Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pracovné oblečenie a pracovná obuv patria spolu s ďalšími bezpečnostnými prvkami medzi osobné ochranné pracovné prostriedky (skrátene OOPP) definované zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ako aj nariadením vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov. Viac o týchto ochranných pracovných prostriedkov si priblížime aj v aktuálnom článku.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zjednodušene možno povedať, že osobné ochranné pracovné prostriedky sa poskytujú pri prácach a pracovných prostrediach ohrozujúcich zdravie pracovníkov. Ich základným účelom je tak prevencia pri predchádzaní poškodenia zdravia a vzniku úrazov. Čo patrí medzi osobné ochranné pracovné prostriedky?

Ochranné pomôcky na prácu
Ochranné pomôcky na prácu

Medzi OOPP patria nasledovné prvky a komponenty:

  • ochranné pracovné oblečenie,
  • ochranná pracovná obuv,
  • ochranné prilby,
  • rúška a respirátory,
  • ochranné pracovné rukavice,
  • ochranné vesty a mnohé ďalšie v zmysle platnej a účinnej legislatívy.

Upozornenie:

V zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnanec povinný určeným spôsobom používať OOPP pridelené zamestnávateľom.

Povinnosť zamestnávateľa

Platné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ukladajú zamestnávateľom povinnosť poskytnúť zamestnancom OOPP, a to v prípade, ak u tohto zamestnanca hrozí nebezpečenstvo vyplývajúce z pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré nemožno vylúčiť a ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany a ani inými metódami a formami organizácie práce.

Praktické využitie pracovného oblečenia a bezpečnostných prvkov

Osobné ochranné pracovné prostriedky, medzi ktoré patrí aj pracovné oblečenie, pracovní obuv a iným bezpečnostné doplnky a prvky však možno používať aj nielen na pracovisku a pri pracovných činnostiach spĺňajúcich zákonnú definíciu podľa predchádzajúceho bodu, ale aj pri prácach v domácnostiach, záhradách či drobných stavebných činnostiach a rekonštrukciách realizovaných vo vlastnej réžii.

Ochranné pomôcky pre zvárača
Ochranné pomôcky pre zvárača

TIP:

Široký sortiment osobných ochranných pracovných prostriedkov možno nájsť aj nasledujúcich internetových obchodoch Odevypracovne.sk, Workie.sk a Monterkovo.cz:

Značky: