Ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient, ktorá upozorňuje používateľov elektronických občianskych preukazov, že  najneskôr v posledný deň tohto roka im budú zrušené platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis.

Rezort tak trvá na potrebe výmeny občianskych preukazov pre minimálne 30 000 ľudí na Slovensku, ktorí aktívne využívajú na svojom občianskom preukaze elektronický podpis. Také sú aspoň prieskumy Ministerstva vnútra, odhad ministerstva zodpovedného aj za informatizáciu je asi 10-násobne väčší (závisí to od metodiky vyhodnocovania).

MV SR informuje, že sa to týka len držiteľov občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021. Od 21. júna 2021 totiž ministerstvo vnútra vydáva občianske preukazy s novým čipom.  Dovtedajšiemu čipu (Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0.) totiž v júni 2021 skončila 5-ročná certifikácia ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis. Na základe rozhodnutia NBÚ ich však na elektronické podpisovanie možno používať do 31. decembra 2022.

Po tomto dátume však už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis.

Rezort vnútra tiež informuje, že môže nastať problém s overením kvalifikovaných podpisov vytvorených s takýmito certifikátmi pred ich zrušením v prípade, že k podpisu nebola pripojená kvalifikovaná časová pečiatka. Viac informácií o platnosti a overiteľnosti podpisov.

Funkcionalita prihlasovania do informačných systémov verejnej správy však týmto nie je dotknutá, čiže do elektronickej schránky na www.slovensko.sk bude možné sa aj naďalej prihlasovať. Ak teda nepoužívate elektronický podpis, nič sa pre vás nemení, občiansky preukaz môžete aj naďalej používať na prihlasovanie a aj klasickým spôsobom na preukazovanie totožnosti.

Ako ďalej postupovať?

Platnosť certifikátov v čipe občianskeho preukazu si skontrolujte pomocou aplikácie eID klient v časti „Nastavenia-Certifikáty“.

Certifikáty na občianskom preukaze
Certifikáty na občianskom preukaze

Ak potrebujete vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis pomocou  občianskeho preukazu, ktorý bol vydaný do 20. júna 2021, je potrebné požiadať o jeho výmenu a to na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Následne je potrebné požiadať o vydanie nového kvalifikovaného certifikátu buď osobne na oddelení dokladov ihneď pri prevzatí nového dokladu alebo neskôr online z domu prostredníctvom aplikácie eID klient. To trvá to asi 15 minút. Ak však už na úrade budete, je lepšie si to nechať vybaviť tam.

Pre možnosť autorizácie všetkých úkonov po uplynutí platnosti certifikátov MV SR odporúčame výmenu OP.

Pre všetkých, ktorí požiadajú o nový občiansky preukaz z dôvodu vypršania platnosti certifikátov, bude  výmena bezplatná. Na základe parlamentom schválenej novely zákona o e-Governmente  sa upustí od zaplatenia správneho poplatku za vydanie OP z dôvodu, ktorý nenastal na strane občana. Využiť to môžete po nadobudnutím účinnosti novely zákona o e-Governmente dňom vyhlásením v Zbierke zákonov, tzn. od 15. októbra 2022.

Ak elektronicky podpisujete len niektoré úkony, nie je potrebné občiansky preukaz meniť. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje vyhlášku o uznaných spôsoboch autorizácie, čo umožní autorizovať vybrané úkony aj s dokladom vydaným do júna 2021. Ak chcete využiť túto alternatívu, bude treba získať iný typ kvalifikovaného certifikátu – osobne na oddelení dokladov a samozrejme aj on-line cez aplikáciu eID klient.

Zoznam vybraných úkonov ako aj bližšie informácie o príprave vyhlášky budú postupne zverejňované na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Biometrické doklady

Ministerstvo vnútra zároveň pripravuje spustenie vydávania občianskych preukazov s biometriou podľa nariadenia EÚ č. 2019/1157 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Ak nepotrebujete vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis bezodkladne, je lepšie počkať na tento nový typ občianskeho preukazu, ktorý okrem nového dizajnu prinesie aj možnosť bezkontaktnej komunikácie. Odhad na spustenie nových občiansky preukazov s podporou biometrie je od decembra tohto roku. Znamená to, že na úradoch na vydávanie dokladov bude do konca roka horúco, aj keď sa bude kúriť menej.

Zdroje: Ministerstvo vnútra, vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.