Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Vertiv, doteraz známa ako Emerson Network Power, dnes opísala šesť trendov infraštruktúry dátových centier, ktoré budú v roku 2017 najsledovanejšie. Trendy tohto roka sú opísané v publikácii Trendy dátových centier 2016, ktorú spoločnosť Emerson Network Power vydala minulý rok.

„V roku 2016 globálne makrotrendy výrazne ovplyvnili priemysel. Pozornosť pútali najmä cloudové inovácie a spoločenská zodpovednosť,“ povedal Giordano Albertazzi, prezident Vertiv pre Európu, Blízky východ a Afriku. „Keďže cloudové služby sa postupne integrujú čoraz hlbšie do IT operácií, dôraz sa presunie najmä na zlepšovanie základnej kritickej infraštruktúry, pretože spoločnosti hľadajú možnosti správy nových objemov dát. Veríme, že práve rok 2017 bude rokom, v ktorom začnú IT profesionáli investovať do vybavenia svojich dátových centier a tie budú schopné prispôsobiť sa potrebám nasledujúcich období.“

Nižšie uvádzame šesť trendov infraštruktúry, ktoré budú tvarovať ekosystém dátových centier v roku 2017:

 1. Infraštruktúry pracujú na zaistení konektivity s novými rozhraniami
  Distribuované IT a priemyselný Internet vecí (IIoT) vyvíjajú tlak na priblíženie zdrojov IT k používateľom a priemyselným procesom. Dátové centrá si síce naďalej zachovávajú prvenstvo vposkytovani aplikácií a služieb(ako napríklad pre potreby predajného miesta a správy inventáru), ale sieťové skrine a dátové mikro centrá zvyšujú svoje podiely a dôležitosť, predovšetkým čoraz bežnejším použitím so snímačmi a zariadeniami, pripojenými k internetovej sieti, pričom vzdialení používatelia požadujú neustále rýchlejší prístup k informáciám. V reakcii na tieto zmeny organizácie siahajú po predkonfigurovaných dátových mikro centrách, ktoré sú charakteristické rýchlym zapojením, vyššou úrovňou štandardizácie a vzdialenej správy v lokalitách distribuovaných IT. Štandardizácia a modularita nadobúda čoraz vyššiu dôležitosť v lokalitách distribuovaných IT, pretože tieto sa nachádzajú vo veľkých dátových centrách.

Existujúce sieťové skrine a vzdialené lokality IT budú tiež prehodnocované tak, aby zodpovedali nárokom z hľadiska napájania a chladenia pri zvýšení kritickej dôležitosti týchto lokalít, ktoré začínajú poskytovať služby lokalizovaného zhromažďovania a analýzy dát v reálnom čase z pripojených snímačov a zariadení.

 1. Riadenie termoregulácie sa posúva smerom k udržateľnosti
  Viac ako čokoľvek iné v systémoch dátových centier sa v posledných piatich rokoch zmenilo ich chladenie. S cieľom znižovať náklady na energie boli tradičné prístupy zamerané na zabezpečenie „maximálnej úrovne chladenia“ vytlačené sofistikovanejším prístupom zameraným na čo najefektívnejšie odvádzanie tepla. Častejšie použitie pokročilých úsporných technológií a nepretržitý vývoj inteligentného riadenia termoregulácie umožňuje aplikovanie termoregulačných stratégií s mimoriadnou pružnosťou, podporujúcich PUE pod 1.2.

Hoci energetická účinnosť zostáva naďalej najzávažnejším faktorom, vo vybraných geografických lokalitách je nevyhnutné zvážiť aj súvislosti so spotrebou vody a použitie chladiacich zariadení. Vďaka širokému záberu súčasných stratégií správy termoregulácie zvažujú prevádzkovatelia dátových centier svoje možnosti na základe lokality dátového centra a dostupnosti zdrojov. Trendy na globálnych trhoch ukazujú rastúce použitie nových technológií využívajúcich odparovanie a adiabatické chladenie, ktoré pomocou chladiacej vody ochladzujú okolitý vzduch. Tieto technológie zabezpečujú účinné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné riadenie termoregulácie.

V lokalitách s horšou dostupnosťou vody alebo s vysokými nákladmi na jej zaistenie sú primárne využívané chladiace systémy bez vody. Tradičný systém otvorenej slučky s okruhom s chladiacou vodou spotrebuje približne 4 milióny galónov vody na ochladenie 1 MW výkonu IT za rok. Nové technológie využívajúce optimalizátory prečerpávaného chladiva, ktoré nepoužívajú vodu, ale vháňajú chladiaci vzduch do dátového centra, môžu ušetriť v roku 2016 len na území Severnej Ameriky viac ako 1 miliardu galónov vody.

 1. Zodpovednosť za zabezpečenie s rozšírením na riadenie dátových centier
  Keďže úniky dát a ochrana údajov neustále zaplňuje obálky odborných periodík, okrem dostupnosti dátového centra je mimoriadne dôležitým prvkom aj jeho bezpečnosť. Štúdia Ponemonského inštitútu o nákladoch pri výpadkoch dátových centier z roku 2016 odhalila, že na výpadkoch dátových centier sa kybernetické útoky podieľali až 22 percentami.

