Čipová sada alebo radšej čipová súprava? 

TOUCHIT: V našej IT terminológii sa veľmi často používa slovo sada – napr. čipová sada alebo inštrukčná sada. Toto slovo vychádza pravdepodobne z češtiny a korektor pre slovenský jazyk ho aj podčiarkuje červenou farbou. Máme používať slovné spojenie čipová súprava? Znie to trochu zvláštne, ale ak treba, zvykneme si.

SM.: To by bolo dobré, lebo je to presne tak, ako píšete J. V spisovnom prejave – a taký sa predpokladá aj vo vašom magazíne – sa namiesto nespisovného slova sada rozhodne uprednostňuje spisovný ekvivalent súprava, teda mali by ste si zvyknúť na spojenia čipová súprava, inštrukčná súprava. Ako ste uviedli, slovo sada podčiarkuje aj korektor v počítači a upozorňuje nás na jeho nespisovnosť. Je to české slovo a v slovenských výkladových slovníkoch by sme ho hľadali márne.

Na vyjadrenie významu „súbor predmetov tvoriacich celok“ je v spisovnom jazyku okrem slova súprava viacero možností. Dá sa povedať, že slovo súprava je „najuniverzálnejšie“ a hodí sa do väčšiny možných spojení. Aké sú však ďalšie možnosti? Nespisovné slovo sada možno nahradiť aj výrazmi súbor, kolekcia, zostava, servis, prípadne garnitúra. Ich spájateľnosť je však mierne obmedzená, teda nemožno ich všetky mechanicky dosadiť do akéhokoľvek slovného spojenia, v ktorom sa použilo slovo sada, napr. namiesto nespisovného spojenia sada pomôcok sa odporúča súbor pomôcok, namiesto sada nožov – kolekcia nožov, namiesto sada cvikov – zostava cvikov, namiesto čajová sada – čajový servis. Slovo garnitúra sa používa zriedkavejšie, poznáme ho napr. v spojení vlaková garnitúra. Ako sme už spomínali, slovo súprava je použiteľné vo všetkých príkladoch.

Nespisovné slovo sada sa v jazykovej praxi pod vplyvom češtiny vyskytuje aj v inom význame, a to „samostatná časť volejbalového, tenisového alebo iného zápasu“. V tomto prípade ho treba nahradiť slovom set, spisovným v slovenčine v danom význame, napr. hrá sa na dva víťazné sety.

To znamená, že slovo set je v slovenčine spisovné, ale ak sa vyskytuje napr. v spojení set chirurgických nástrojov, zasa môžu byť proti nemu námietky. Vo význame „súbor predmetov tvoriacich celok“ je nespisovné tak isto ako slovo sada. Aj v tomto prípade treba uprednostniť slovo súprava, príp. niektorý zo spomínaných ekvivalentov, teda súprava chirurgických nástrojov, kolekcia chirurgických nástrojov a pod. Keďže slovo set je v športovej terminológii spisovné, na jeho nesprávnosť nás jazykový korektor v počítači neupozorní, ani keď ho použijeme v inom význame.

Na záver azda len toľko, že nespisovné slovo sada nie je vhodné nahradiť ďalším nespisovným slovom set v danom význame, veď máme dostatok vhodných náhrad, ktoré sme spomenuli, a to súprava, kolekcia, zostava, súbor, servis aj garnitúra.