Veľmi populárne, hlavne na sociálnych sieťach je pridanie tzv. „like“. Ako by sa táto aktivita mala správne po slovensky označiť? Ide o lajkovanie, likovanie, pridanie hodnotenia páči sa mi alebo čo je vlastne správne?

Anglické slovo like, ktoré má pôvod v slovese to like („mať rád, páčiť sa“) a novšie sa používa na vyjadrenie určitého druhu pochvaly na sociálnych sieťach, nemá v slovenčine jednoslovný ekvivalent. Popri pôvodnej podobe like sa frekventovane používa aj zdomácnená podoba lajk, napr. zbierať lajky, mať veľa lajkov, ktorú odporúčame uprednostniť.

S anglickým slovom like súvisia aj ďalšie odvodeniny, ktoré sa veľmi rýchlo udomácnili v našej slovnej zásobe. Sloveso lajkovať sa používa vo význame „označovať ako pekné, ako obľúbené, vyjadrovať kladný postoj, pochvalu, ocenenie, súhlas (kliknutím na možnosť Like/Páči sa mi!)“. O životaschopnosti slovesa lajkovať svedčia mnohé ďalšie odvodeniny z neho utvorené: dokonavé slovesá olajkovaťlajknúť, opozitá nelajkovať, nelajknúť, prídavné meno lajkovaný alebo podstatné meno lajkovanie (posledné dve vznikli zo slovesných tvarov). Samozrejme, možno tento typ aktivity opísať aj „po slovensky“, ako ste uviedli v otázke, napríklad pridať hodnotenie páči sa mi, vyjadriť kladný postoj k niečomu, označiť niečo ako obľúbené, kliknúť na Like/Páči sa mi a pod.

Nie každému sa však všetko páči… Z anglického slovesa to hate („nemať rád, nenávidieť“) vznikli zdomácnené podoby hejtovať, hejtovanie, ktorými sa pomenúvajú aktivity súvisiace s negatívnym hodnotením v rámci sociálnych sietí, ako aj pomenovanie osoby hejter označujúce toho, kto „vyjadruje nesúhlasný postoj, komu sa čosi nepáči“.

Proti týmto slovám nemožno nič namietať, v súvislosti so sociálnymi sieťami sa rozšírili veľmi rýchlo a v okruhu internetovej komunikácie sú zrozumiteľné.

Sibyla Mislovičová, foto: Ramon Leško

Sibyla Mislovičová, foto: Ramon Leško