Neustále zjednodušovanie riadenia a potreba podrobnejších informácií zapríčiňuje pripájanie čoraz väčšieho počtu zariadení a priamo úmerne s ich nárastom stúpajú aj krivky ohrozenia. Profesionáli dátových centier považujú bezpečnosť za svoju prioritu a začali vyhľadávať riešenia, ktoré im pomôžu identifikovať prípadné slabiny a vylepšiť reakcie pri útoku. Brány riadenia, ktoré konsolidujú dáta z viacerých zariadení pre zaistenie podpory DCIM sa ukazujú ako potenciálne použiteľné riešenie. S určitými modifikáciami dokážu identifikovať nezabezpečené porty v kritickej infraštruktúre a poskytujú včasné varovanie pri útokoch typu Odmietnutie služby (DoS).

 1. DCIM zvyšuje svoju hodnotu
  DCIM neustále zvyšuje svoju hodnotu, a to z hľadiska adresovateľnosti a svojej schopnosti riadiť čoraz zložitejšie ekosystémy dátových centier. Pokrokovo uvažujúci prevádzkovatelia využívajú DCIM na adresovanie podmienok dátových centier, napríklad dodržiavanie právnych predpisov, Knižnice infraštruktúry informačných technológií (ITIL) a správa hybridných prostredí. Poskytovatelia kolokačných služieb tiež vyhľadávajú DCIM, ktorú považujú za hodnotný nástroj na analýzu svojich nákladov podľa jednotlivých zákazníkov a poskytovanie vzdialenej viditeľnosti vlastných prostriedkov.

DCIM sa prejavuje ako predzvesť IIoT v dátových centrách, ktorý zaisťuje viditeľnosť, zvýšenú koordináciu jednotlivých systémov a podporu pre automatizáciu, ktoré spoločne tvoria základné predispozície IIoT.

 1. Alternatívy olovených akumulátorov sú životaschopné
  Nové riešenia najslabšieho miesta v napájacom systéme dátových centier prevádzkovatelia vyhľadávajú najmä z dôvodu zmenšenia dopadu na životné prostredie, hmotnosti a celkových nákladov na prevádzku tradičných ventilom riadených olovených kyselinových akumulátorov (VLRA). Najsľubnejším riešením sa zdá byť lítiovo-iónová batéria. Spoločne s klesajúcimi cenami a pokrokom v chemickom a konštrukčnom odvetví sa stávajú lítiovo-iónové batérie životaschopnou možnosťou pre použitie v dátových centrách, pričom dokážu uspokojiť požiadavky na zabudované použitie aj na použitie na úrovni miestnosti. Hoci táto technológia batérií bola dostupná už dávnejšie, až zlepšujúca sa ekonomická situácia urýchlila procesy smerujúce k jej komerčnému využitiu v oblasti dátových centier.

Prevádzkovatelia dátových centier už dlhšiu dobu hľadajú alternatívu olovených akumulátorov, dostupné technológie však nedokázali v plnom rozsahu nahradiť hodnotu a výkon tradičných batérií. V súčasnosti už existujú skutočné alternatívy, ktoré dokážu znížiť dopad na životné prostredie, predĺžiť prevádzkový čas a zlepšiť udržateľnosť.

 1. Dizajn dátových centier a použiteľnosť sú viac vzájomne prepojené
  Miera integrácie technológie sa v rámci priestoru dátových centier zvyšuje už niekoľko rokov, pretože prevádzkovatelia dátových centier vyhľadávajú modulárne, integrované riešenia, ktoré umožňujú rýchle rozostavenie a stupňovateľnú a efektívnu prevádzku. V súčasnosti je aplikovaná pri vývoji dátových centier rovnaká filozofia. Rýchlosť prístupu na trh je jedným z kľúčových požiadaviek spoločností, ktoré v súčasnosti rozširujú kapacitu dátových centier. Dnes už vedia, že tradičné prístupy v technickej a konštrukčnej fáze sú ťažkopádne a neproduktívne. Preto siahajú po dizajne a rozmiestnení dátových centier na kľúč. Tento prístup ponúka integrovaný, modulárny dizajn, konštrukciu mimo miesta prevádzky a disciplinované riadenie projektu. Predajcovia, ktorí disponujú vysokou úrovňou odbornosti, dizajnovými a technickými možnosťami a sofistikovaným projektovým manažmentom, dokážu dodávať riešenia na kľúč oveľa rýchlejšie a s vyššou kvalitou.

„Spoločnosti chcú zostať konkurencieschopné a zároveň migrovať do nových cloudových technológií. Nosným pilierom úspechu však zostáva sila infraštruktúry ich IT,“ povedal Albertazzi. „S rýchlo rastúcim objemom dát sa bude v roku 2017 zrýchľovať aj vývoj infraštruktúr IT pre poskytovanie rýchlejších, bezpečnejších a oveľa efektívnejších služieb, potrebných pre uspokojenie požiadaviek trhu. Rozhodujúce sú investície do správnej infraštruktúry – nie do novej infraštruktúry. Preto je životne dôležitá spolupráca s partnerom so silnou históriou v oblasti prevádzky dátových centier počas celého procesu upgradovania systému – od plánovania a vývoja cez riadenie projektu a následnú údržbu a optimalizáciu systému.“

Značky: