Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Každoročný prieskum o stave vedy State of Science Index od spoločnosti 3M ukazuje, že dôvera vo vedu rastie. Až 89 % opýtaných verí, že veda prináša nádej na svetlejšiu budúcnosť.

Veda posúva hranice toho, čo je možné – od výroby osobných ochranných prostriedkov cez vývoj vakcín až po celkovú reakciu na pandémiu COVID-19. Ukazuje to prieskum o stave vedy State of Science Index za rok 2021 od spoločnosti 3M.

„State of Science Index od spoločnosti 3M ukazuje, že až 89 % opýtaných verí, že veda prináša nádej na svetlejšiu budúcnosť.“

„Veda stále častejšie predstavuje faktor, ktorý nás zjednocuje na ceste za bezpečnejšou, zelenšou, silnejšou a férovejšou budúcnosťou,“ hovorí Mike Roman, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti 3M. „Dôvera svetového spoločenstva vo vedu sa prejavuje každý deň. Vďaka nej vidíme čoraz pravidelnejšie pozitívne zmeny, od hľadania možností zvládania pandémie koronavírusu po prinášanie udržateľných riešení.“

Čoraz viac ľudí oceňuje úlohu vedy v spoločnosti. Až 85 % opýtaných sa zhoduje, že veda nám pomôže nájsť cestu, ako sa dostať z pandémie a 87 % verí, že vďaka vede bude rok 2021 lepší ako rok 2020.

„Je veľmi zaujímavé sledovať z výsledkov štúdie, ako ľudia vnímajú dôležitosť vedy a ako sú ich názory ovplyvnené súčasnou pandémiou.  Verím, že záujem o vedu a viera vo vedu sa budú naďalej prehlbovať aj vďaka aktivitám vynaložených našou spoločnosťou“, hovorí Soňa Roventa-Hakszer, Regional Marketing Operations Leader 3M pre východnú Európu.

State of Science Index (SOSI) je nezávislá štúdia spoločnosti 3M, ktorá posledné štyri roky každoročne skúma postoje verejnosti voči vede. Tohtoročný prieskum sa konal od februára do marca v 17 krajinách, čo predstavuje zatiaľ najväčšiu vzorku v histórii tohto prieskumu. Zároveň ide už o druhý SOSI, ktorý prebiehal počas pandémie.

Viac dôvery. Menej pochybností

Verejný obraz vedy sa opäť zlepšil. Dôvera vo vedu bola najvyššia za posledné štyri roky, odkedy ju prieskum sleduje. Celosvetovo až 91 % respondentov dôveruje vede, 85 % súhlasí, že pripisovanie nedostatočnej hodnoty vede má negatívne dopady na spoločnosť, a prevažná väčšina (75 %) bojuje proti skeptikom a obraňuje dobré meno vedy. Množstvo ľudí, ktorí dôverujú len tým vedeckým poznatkom, ktoré sa zhodujú s ich vnútorným presvedčením, klesol o 7 percentuálnych bodov v porovnaní s predpandemickými číslami. Skeptický prístup k vede je tiež na doteraz najnižšej úrovni (27 %). Dve tretiny opýtaných (67 %) verí, že veda spája ľudí s rozdielnymi názormi a jedna tretina (33 %) je, naopak, presvedčená o tom, že veda rozdeľuje.

Viac dôvery. Viac zhody?

Získané údaje podporujú hypotézu, že čím viac dôverujeme vedeckým poznatkom, tým väčšmi sa počas pandémie riadime bezpečnostnými odporúčaniami vedcov. Výrazná väčšina opýtaných (91 %) súhlasí s tým, že ľudia by sa mali riadiť odporúčaniami vedcov s cieľom zamedziť šíreniu koronavírusu, a 82 % ľudí hovorí, že väčšina ich známych sa riadi bezpečnostnými odporúčaniami vedcov. Navyše, 88 % súhlasí, že vakcíny sú nevyhnutnou súčasťou vedeckej odpovede na otázky verejného zdravia.

Bude sa uznanie zvyšovať? Je USA predzvesťou zmeny?

Získané údaje poukazujú na niekoľko varovných signálov. Väčšina opýtaných (59 %) verí, že uznávanie vedy bude pokračovať aj po pandémii, ale 41 % o tom nie je úplne presvedčených. Trendy tiež ukazujú, že dospelí respondenti spomedzi Gen Z a mileniáli sú optimistickejší ako staršie generácie (63 %). Generácia Baby boomers, najstaršia generácia v prieskume, je najmenej optimistická (53 %).

Celosvetovému priemeru sa vymyká len USA. Iba niečo viac ako polovica Američanov (53 %) v prieskume uviedla, že uznávanie vedy bude pokračovať aj po pandémii. Navyše, podiel Američanov, ktorí sú k vede skeptickí, v posledných 6 mesiacoch vzrástol, čo môže byť predzvesťou zmeny, na ktorej čele budú stáť Spojené štáty americké.

Pandémia zvýšila záujem o kariéru a vzdelávanie v STEM odboroch

Vedci a zdravotníci inšpirujú ľudí, najmä mladšie generácie, aby v budúcnosti hľadali kariéru v oblasti STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika). Pandémia k tomuto rozhodnutiu inšpirovala viac ako polovicu opýtaných (60 %) a tento podiel je ešte výraznejší medzi generáciami Y a Z (65 %). Ale aj keď 90 % opýtaných súhlasí, že svet potrebuje viac ľudí pôsobiacich v STEM odboroch, začleniť sa do týchto odvetví nie je vždy jednoduché.

„Udalosti uplynulého roka odhalili medzery vo vzdelaní vyčlenených komunít,“ hovorí Dr. Jayshree Set, vedkyňa a hlavná vedecká propagátorka spoločnosti 3M. „Rodová nerovnosť či nerovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu v oblasti STEM pre chudobnejších študentov ovplyvňujú aj naďalej ekonomické výsledky po celom svete. Musíme vytvárať viac príležitostí, zvyšovať investície do technických odborov, zvyšovať rovnoprávnu reprezentáciu a prekonávať vzdelanostnú medzeru v týchto odboroch s cieľom prinášať rozmanitejšiu, rovnoprávnejšiu a inkluzívnejšiu budúcnosť.“

Vo svetle debaty o problémoch v oblasti sociálnej spravodlivosti by ľudia tiež radi videli zmenu v nerovnoprávnom prístupe k málo zastúpeným skupinám v STEM odboroch. Väčšina respondentov (88 %) súhlasí s tým, že je nevyhnutné zvyšovať diverzitu v STEM segmentoch, keďže dokáže priniesť širšiu globálnu spoluprácu, inovatívne nápady a nové prístupy k výskumným postupom. Napriek tomu viac ako dve tretiny opýtaných (73 %) priznáva, že rovnoprávny prístup k technickému vzdelaniu nie je pre marginalizované skupiny vždy dostupný.

V technických odboroch je rodová nerovnosť stále vypuklým problémom. Ak sa vedeckej komunite nepodarí osloviť viac žien, bude to mať negatívne dopady pre celú spoločnosť, myslí si 70 % opýtaných. Podľa 87 % by sa malo spraviť viac pre zvýšenie záujmu dievčat a žien o vzdelanie v STEM odboroch, a 59 % si myslí, že ženy sú od technických odborov odhovárané častejšie ako muži.

Pri otázke, kto nesie zodpovednosť za vzdelávanie študentov v oblasti STEM, sú prví učitelia a druhé vlády, ale súkromné spoločnosti sú na treťom mieste, pred rodinnými príslušníkmi a neziskovými organizáciami. Získané údaje poukazujú na zodpovednosť spoločností vyvíjať aktivitu aj v tomto smere.

Spoločnosť 3M nedávno oznámila, že zvýši aktivitu vo vytváraní rovnosti príležitostí vo svojich komunitách a pracoviskách, a nastavila nový celosvetový cieľ zameraný na vzdelávanie. Spoločnosť plánuje rozširovať rovnosť príležitostí vytvorením piatich miliónov jedinečných technických a odborných vzdelávacích príležitostí pre príslušníkov málo zastúpených komunít do konca roku 2025. V júni tohto roku spoločnosť 3M plánuje vydať dokumentárny seriál s názvom „Not the Science Type“, ktorý zachytáva príbeh štyroch vedkýň z viacerých odborov a ich boj voči stereotypom a rodovej, rasovej a vekovej diskriminácii.

Trvalá udržateľnosť je výzva, ktorú veda dokáže vyriešiť, ale riešenia sú potrebné okamžite

SOSI odhaľuje rastúce znepokojenie a naliehavosť riešení týkajúcich sa zdravia našej planéty. Výrazná väčšina (89 %) súhlasí s tým, že riešenia, ktoré spomalia klimatickú zmenu, sa musia odohrať okamžite, a 89 % potvrdzuje, že svet by sa mal riadiť vedeckými poznatkami s cieľom vytvoriť trvalo udržateľnejšiu budúcnosť.

Spoločnosť 3M vo februári tohto roku ohlásila, že plánuje investovať 1 miliardu dolárov počas najbližších 20 rokov s cieľom urýchliť spĺňanie environmentálnych cieľov, vrátane dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050, zníženia spotreby vody v prevádzkach o 25 % a návrat kvalitnejšej vody do prírody po jej použití vo výrobných procesoch. Spoločnosť 3M v apríli ohlásila nový cieľ znížiť spotrebu virgin fosílnych plastov (nových plastov z ropy) o 125 miliónov libier (57 miliónov kilogramov) počas najbližších piatich rokov.

Klimatická zmena sa počas uplynulého roka stala pálčivejšou témou pre dospelých z generácie Z (72 %), aj pre generáciu Baby boomers (68 %). V dôsledku pandémie si začali svoju environmentálnu zodpovednosť uvedomovať viac zástupcovia generácie Z (80 %) v porovnaní s generáciou Baby boomers (73 %).

„Naliehavé výzvy na zlepšovanie zdravia našej planéty a obyvateľov počujeme jasne a nahlas,“ povedala Gayle Schueller, senior viceprezidentka a manažérka pre udržateľnosť spoločnosti 3M. „Len spoluprácou so zákazníkmi, spoločnosťami, vládami a medzinárodnými aktérmi môžeme odpovedať na environmentálne výzvy našej planéty a budovať trvalo udržateľnú budúcnosť.“

Medziodborová spolupráca na vedeckých riešeniach je nevyhnutná

V poslednom roku verejnosť na vlastnej koži zažila benefity medzinárodnej vedeckej spolupráce, a možno aj preto sa väčšina opýtaných (91 %) zhoduje, že svet by sa mal spojiť a pracovať na vedeckých riešeniach vážnych problémov, vrátane budúcich pandémií a klimatickej zmeny.

Vedecká spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom je podporovaná prevažnou väčšinou opýtaných (92 %). Približne polovica ľudí očakáva od súkromných spoločností, že budú spolupracovať s vládami na podpore regulácií a politík, ktoré pomáhajú riešiť celosvetové výzvy (51 %). Najvyššie v zozname požiadaviek verejnosti sa umiestnilo želanie, aby súkromné spoločnosti uprednostnili prípravu na budúcu pandémiu (55 %), čo dokazuje obavy verejnosti pred ďalšími pandémiami. Medzi ďalšie priority súkromných spoločností by mali patriť investície inovácií v oblasti znižovania efektov klimatickej krízy (46 %) a odstraňovanie prekážok na získanie kvalitného technického vzdelania pre vyčlenené komunity (40 %).

V poslednom roku sa spoločnosť 3M pridala k Organizácii spojených národov s cieľom zvýšiť povedomie o prevencii epidémií vďaka vedecky podloženým informáciám a osvedčeným postupom pri ich prevencii a riešení. Spoločnosť 3M tiež nedávno vydala štúdiu o najlepších postupoch pre programy zásobovania PPE (osobnými ochrannými prostriedkami).

Pre viac informácií o 2021 State of Science Index navštívte www.3M.com/scienceindex.

Značky: