Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Až takmer štvrtine spoločností v Poľsku splatí obchodný partner pohľadávku po lehote splatnosti tri mesiace. Najhoršia situácia je v sektoroch dopravy a stavebníctva.

Až takmer štvrtine spoločností v Poľsku splatí obchodný partner pohľadávku po lehote splatnosti tri mesiace. Vyplýva to z historicky prvého prieskumu o platobnej morálke firiem v Poľsku nadnárodnej spoločnosti Coface. „Prieskum ukázal, že prevažná časť poľských firiem čelí oneskoreniu platieb. Najhoršia situácia je v stavebnom sektore a doprave, ktoré pritom tolerujú oveľa dlhšiu splatnosť pohľadávok. Napriek tomu meškanie s platbami je v prípade sektoru dopravy 113 dní a stavebníctva 85 dní. Pre porovnanie, v ostatných sektoroch je priemer prekročenia 51,5 dňa,“ konštatuje ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu Grzegorz Sielewicz. Coface je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Spoločnosť uskutočnila prieskum medzi 267 spoločnosťami naprieč jednotlivými sektormi v období od novembra do decembra 2016. Väčšina z firiem podniká v B2B formáte podnikania (business to business), no 6 % má hlavný príjem z podnikania so štátom. Až 32 % firiem podniká vo výrobe, 35 % v obchode a tretina respondentov v službách. Veľkostne sú v prieskume zastúpené po 35 % stredné a veľké spoločnosti, štvrtinu tvoria malé spoločnosti a 5 % mikrospoločnosti. Väčšina oslovených firiem podniká hlavne na poľskom trhu, len 9 % má viac ako polovicu obratu z exportu.

Firmy priznávajú oneskorenie platieb

„Štandardom sa stalo nielen podnikanie s dlhšou lehotou splatnosti pohľadávok, ale bežným pre poľské firmy je už aj to, že platia po lehote splatnosti,“ podotýka Grzegorz Sielewicz. Medzi firmami napríklad prevládajú faktúry so splatnosťou do 30 dní, hoci v kovospracujúcom priemysle a sektoroch dopravy a stavebníctve firmy tolerujú aj dlhšie lehoty. Na druhej strane, v sektoroch textilno-odevnom, poľnohospodársko-potravinárskom a maloobchodnom zas stanovujú najkratšie lehoty. Ako však ukazuje prieskum, až dve tretiny firiem majú skúsenosti s pohľadávkami po splatnosti až 60 dní. Zároveň takmer štvrtina z poľských firiem má skúsenosti s presiahnutím splatnosti pohľadávok o viac ako tri mesiace. Pritom pre firmu je z hľadiska vymožiteľnosti pohľadávky podľa Coface nebezpečné, ak jej platba mešká šesť mesiacov po splatnosti pohľadávky. Ako totiž vyplýva zo skúsenosti Coface, až 80% takýchto nesplatených pohľadávok firmy nikdy úplne nesplatia. S tým sa podľa prieskumu stretli aj takmer 4 % poľských firiem. Prieskum tiež ukazuje, že nahromadený objem starších nesplatených pohľadávok sa viditeľne odzrkadľuje aj na obratoch spoločností. Jedna z piatich firiem priznáva, že takéto pohľadávky predstavujú vyše desatinu jej obratu.

Riziko v doprave a stavebníctve

Priemer oneskorenia platieb v rámci jednotlivých sektorov je podľa údajov z prieskumu 51,5 dňa po splatnosti pohľadávky, čo je o desať dní viac, ako ukázal podobný prieskum Coface v Nemecku. Najdlhší počet dní hlásia poľské firmy podnikajúce v doprave (112,9 dňa) a stavebníctve (83.6 dňa). Naopak najkratšie oneskorenie platieb je v maloobchode (19,3 dňa), ktorý ťaží z veľmi dobrej situácie v sektore.

Poľské firmy však v prieskume priznali, že riziká berú do úvahy a väčšina aj potvrdila existenciu zabezpečovacích nástrojov a manažovanie si svojich pohľadávok. Medzi najčastejšie používané nástroje pre zmiernenie rizika spojeného s platbou patrí monitoring platobnej schopnosti obchodného partnera, poistenie si pohľadávok a v rámci  manažovania kreditného rizika aj vymáhanie pohľadávok.

Prieskum o platobnej morálke firiem v Poľsku uskutočnila Coface v období dočasného spomalenia ekonomiky. Nižšia miera spolufinancovania projektov z eurofondov, ako aj zvýšená neistota podnikov viedla k poklesu ich fixných investícií. Ako však podotýka Coface, nemalo to zásadné dopady na vlaňajší celkový rast poľskej ekonomiky. Coface odhaduje, že poľský rast HDP dosiahne za vlaňajšok 2,7 %. V tomto roku predpokladá dokonca zrýchlenie rastu na 3,1 %.

Retail očakáva rast tržieb

Vďaka rýchlejšiemu rastu HDP by sa tento rok mohli firmám v Poľsku zlepšiť podmienky podnikania a v rámci toho aj stabilizovať, či dokonca klesnúť počet nesplatených pohľadávok. Väčšina respondentov prieskumu sa domnieva, že minuloročné spomalenie ekonomiky bolo len krátkodobé. Až 40% respondentov očakáva v najbližších šiestich mesiacoch nárast predaja, dokonca 54 % aj vyššiu ziskovosť.  Zlepšenie tržieb predpokladajú najmä firmy v maloobchode, energetike, textilnom a odevnom priemysle a v automobilovom priemysle. Naproti tomu v doprave, kovospracujúcom sektore, informačných a komunikačných technológiách a stavebníctve počítajú v najbližších šiestich mesiacoch so znížením tržieb.

Pokiaľ ide o odhady vývoja nedodržania či prekračovania doby splatnosti pohľadávok, takmer polovica opýtaných firiem v nasledujúcich šiestich mesiacoch zmeny nečaká. Dokonca väčšie percento firiem (29% ku 22 %) verí v trend poklesu než rastu nesplatených pohľadávok. Samozrejme, situácia sa líši podľa sektorov. V stavebnom sektore napríklad až  55% firiem očakáva ešte výraznejšie oneskorenie platieb, kým len 12 % respondentov zlepšenie. Aj preto Coface už vlani v novembri upozornila na veľmi vysoké riziko v sektore. Na druhej strane, postupný štart čerpania eurofondov vyčlenených na nové rozpočtové obdobie by mal prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia a teda aj poklesu rizika spojeného s likviditou firiem. Investície do fixného kapitálu firiem by mal tiež prispieť k podpore stavebného sektora, hoci až v druhej polovici 2017.

Obdobná situácia je podľa prieskumu Coface aj v doprave. Až 39 % firiem z dopravy očakáva, že čas neuhradenie pohľadávok prekročí limit, 8 % si myslí opak a viac ako polovica zmenu neočakáva. Najväčšie obavy pramenia zo slabšej dynamiky svetového obchodu, protekcionistických opatrení  v cestnej doprave v niektorých krajinách západnej Európy a s rastúcimi ťažkosťami pri vypĺňaní voľných pracovných miest. Tieto faktory budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu v sektore dopravy v tomto roku. Najväčší pesimisti ohľadom neuhrádzania faktúr sú však firmy z textilného a odevného priemyslu, kovospracujúceho sektora  a automobilového priemyslu.

Značky: