Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dňa 31.3.2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil na konzultačnom mieste http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062 návrh oznámenia o schválení cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste. RÚ v spolupráci s odborne spôsobilou a nezávislou osobou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. overil vstupné údaje a výšku cien vypočítaných podľa metódy kalkulácie cien určenej rozhodnutím RÚ, ktoré predložila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Pripomienky k návrhu opatrenia je možné predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste RÚ, t.j. do 30.04.2015.

RÚ v návrhu uvádza, že všetky vypočítané ceny sú efektívnymi cenami, sú transparentné a nediskriminačné. Ceny vypočítané spoločnosťou ST, t.j. jednorazové ceny za zriadenie a periodické mesačné ceny za požívanie služieb fyzického prístupu k infraštruktúre RÚ navrhuje schváliť  oznámením. Po schválení budú všetky ceny určené ako maximálne ceny a spoločnosť ST bude oprávnená ceny účtovať jednorázovo za zriadenie fyzického prístupu a mesačne za používanie služby fyzického prístupu od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení tohto oznámenia. Schválené ceny nebude môcť spoločnosť ST prekročiť. Spoločnosť ST nebude oprávnená okrem cien uvedených v tomto oznámení účtovať žiadne ďalšie ceny (resp. poplatky) súvisiace so zriadením a používaním fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste v jej sieti, ktoré by nepriamo zvyšovali celkovú cenu za zriadenie a používanie vyššie uvedených regulovaných služieb.