Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súčasnej zložitej situácii náročnej na zapracovanie legislatívnych zmien je vyvíjaný enormný tlak zo strany zamestnávateľov ako aj SZČO na softvérové spoločnosti v oblasti daní a odvodov (mzdy + účtovníctvo), aby všetky štátom požadované výkazy spojené s príspevkami na podporu zamestnanosti a pomoc pre SZČO z dôvodu zníženia dopadov COVID-19 boli automatizované a zapracované v mzdových a účtovných informačných systémoch.

Ako zástupcovia najrozšírenejších softvérov pre spracovanie miezd a účtovníctva si uvedomujeme, že súčasná situácia je náročná a z dôvodu krátkosti času nebol zo strany jednotlivých ministerstiev dostatok priestoru zapracovať komplexné dôvodové správy resp. podrobné usmernenia k vypĺňaniu týchto žiadostí. V rámci zapracovania žiadostí do jednotlivých informačných systémov preto logicky vyplynuli dodatočné otázky najmä zo strany metodikov softvérov, ktoré je potrebné zodpovedať na to, aby zapracované výkazy boli jednotné, s relevantnými podkladmi a správnymi čiastkami.

Ako IT spoločnosti, prostredníctvom ktorých produktov sa spracúva 1 500 000 miezd mesačne, vyzývame teda relevantné ministerstvá a predkladáme nižšie uvedený návrh.

Predkladaný návrh:
Vytvorenie jednotných a kompetentných komunikačných kanálov, napríklad po vzore Sociálnej poisťovne, z dôvodu situácie COVID-19 na týchto ministerstvách:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ministerstvo financií SR

Základné aspekty:

Rýchle a komplexné zapracovanie zmien a úprav v spojení s daňovo-odvodovou problematikou
Zabezpečenie správnosti vstupných údajov a výstupných formulárov z jednotlivých IS v oblasti daní a odvodov (mzdy + účtovníctvo)
Zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov aj príslušných ministerstiev
Oblasti, v ktorých vidí Slevensko.Digital prínos:

  • Poriadok v príspevkoch na udržanie pracovných miest a pomoc SZČO
  • Poriadok v čerpaní dotácií z EU v rámci pomoci so situáciou COVID-19 (ak relevantné)
  • a.i.

Hlavné ohrozenie vyplývajúce z nevytvorenia jednotného komunikačného kanála:

Nezapracovanie resp. zapracovanie formulárov a žiadostí bez dostatočnej, včasnej a erudovanej komunikácie ohľadom vzniknutých otázok znamená zvýšené riziko pre rôznu interpretáciu výkazov a z toho vyplývajúcu chybovosť odovzdaných žiadostí

Nakoľko bolo avizované, že na uvedené príspevky na podporu zamestnanosti majú byť použité aj prostriedky eurofondov (v médiách sa hovorilo o objeme cca 197 miliónov eur), vidíme ohrozenie a možnú chybovosť pri ich čerpaní a z toho vyplývajúcej možnej nutnosti ich vrátenia v budúcnosti na základe následných kontrol

Výhody kompetentného a jednotného kanála slúžiaceho na komunikáciu MPSVaR s IT spoločnosťami zastrešujúcimi problematiku miezd a dochádzky, napríklad po vzore Sociálnej poisťovne (eSluzbyServiceDesk@socpoist.sk), sú najmä z týchto dôvodov:

  1. Jednotná, jasná a priama komunikácia medzi MPSVaR a IT spoločnosťami, t.j. rýchlejšie a lepšie chápanie sa zainteresovaných strán
  2. Zdieľanie informácií a zníženie administratívnej záťaže na oboch stranách, t.j. zoštíhlenie a sprehľadnenie komunikačného kanála
  3. Efektívnejšia distribúcia korektných informácií a efektívnejšie usmerňovanie zamestnávateľov, t.j. zamestnávateľov usmerňujú subjekty, ktoré pre nich vyrábajú softvérové nástroje na vypĺňanie a generovanie definovaných tlačív, formulárov
  4. Výrazné zníženie medzi časom dotazu a odpovede na dotaz s cieľom znížiť 30 dňovú lehotu na 48 hodín
  5. Zvýši sa predpoklad jednotného výpočtu výdavkov, t.j. zníži sa riziko rozdielneho vykazovania výdavkov medzi zamestnávateľmi a v rámci prípadnej následnej refundácie prostredníctvom EŠIF

Iniciátori výzvy:
Slovensko.Digital
HOUR, a.s.
KROS, a.s.
MRP – Company spol. s r.o.
Profesia, spol. s r.o.
PSW, a.s.
STORMWARE, s.r.o.
SuperFaktúra, s.r.o

Značky: