzatému slovu nie každý rozumie, ale napriek tomu sa už natoľko rozšírilo (aj vďaka internetu), že možno konštatovať jeho „úspešné“ zaradenie do slovnej zásoby slovenčiny. Je to ekonomický termín, ktorým sa označuje „akýkoľvek začínajúci projekt s nízkymi začiatočnými nákladmi spojený s vyšším podnikateľským rizikom a s vyhliadkami na vyššiu návratnosť investície v prípade úspechu“.

V praxi sa stretávame s rozličnými pravopisnými podobami tohto slova, konkrétne startup/start-up/start up/StartUp, čo zrejme súvisí s rozličnými spôsobmi písania tohto výrazu v angličtine. Z hľadiska slovenského pravopisu sa odporúča uprednostňovať podobu startup.

Dôkazom postupného zdomácňovania slova startup je aj vznik ďalších odvodených slov, a to prídavného mena startupový, ktoré poznáme napr. zo spojení startupová firma, startupový projekt, ale takisto pomenovanie osoby startupista, napr. Začať z ničoho a dostať sa veľmi, veľmi ďaleko, o tom predsa sníva každý nádejný startupista či podnikateľ.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom novembrovom vydaní TOUCHIT č. 9/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.