Slovenské a české firmy podceňujú význam a prínos digitálu pre budúce príjmy v porovnaní so západoeurópskymi firmami.

Vyplýva to z prieskumu Digital IQ 2015 spoločnosti PwC.  Štúdia sa zaoberá tým ako top manažéri riadia investície do digitálnych technológií, aby boli prínosom pre udržateľný rozvoj firiem. V štúdii bolo analyzovaných 25 faktorov a a svoje názory a skúsenosti sa v prieskume podelilo takmer dve tisíc výkonných riaditeľov z 51 krajín.

Slovenské a české firmy nie sú interne dostatočne pripravené na zavádzane digitálnych technológií, oproti západoeurópskym a najmä britským firmám

 • 26 % slovenských a českých firiem nemá digitálnu stratégiu, pričom vo Veľkej Británii je to len 4 % a v západnej Európe 12 %
 • 39 % českých a slovenských firiem považuje digitálne stratégie za synonymum k informačným technológiám, vo Veľkej Británii je to 17 %
 • 50 % slovenských a českých firiem a 19 % britských firiem nemá Chief Digital Officera
 • 81 % britských manažérov považuje CEO za digitálneho lídra, v Čechách a na Slovensku 59 %
 • 31 % českých a slovenských firiem priznáva, že im chýbajú technologické schopnosti implementovať digitálne vízie, pričom vo Veľkej Británii je to len 6 %
 • len 31 % slovenských a českých, ale až 76 % britských firiem tvrdí, že má všetky potrebné zručnosti na realizáciu vízie digitálnej firmy
 • 90 % britských firiem, ale len 41 % slovenských a českých firiem má jasne vypracované úlohy a zodpovednosť pre proces vytvorenia digitálnej firmy naprieč všetkými funkciami – IT, marketing, vývoj produktov, analytika atď.
 • až 71 % slovenských a českých firiem, ale iba 18 % britských a 35 % západoeurópskych firiem považuje do budúcna za zväčšujúce sa bariéry neefektívny projektový manažment a riadenie
 • 57 % slovenských a českých firiem sa vyjadrilo, že im chýba podpora a jasné rozdelenie úloh a zodpovednosti za digitálne technológie vo firme, pričom len 24 % britských firiem toto považuje za bariéru a 30 % západoeurópskych
 • 57 % českých a slovenských firiem považuje za rastúcu bariéru spoluprácu medzi IT a biznisom, pričom len 26 % zástupcov britských firiem zdieľa tento názor a 38 % západoeurópskych
 • integrácia nových a existujúcich technológií a dát je rovnaká rastúca bariéra u západoeurópskych, britských, českých aj slovenských firiem
 • 33 % českých aj slovenských firiem nie je schopných vyrobiť prototypy oproti 2 % britských a 17 % západoeurópskych firiem

Západoeurópske firmy očakávajú od investícií do digitálnych technológií vyššiu pridanú hodnotu

 • digitálne technológie za zdroj budúcich príjmov považuje 49 % západoeurópskych, ale 37 % českých a slovenských firiem
 • inovácie produktov od digitálnych technológií očakáva dvakrát viac britských firiem (47 %) než českých a slovenských (24 %)
 • české a slovenské firmy očakávajú od digitálnych technológií zlepšenie dátovej analytiky, procesov, znižovania nákladov pričom firmy v západnej Európe a Veľkej Británii očakávajú od digitálnych technológií väčší efekt v predaji, marketingu a pri udržaní talentov a pri nábore zamestnancov

Inovácie vyhľadávajú firmy systematickejšie vo Veľkej Británii a v západnej Európe

Až 69 % britských firiem primárne vyhľadáva inovácie v inovačných tímoch na to určených a iba 8 % britských firiem sa spolieha na ad hoc tímy. Naopak slovenské a české firmy sa spoliehajú pri vyhľadávaní na ad hoc vytvorené tímy v 37 % prípadov a len 20 % systematicky hľadá inovácie v inovačných tímoch a vlastných laboratóriách na prototypy.

Samostatný tím na digitálne inovácie má vytvorený 75 % britských a 59 % západoeurópskych, ale iba 41 % slovenských a českých firiem.

Až 77 % britských firiem uplatňuje systematický prístup na vyhodnocovanie novovznikajúcich technológií pre svoj biznis a rovnako k tomu pristupuje 48 % slovenských a českých firiem. Až 27 % českých a slovenských firiem kopíruje to, čo robia konkurenti, vo Veľkej Británii len 10 %.

Slovenské a české firmy sa spoliehajú viac na vzťahy, až 27 % z nich, nachádza inovácie pri networkingu s lídrami iných firiem a iných odvetví, ale len 5 % britských. Až 18 % českých a slovenských firiem, ale len 4 % britských nachádza inovácie aktívnym pôsobením v systéme predajcov a predajných kanálov.

České a slovenské firmy podceňujú dátovú analytiku a využitie dát ako konkurenčnej výhody

Až 85 % britských firiem tvrdí, že efektívne využíva všetky dáta, ktoré podporujú biznis, a rovnaký názor má 41 % slovenských a českých firiem.

 • dáta o zákazníkoch z mobilných komunikácií považuje za dôležité 72 % britských firiem a 44 % slovenských a českých firiem
 • dáta o sociálnych médiách považuje dôležité až 70 % britských firiem, ale iba 49 % slovenských a českých firiem
 • dáta o geolokácii považuje za dôležité 60 % britských firiem a 40 % českých a slovenských firiem

Približne v rovnakej miere (67 – 79 %) firmy na Slovensku a v Čechách a v západnej Európe preventívne proaktívne plánujú a vyhodnocujú riziká v oblasti ochrany osobných údajov

Slovenské a české firmy zaostávajú aj v oblasti ľudských zdrojov a komunikácie pri zavádzaní digitálnych technológií

Až tretina slovenských a českých firiem a len 2 % britských firiem sa vôbec nezaoberá zmenou talent manažmentu v súvislosti so zavádzaním digitálnych technológií. Až 78 % britských a 45 % slovenských a českých firiem neustále aktualizuje a prehodnocuje talent manažment, aby dokázali naplniť meniace sa personálne potreby digitálnej firmy.

 • vo Veľkej Británii až 20 % firiem očakáva od digitálnych technológií zlepšenie udržania talentov a náboru ľudí pričom na Slovensku a v Čechách len 4 % firiem
 • až 88 % britských firiem a 61 % slovenských a českých tvrdí, že ich firemná kultúra prijíma tempo rýchlych zmien a zmenu biznis modelu
 • digitálna a obchodná stratégia je dobre komunikovaná naprieč firmou v 77 % britských, 69 % západoeurópskych a 54 % slovenských a českých firiem